Korte nyheder nr. 30 - 10. januar 2012

Ingen krav om myndighedsgodkendelse af gyllealarmer

Kravet om opsætning af en gyllealarm trådte i kraft den 1. januar 2012. Der er efter medieomtale af kravet opstået tvivl om, hvorvidt en gyllealarm skal myndighedsgodkendes inden opsætning. Miljøstyrelsen vil derfor gerne slå fast, at der ikke er noget krav om forudgående godkendelse af alarmsystemerne.

Det er derfor hhv. landmandens og alarmproducentens ansvar at sikre sig, at de alarmer, der markedsføres og installeres, er robuste systemer, der opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsens krav hertil. Funktionskravene i bekendtgørelsen er få og enkle, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke er behov for yderligere godkendelse eller specificering af de tekniske krav til alarmerne.

Som det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen skal en gyllealarm som minimum alene kunne registrere pludselige fald i gylleoverfladen og meddele dette elektronisk til driftsherren, f.eks. via en SMS.

Flere af alarmerne på markedet har væsentligt større og bedre funktionalitet end minimumskravet foreskriver. Miljøstyrelsen anbefaler, at der vælges et alarmsystem med øget funktionalitet, så den teknologiske udvikling udnyttes til glæde for både landmand og miljø.
Miljøstyrelsen har i september udsendt en udførlig vejledning, hvor kravene til alarmerne fremgår.

Læs vejledningen om gyllebarrierer, terrænændringer og gyllealarmer her.