Korte Nyheder nr. 6

15. juni 2010

Miljøstyrelsens vejledende teknologiliste er på gaden
Så kom den lovede og længe savnede reviderede teknologiliste ud over rampen. Teknologilisten er Miljøstyrelsens vejledende liste over landbrugsteknologier, som har gennemgået en test og på den baggrund er vurderet miljøeffektive og driftssikre. Listen indeholder teknologityper for stald, luftrensning, fodring m.m.
Hvordan er listen udarbejdet?
Teknologilisten er udarbejdet med udgangspunkt i bilag 3 til Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgodkendelsesloven, som er en oversigt over virkemidler til reduktion af ammoniaktab, lugtgener, nitratudvaskning og fosfor

Hvem bruger listen?
Teknologilisten anvendes af kommuner, der behandler ansøgninger om miljøgodkendelser af husdyrbrug og landmænd, der ansøger om miljøgodkendelser. Mere konkret bruges listen til at identificere teknologier, som kan opfylde teknologikravene i en miljøgodkendelse og indtastes i it-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk.

Læs mere om Teknologilisten

Hvilke typer af kommunale afgørelser er tilskudsberettigede efter den aktivitetsbaserede tilskudspulje?
På baggrund af en række forespørgsler om hvad, der kan medtages som tilskudsberettigede ansøgning og hvad, der ikke kan, skal vi bemærke følgende:

Tilsagnsbrevet til kommunerne er klart formuleret omkring hvad der menes med tilskudsberettigede sagsafgørelser: ”Godkendelser eller afslag på ansøgninger om godkendelse (også tillægsgodkendelse), efter husdyrgodkendelseslovens §11, §12 og §16. Det er alene egentlige klageberettigede afslag, der skal medregnes.”

Dette betyder. at klageberettigede afslag på fuldstændige ansøgninger om godkendelse efter HDL §11, §12 og §16 kan medregnes incl. klageberettigede afslag på fuldstændige ansøgninger, hvor ansøger inden for givne rimelige tidsfrister ikke har efterkommet kommunens gentagne skriftlige anmodninger om supplerende oplysninger af essentiel betydning for kommunens vurdering af ansøgningen.

Derimod vil følgende fire typer af sager desværre ikke kunne medregnes som tilskudsberettigede afgørelser uanset om de jf. vores visitationsvejledning er klageberettigede afgørelser.

Afviste sager

 1. Væsentligt ændret
  Fuldstændige ansøgninger, der under sagsbehandlingen ændres i så væsentlig grad, at kommunen træffer afgørelse om, at ansøgningen skal betragtes som en ny ansøgning, der skal indsendes på ny.

 2. Ikke-fuldstændige ansøgninger
  Ikke-fuldstændige ansøgninger, der som et led i den indledende visitering af sagen afvises som følge af, at ansøger ikke inden for en given frist har efterkommet kommunens anmodning om at komme med supplerende oplysninger så ansøgningen kan blive fuldstændig.

Bagatelsager

 1. Ansøgninger af bagatelagtig karakter
  Ansøgninger, hvor kommunen træffer afgørelse om, at den pågældende ændring af anlægget er af bagatelagtig karakter, der ikke kræver godkendelse.

Bortfald efter forvarsling

 1. Ansøgninger der trækkes efter forvarsling af afslag
  Visse ansøgere foretrækker at trække deres ansøgning tilbage såfremt kommunerne efter endt sagsbehandling forvarsler at give afslag på deres ansøgning.

Vi skal i forlængelse heraf beklage det uhensigtsmæssige i, at vi i den udsendte prognose (bilagt brevet fra KL og miljøministeren) havde medtaget ”ikke-godkendelsespligtige afgørelser” i grundlaget for udregningen, hvilket har givet anledning til en del misforståelser.

Status for driften af Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk har de seneste par måneders tid været ramt af driftsforstyrrelser. Det har dels drejet sig om et reelt hardware nedbrud, og dels ved at den genopbyggede server stadig ikke kører helt optimalt og derfor 'går ned' med jævne mellemrum.

Der har været arbejdet intensivt på at løse problemet, og det er også fundet mindre fejl i systemet der er blevet rettede. Disse rettelser har desværre ikke løst problemet til fulde, så det sker stadig at systemet 'går ned' i en kort periode.

Da Miljøstyrelsen i samarbejde med Niras arbejder på til efteråret at idriftsætte et helt nyt husdyrgodkendelse.dk bliver der ikke brugt yderligere ressourcer på at finde årsagen til serverproblemet. I stedet er der iværksat en tæt overvågning af serveren, hvilket betyder at systemadministratoren i forbindelse med problemer straks kan få serveren op at køre igen. Det er forventningen at de tiltag der er sat i søen vil minimere generne for brugerne af husdyrgodkendelse.dk.

Korte nyheder udsendes som et supplement til Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse for at informere om nyheder på husdyrområdet, driftsproblemer i it-ansøgningssystemet m.m.