Korte nyheder nr. 7

22. september 2010

Præciseringer vedr. anvendelse af Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsgrænser for ammoniak

1. Vedrørende vurdering af BAT ved udvidelser i eksisterende anlæg som ikke gennemgribende renoveres.
Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at de beregningseksempler, som er beskrevet i det vejledende materiale vedrørende slagtesvin og malkekvæg, kan misforstås derhen, at en udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde skal behandles, som om de ekstra dyr blev placeret i et nyt staldanlæg.

Dette er ikke Miljøstyrelsens opfattelse.

Vurderingen af BAT tager udgangspunkt i det ansøgte projekt, hvor nye anlægsdele skal vurderes ud fra de tekniske og økonomiske muligheder, der foreligger ved nybyggeri. Denne vurdering er lagt til grund for Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for nyanlæg.

Tilsvarende skal eksisterende anlægsdele vurderes ud fra de tekniske og økonomiske muligheder, der findes for de eksisterende anlægsdele – uanset om der skal være flere dyr i disse anlægsdele, end der er ved nudrift.

Miljøstyrelsen vil derfor henlede opmærksomheden på vejledningsmaterialets beskrivelse af, hvordan BAT-vurderingen af henholdsvis nye og eksisterende anlægsdele skal vurderes og vil ved en snarlig revision af det vejledende materiale præcisere teksten i beregningseksemplerne.

2. Vedrørende anvendelse af Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsgrænser for eksisterende anlæg som ikke gennemgribende renoveres.
Miljøstyrelsen er herudover blevet gjort opmærksom på, at der er opstået tvivl om behovet for at foretage en konkret vurdering af BAT i eksisterende anlæg, såfremt Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlæg lægges til grund.

Hertil vil Miljøstyrelsen præcisere, at kommunen ved udvidelser eller ændringer, hvor de eksisterende dele af anlægget ikke skal gennemgribende renoveres, altid skal foretage en konkret vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for anlægget som helhed.

For nye anlægsdele kan denne vurdering foretages ved at anvende Miljøstyrelsen vejledende BAT-emissionsgrænser for nyanlæg, da der ved fastlæggelsen af disse er foretaget en vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for branchen ved byggeri af nye anlæg. Kommunerne kan således anvende Miljøstyrelsens begrundelse direkte i forbindelse med den konkrete vurdering.

For eksisterende anlægsdele kan Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlægsdele derimod ikke direkte lægges til grund uden en konkret vurdering, som tager hensyn til karakteren af det konkrete, eksisterende anlæg. Dette skyldes, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlæg er baseret på en vurdering af, hvad der som minimum vil kunne opnås teknisk og økonomisk på eksisterende anlægsdele – uanset alder og udformning.  Denne sidste del af vurderingen som inddrager det eksisterende anlægs karakter, og begrunder hvad der er teknisk og økonomisk opnåeligt, vil derfor fortsat skulle foretages af kommunerne.