Korte nyheder 19 - 1. juli 2011

Status for Husdyrgodkendelse.dk
I nyhedsbrev nr. 17 lavede vi en oversigt over, hvilke tiltag vi både på kort og på lidt længere sigt regnede med at iværksætte for at afhjælpe problemerne med fejl og hastighed i Husdyrgodkendelse.dk. I nedenstående gives en status for, hvor langt vi er nået med disse tiltag, og hvordan vi arbejder videre over sommeren.
Beregnings-/visningsfejl
Fejlen i lugtkonklusionen blev rettet med seneste release den 21. juni 2011.
Som det fremgår af forsiden af Husdyrgodkendelse.dk er der stadig en mindre fejl vedrørende beregning af ammoniakkrav for produktioner på dybstrøelse. Denne fejl påregnes rettet med næste release.
Den anden annoncerede fejl om kvælstofberegninger ved foderoptimeringer i slagte- og smågrise relaterer sig til en fejl i de underliggende type 1 og 2 korrektionsformler. Fejlen vil blive korrigeret i samarbejde med DJF.
Der er endvidere konstateret en ny generel fejl omkring 3.2. gødningsregnskabet. Det viser sig, at man skal have været inde og lade systemet foretage beregningerne på 3.2. før man går videre og foretager beregningerne af nitrat og fosfor i 3.3-3.5. Ellers kan man risikere, at de foretagne ændringer i produktionen ikke får gennemslag i nitrat og fosforberegningerne. Denne fejl rettes snarest muligt, og der er lagt en beskrivelse på husdyrgodkendelse.dk’s nyhedsside om, hvordan man indtil da arbejder med systemet, så fejlen ikke opstår.
Manglende visninger
Med seneste release den 21. juni 2011 har kommunerne fået mulighed for at bruge alle dele af sagsbehandlermodulet i forbindelse med fiktive sager. Det betyder, at det er muligt f.eks. at downloade geometri- og bilagsfiler, se FarmN beregninger, benytte kommunikationsmodulet også for fiktive sager. Det er endvidere blevet muligt at slette scenarieberegninger, og funktionen af pop-up i forbindelse med scenarieberegningerne er ændret, så det nu meddeles, når scenarieberegningen er oprettet.
Miljøstyrelsen har udarbejdet oplæg til nye visninger af foder- og vægtkorrektioner, som påregnes vist som et led i visning 2.1 dyrehold og management. Dette oplæg er p.t. ved at blive kvalitetssikret af leverandør og brugere og forventes idriftsat i august.
Systemhastighed og driftsproblemer
Systemet har særligt på det seneste beklageligvis lidt under en ustabil drift og nedsat hastighed i fanebladenes beregninger. På baggrund af en række undersøgelser er det vores IT-konsulenters vurdering, at dette primært skyldes en manglende serverkapacitet på den server, der styrer selve databasen. Derfor påregner vi i uge 27 at udskifte og opgradere denne server, hvilket forventes at løse en række af systemets performance-problemer.
Med hensyn til de seneste problemer i denne uge med at kunne logge på om morgenen, så skyldes dette en tilbagevendende fejl i forhold til kommunernes log-in på miljøportalen, hvilket også har konsekvenser for ansøger log-in. Denne fejl påregnes rettet snarest.
Med næste release påregner vi endvidere at implementere den såkaldte FarmN-kø, der skal forbedre hastigheden i forhold til FarmN-beregningerne.
Arbejdet henover sommeren
Næste release påregnes foretaget i uge 27-28.
Hen over  sommeren vil der blive arbejdet med bl.a test af ny FarmN, Nem-ID adgang og fortsat forbedring af drift og hastighed. Rettelse af indmeldte fejl fortsættes.
Den annoncerede help-desk for kommuner og konsulenter fortsætter ligeledes henover sommeren med skiftende feriebemanding.
Konkret har Miljøstyrelsen som tidligere nævnt indgået kontrakter med LRØ og Centrovice om at yde helpdesk bistand til konsulenter ved, at nu også konsulenterne kan stille spørgsmål til Miljøstyrelsens helpdesk.

Kommunerne kan som hidtil ligeledes stille IT-spørgsmål gennem helpdesken, der vil være bemandet hele sommerferien, idet svartiderne dog kan være længere i uge 27-29.