Korte nyheder - nr. 1

24. september 2009
Rettelse af to fejl i generelt NH3-krav
Den 14. september 2009 blev to fejl vedrørende generelt NH3krav rettet i it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk Første fejl bestod i, at systemet kun regnede med et generelt NH3krav for en given udvidelse af en stald på trods af, at ansøger har krydset af i rubrikken ”Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion". Fejlen er nu rettet.
Desuden har systemet ved en fejl siden 1. januar 2009 regnet med et generelt NH3krav 2008 (20 %) for kvægbrug med minimum 40 % græsfodring og stalde med naturlig ventilation (ikke dybstrøelsesstalde). Denne fejl er rettet den 14. september 2009, således at der regnes med et generelt NH3krav 2009 (25 %).
Ydermere er der opdaget følgende fejl, som endnu ikke rettet: De pålagte miljøtiltag i stald i nudrift (tidligere miljøgodkendelse eller VVM-screening) modregnes ikke i opfyldelsen af det generelle NH3krav. Derimod modregnes pålagte miljøtiltag på lager i nudrift i opfyldelsen af det generelle NH3krav.
Afkrydsning i Økologi-rubrik medfører et harmoni-tal på 1,4
Når der krydses af i rubrikken ”Økologi” i ansøgningssystemet, regnes der med et harmoni-tal på 1,4 for alle dyretyper.
Den 10. juli 2009 blev bestemmelsen om, at økologiske bedrifter med kvæg, får og geder skal leve op til et harmoni-tal på 1,4 frem for 1,7 ophævet med ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009). Et harmoni-tal på 1,4 er imidlertid stadig en forudsætning for, at en bedrift kan modtage økologistøtte.
Da det således er frivilligt for økologiske bedrifter, hvorvidt de fortsat vil leve op til et harmoni-tal på 1,4, er det også frivilligt, hvorvidt ansøger vil krydse af i rubrikken ’Økologi’ i Husdyrgodkendelse.dk. I forhold til allerede indsendte ansøgninger kan ansøger anmode om få ansøgningen returneret til genberegning med henblik på, at harmoni-tallet beregnes som for almindelige bedrifter (1,7).

Workshops om husdyrgodkendelser efterår/vinter 2009
Programmet for nye workshops om husdyrgodkendelser i efterår og vinter 2009 ligger nu fast.