Korte Nyheder nr. 5

25. marts 2010
Den 6. april 2010 opdateres IT-ansøgningssystemet med en række nye funktioner:

Ammoniakdepositionsberegninger ned til 10 meter
Fra den 6. april 2010 kan IT-ansøgningssystemet beregne ammoniakdeposition i afstande fra 10 til 300 meter fra kilden.
Således bliver det muligt at foretage ammoniakdepositionsberegninger til naturområder eller manuelt indsatte ammoniakdepositionspunkter helt ned til 10 meter fra kilden.

Funktionen implementeres i alle beregningsgrundlag og kommer til at gælde for både nye og eksisterende skemaer i systemet.

Muligheden for at beregne ammoniakdeposition under 300 meter vil ikke påvirke beregningsresultaterne i eksisterende skemaer med depositionspunkter i afstande mellem 300 og 1000 meter (bufferzone 2).

For ansøgninger med bygninger beliggende i afstande under 300 meter fra et ammoniakfølsomt naturområde (bufferzone 1) vil naturlinjerne blive vist, men pga. reglen om ingen meremission fra anlægget i bufferzone 1 kan der ikke beregnes en meremission i naturområdet for disse ansøgninger, hvorfor beregningsresultatet bliver 0,00.

Ny hjemvist-knap på kommunens admin-side
Som en del af opdateringen af IT-ansøgningssystemet den 6. april 2010 indsættes en ny hjemvist-knap på kommunens admin-side.
Knappen bliver tilgængelig ift. alle afsluttede ansøgninger og kan benyttes i de tilfælde, hvor Miljøklagenævnet hjemviser en ansøgning til fornyet behandling i kommunen.

Ved et tryk på hjemvist-knappen oprettes en kopi af ansøgningen på ansøgersiden under samme digitale signatur som det originale skema. Det nye skema vil blive markeret som ”fiktivt” og indsendelsesdatoen sat til samme dato som originalskemaet. Herefter kan ansøger foretage tilpasninger og indsende skemaet til kommunen.
Indrapportering af tilsyns- og godkendelsesoplysninger
I forhold til tilsyns- og godkendelsesindberetningen skal vi på baggrund af spørgsmål fra en kommune lige præcisere , at antallet af godkendelser skal splittes op i førstegangsgodkendelser og evt. efterfølgende tillægsgodkendelser.

Opsplitningen har ikke noget og gøre med om godkendelsen er givet efter §12, stk 2 eller §12, stk. 3 idet man principielt set både kan give førstegangskendelser og tillægsgodkendelser efter begge paragraffer. Med førstegangsgodkendelse mener vi første gang husdyrbruget bliver godkendt efter husdyrbrugsloven.

Krav til udbetaling af tilskud under den aktivitetsafhængige tilskudspulje
I forhold til udbetaling af tilskud under den aktivitetsafhængige pulje skal vi præcisere, at der som dokumentation for afgørelserne ud over en revisorerklæring vil blive krævet, at I indsender kopi af de enkelte afgørelsesbreve med klagevejledning, som I har sendt til ansøger, da I afgjorte de enkelte sager. Denne dokumentation indsendes sammen med revisorerklæringen umiddelbart efter 1. oktober 2010.

Vi skal endvidere præcisere følgende i forhold til de sager som er og bliver hjemvist fra Miljøklagenævnet: Vi påregner at udbetale tilskud til den oprindelige godkendelsesafgørelse uagtet, at afgørelsen ved hjemvisningen rent faktisk bliver ophævet. Der kan dog ikke udbetales tilskud for den næstkommende afgørelse i samme sag. Mao. kan man ikke få udbetalt tilskud for to afgørelser i den samme sag.

Korte nyheder udsendes som et supplement til Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse for at informere om nyheder på husdyrområdet, driftsproblemer i it-ansøgningssystemet m.m.