Korte Nyheder nr. 12

5. januar 2011

Rejsehold og BAT-sekretariat i 2011

Rejseholdet og BAT-sekretariatet i Århus blev oprettet som en del af Husdyraftalen mellem KL og regeringen i foråret 2009 på baggrund af en stor pukkel af ubehandlede ansøgninger om miljøgodkendelse. Puklen er afviklet, og aftalen udløber 31.12.2010. Derfor neddrosles aktiviteterne efter nytår, og 31.maj 2011 lukker Rejseholdet og BAT-sekretariatet.

Hvad laver rejseholdet så i 2011?
Rejseholdet fortsætter med arbejdsopgaverne i relation til samarbejdet med de kommuner, som vi har indgået aftaler med. Derudover vil vi fortsat være til rådighed i forbindelse med arrangementer ude i de enkelte kommuner eller i f.eks. erfa-sammenhænge. Dvs. at der er mulighed for at skræddersy et program, hvor rejseholdet eller indbudte indlægsholdere bidrager.

Hvis I ønsker at afholde en faglig workshop eller lignende, så kontakt os via

Udbud af kurser og workshops stopper
Efter nytår vil der ikke blive udbudt nye kurser eller workshops, men vi har dog planer om at gentage enkelte kurser/workshops for dem som står på venteliste. I den forbindelse vil vi tage direkte kontakt til de personer, som er opskrevet på vores ventelister. Der har været stor tilslutning til de udbudte kurser/workshops, og vi vil hermed gerne sige tusind tak til jer alle for den store interesse og aktive deltagelse i har udvist!

Hvad laver BAT-sekretariatet i 2011?
BAT-sekretariatet er ved at færdiggøre de sidste to leverancer: BAT-standardvilkår til fjerkræ og svin/kvæg uden for gyllesystemer. BAT-emissionsgrænseværdier for fjerkræ har været i høring i dette efterår og høringssvar er nu ved at blive indarbejdet i det endelige materiale. De endeligt godkendte emissionsgrænser for fjerkræ forventes offentliggjort i begyndelsen af 2011. Det samme gør sig gældende for svin og malkekvæg uden for gyllesystemer, som forventes sendt i høring ligeledes i begyndelsen af det nye år.

Frem mod juni 2011 vil BAT-sekretariatet prioritere at færdiggøre det tekniske materiale herunder opdatering af resuméer, som i høringsperioden har været knyttet til de enkelte BAT-emissionsgrænseværdier.

BAT-sekretariatet har offentliggjort nye Teknologiblade
Et led i fastlæggelsen af emissionsgrænseværdier for husdyrbrug er en forudgående udredning af relevante teknologier og teknikker til reduktion af ammoniak og fosfor. Disse udredninger er udformet som Teknologiblade med en beskrivelse af teknologien eller teknikken, dens effekt, etablerings- og driftsomkostninger samt forslag til drifts- og egenkontrolvilkår.

Efterhånden som Teknologibladene færdiggøres af BAT-sekretariatet, offentliggøres de på Miljøstyrelsens hjemmeside. Seneste offentliggørelser er Teknologiblad for fast overdækning, Teknologiblad om reduceret tildeling af råprotein til malkekøer og Teknologiblade om svovlsyrebehandling af gylle. Offentliggørelsen af Teknologiblade vil generelt ikke blive annonceret, så BAT-sekretariatet opfordrer til, at alle med interesse for Teknologibladene selv holder øje med hjemmesiden.

Teknologibladene finder du her: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/