Korte nyheder nr 29 - 23. december 2011

Natur- og Miljøklagenævnet har den 24. november 2011 truffet afgørelse i en sag om udbringning af husdyrgødning fra svinebrug på arealer i oplandet til et internationalt naturbeskyttelsesområde (NMK-133-00068).

Nævnet tiltrådte, at vurdering og regulering af kvælstofudvaskningen skal ske på grundlag af forskellen mellem udvaskningen i ansøgt drift og udvaskningen i en drift uden brug af husdyrgødning– den såkaldte "planteavlsmodel" i sager, hvor dyreholdet er stigende i det pågældende opland.

Læs vedlagte notat om afgørelsens konsekvens for Miljøstyrelsens vejledning