Korte nyheder nr. 17 - 20/06/2011

Artikel 1: Brev om opfyldelse af EU's dyrevelfærdskrav
Miljøstyrelsen har i dag, den 20. juni 2011, sendt et brev til samtlige kommuner med husdyrgodkendelsessager vedrørende behandling af sager om opfyldelse af EU's dyrevelfærdskrav. Herunder særligt reglerne om løsdriftssystemer for sohold, der skal være opfyldt pr. 1. januar 2013.
I brevet opfordres kommunerne til at tilrettelægge sagsbehandlingen på en måde, der sikrer, at der er truffet afgørelse i sager vedr. opfyldelse af dyrevelfærdskrav - herunder i eventuelle klagesager samt hjemviste klagesager - så den enkelte producent kan gennemføre ændringen inden for fristens udløb.
Kommunerne opfordres med skrivelsen bl.a. til at lade opfyldelse af dyrevelfærdskrav indgå i forbindelse med prioriteringen af modtagne ansøgninger/anmeldelser.
Læs brevet til kommunerne om opfyldelse af EU's dyrevelfærdskrav (pdf)
Artikel 2: Styrkelse af husdyr-helpdesken
Som nævnt i sidste nyhedsbrev vil Miljøstyrelsen forbedre den løbende hjælp og vejledning til brugerne gennem en styrkelse af helpdesk-funktionerne.
Konkret har Miljøstyrelsen indgået kontrakter med LRØ og Centrovice om at yde helpdesk bistand til konsulenter ved, at nu også konsulenterne kan stille spørgsmål til Miljøstyrelsens helpdesk.
Kommunerne kan som hidtil ligeledes stille IT-spørgsmål gennem helpdesken, der vil være bemandet hele sommerferien, idet svartiderne dog kan være længere i uge 27-29.
En række af de mere principielle svar vil løbende blive publiceret under de enkelte punkter i Miljøstyrelsens ”wiki-vejledning” på www.mst.dk/husdyrvejledning . Der er tilført yderligere ressourcer til at arbejde med dette over sommeren.
Wiki-vejledningen vil endvidere i løbet af sommerperioden blive opdateret med bedre vejledning om, hvordan man som ansøger og kommunal sagsbehandler kan anvende visningerne i den nye version af Husdyrgodkendelse.dk.
Artikel 3: Forskellig praksis ved opkrævning af brugerbetaling
Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er nogle myndigheder, som ikke opkræver brugerbetaling i overensstemmelse med brugerbetalingsbekendtgørelsen .
Derfor sender Miljøstyrelsen nedenstående orienteringsskrivelse ud, hvor der nærmere redegøres for visse principper i bekendtgørelsen. Det gælder opkrævning efter brugerbetalingsbekendtgørelsen ved myndighedens eget tidsforbrug, brug af ekstern konsulentbistand, og specifikation af afregning. Samtidig redegøres også kort for, hvornår myndigheden kan anvende ekstern konsulentbistand samt de grundlæggende betingelser, herunder at myndigheden ikke kan
dispensere fra reglerne.
Orienteringsskrivelsen kan læses her