Korte nyheder - nr. 2

20. november 2009
Vejledende BAT-standardvilkår for slagtesvin § 11 sendt i høring
I dag, den 20. november 2009, blev de første vejledende BAT-standardvilkår sendt i offentlig høring. Høringsfristen er den 4. december 2009 kl. 12. Se høringsmaterialet her
De vejledende BAT-standardvilkår kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser af mellemstore slagtesvinebrug efter husdyrgodkendelseslovens § 11.

På baggrund af materiale fra projektet ”pilotprojekt om BAT-standardvilkår for mellemstore slagtesvine- og minkbrug” har Miljøstyrelsens BAT-sekretariat udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår for ammoniak og fosfor.

For så vidt angår udvaskning af nitrat vurderer Miljøstyrelsen, at den eksisterende lovregulering udgør niveauet for BAT, hvorfor der ikke er udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår for nitrat. Der er heller ikke udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår for lugt- og støjgener, idet en regulering af disse forureningsgener må afgøres helt konkret ud fra lokale forhold med udgangspunkt i husdyrgodkendelseslovens regler.

En ny leverance af vejledende BAT-standardvilkår, som omfatter slagtesvin (§ 12) samt malkekvæg (§§ 11 og 12), er under udarbejdelse af BAT-sekretariatet.

Forbedret udgave af vejledning til godkendelsesloven på vej
Miljøstyrelsen har indledt arbejdet med at revidere vejledningen til husdyrgodkendelsesloven. P.t. består vejledningen af flere forskellige dokumenter, hvilket kan gøre det vanskeligt at få overblik over vejledningsmaterialet. Målsætningen er derfor at samle al materialet i én revideret, overskuelig vejledning.
Vejledningen kommer desuden til at ligge på mst.dk i en særlig brugervenlig udgave, som forhåbentlig vil lette arbejdet med husdyrgodkendelser for kommunerne. Projektet er endnu i støbeskeen, men tanken er at gøre det nemmere for brugerne hurtigt at finde de dele af vejledningen, som er mest relevante for brugerne.
Miljøstyrelsen forventer at kunne præsentere den reviderede udgave af vejledningen samt en ny, brugervenlig web-udgave af vejledningen i midten af 2010.

Regnearket bag Husdyrgodkendelse.dk bliver ikke nedlagt i 2009
Flere kommuner har henvendt sig til Miljøstyrelsen for at spørge til, hvorvidt regnearket bag husdyrgodkendelse.dk ville blive nedlagt i år. P.t. er regnearket ved at blive omprogrammeret med henblik på at skabe et mere stabilt driftsgrundlag.
Det er korrekt, at regnearket på et tidspunkt bliver udfaset, men dette sker først, når Miljøstyrelsen har et system, der kan afløse regnearket. Desuden vil resultaterne fra regnearket fortsat være tilgængelige for kommunerne, selv når regnearket er udfaset.

Fejl på DE-beregninger for slagtesvin fra den 12.-23. oktober
I forbindelse med idriftsættelsen af en ny version af ansøgningssystemet den 12. oktober 2009 skete der en fejl vedrørende DE-beregningen for produktioner med slagtesvin. Den 23. oktober blev der derfor lagt en ny version af systemet på Husdyrgodkendelse.dk, som rettede denne fejl.
Det betyder, at alle beregninger foretaget for produktioner med slagtesvin i perioden fra den 12. oktober til den 23. oktober 2009 kl. 16 skal genberegnes. Miljøstyrelsen beklager ulejligheden.

Rettelse til "Korte nyheder" af 24. september 2009
Den 24. september udsendte Miljøstyrelsen "Korte Nyheder om husdyrgodkendelser". Her kunne du bl.a. læse om rettelsen af to fejl i it-ansøgningssystemet. Der havde imidlertid sneget sig en upræcis formulering ind i teksten vedr. det generelle NH3-reduktionskrav, som skabte tvivl om reduktionskravet for kvægbrug med minimum 40 % græsfodring. Det drejer sig om flg. afsnit:

"Desuden har systemet ved en fejl siden 1. januar 2009 regnet med et generelt NH3krav 2008 (20 %) for kvægbrug med minimum 40 % græsfodring og stalde med naturlig ventilation (ikke dybstrøelsesstalde). Denne fejl er rettet den 14. september 2009, således at der regnes med et generelt NH3krav 2009 (25 %)."

Nedenfor bringes en præcisering af denne tekst:

Desuden har systemet ved en fejl siden 1. januar 2009 fortsat regnet med det generelle NH3reduktionskrav for 2008 på 20 % for stalde med gyllesystem, hvis der er afkrydset, at stalden er med naturlig ventilation. Fejlen er rettet den 14. september 2009, således at der nu regnes med det generelle NH3reduktionskrav for 2009 på 25 %. Stalde med dybstrøelse og naturlig ventilation er hele tiden korrekt blevet pålagt NH3reduktionskrav på 15 %.
Tilsvarende har systemet ved en fejl siden 1. januar 2009 regnet med det generelle NH3reduktionskrav fra 2008 på 20 % for andre dyr end kvæg på kvægbrug, hvor der er afkrydset, at ”grovfoderrationen for kvægproduktion på anlægget er baseret på minimum 40 % græs”. Fejlen er rettet den 14. september 2009, således at der nu regnes med det generelle NH3reduktionskrav for 2009 på 25 %. Kvæg på kvægbrug med min. 40 % græsfodring er hele tiden korrekt blevet pålagt NH3reduktionskrav på 15 %. Således gælder fejlen og rettelsen af denne kun kvægbrug med min. 40 % græsfodring, som samtidig har andre dyr.
Her kan du læse Korte Nyheder nr. 1 fra 24. september 2009