Miljøstyrelsens vejledning til kravene i § 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer

Miljøstyrelsen udsender hermed vejledning vedrørende § 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bestemmelsen stiller krav om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer ved beholdere til flydende husdyrgødning beliggende mindre end 100 meter fra vandløb eller søer og/eller beliggende inden for såkaldte risikoområder. Som alternativ til opførelse af en beholderbarriere kan beholderen afvikles.

Vejledningen henvender sig til kommuner og beholderejere. Vejledningen indeholder Miljøstyrelsens fortolkning af de kriterier i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a, der er afgørende for, om et eller flere af bestemmelsens krav er gældende for en konkret beholder.

Desuden indeholder vejledningen oplysninger om relevante regler om anmeldelse og tilladelse/godkendelse, som kommuner og beholderejere skal være opmærksomme på.

Endelig indeholder vejledningen nærmere beskrivelser af, hvordan kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a opfyldes. Som bilag til vejledningen er der ydermere indsat tekniske tegninger af, hvordan en beholderbarriere eksempelvis kan opføres. Bemærk, at de krævede barrierer skal være opført senest den 1. januar 2012.

Som alternativ til opførelse af en beholderbarriere kan beholderen afvikles. Vælges denne løsning, skal beholderejeren indsende en afviklingsplan til kommunen senest d. 1. oktober 2011. Som bilag 3 til vejledningen er der indsat et skema, som ejere af beholdere kan udfylde og indsende som afviklingsplan til kommunen.

Miljøstyrelsen har tidligere udmeldt, at kommunerne ville modtage en vejledende liste over beholdere, der er underlagt kravet om etablering af en beholderbarriere eller alternativt indsendelse af en afviklingsplan. Desværre har de igangværende opdateringer af hældningskort givet nogle uforudsete udfordringer i forhold til at genere en liste over beholdere beliggende i hældning mod og inden for 100 meter til søer og vandløb. Det har derfor mod forventning ikke været muligt at udarbejde en sådan liste med tilstrækkelig nøjagtighed til, at den efter Miljøstyrelsens vurdering har været egnet til at danne udgangspunkt for kommuners og beholderejeres identificering af de omfattede beholdere.

Miljøstyrelsen har i stedet ud fra luftfoto og adresseudtræk fra CHR-registret udpeget ca. 6500 gyllebeholdere beliggende på danske husdyrbrug. De identificerede beholdere kan hentes som GIS-data på Miljøstyrelsens hjemmeside. Kommuner og beholderejere kan således ud fra de opdaterede hældningskort på Danmarks Miljøportal og beholderdata fra Miljøstyrelsens hjemmeside bestemme, hvilke beholdere der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a. Det skal bemærkes at Miljøstyrelsens data er vejledende, f.eks. skal kommuner og landmænd være opmærksomme på, at gødningsbeholdere på planteavlsbrug og nedlagte husdyrbrug ikke fremgår af Miljøstyrelsens data.

Se vejledningen her

Nedenfor kan downloades komprimerede GIS-data fra zip-filen, i formater til både ArcGIS og MapInfo.

Beholderdata.zip