Korte nyheder om husdyrgodkendelser

Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse informerer kommunerne om seneste nyt vedrørende miljøgodkendelser af husdyrbrug. Find bl.a. seneste kommuneoversigt.

Nyhedsbrev

Korte nyheder om husdyrgodkendelser udsendes som et supplement til Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse. Hensigten er at kunne give kommunale sagsbehandlere, der arbejder med husdyrgodkendelser, hurtigere besked om eventuelle driftsproblemer på husdyrgodkendelse.dk, vigtige opdateringer af systemet eller lignende.

24. september 2009
Rettelse af to fejl i generelt NH3-krav
Den 14. september 2009 blev to fejl vedrørende generelt NH3krav rettet i it-ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk Første fejl bestod i, at systemet kun regnede med et generelt NH3krav for en given udvidelse af en stald på trods af, at ansøger har krydset af i rubrikken ”Der gennemføres godkendelsespligtig ændring (renovering) i den eksisterende husdyrproduktion". Fejlen er nu rettet.
Desuden har systemet ved en fejl siden 1. januar 2009 regnet med et generelt NH3krav 2008 (20 %) for kvægbrug med minimum 40 % græsfodring og stalde med naturlig ventilation (ikke dybstrøelsesstalde). Denne fejl er rettet den 14. september 2009, således at der regnes med et generelt NH3krav 2009 (25 %).
Ydermere er der opdaget følgende fejl, som endnu ikke rettet: De pålagte miljøtiltag i stald i nudrift (tidligere miljøgodkendelse eller VVM-screening) modregnes ikke i opfyldelsen af det generelle NH3krav. Derimod modregnes pålagte miljøtiltag på lager i nudrift i opfyldelsen af det generelle NH3krav.
Afkrydsning i Økologi-rubrik medfører et harmoni-tal på 1,4
Når der krydses af i rubrikken ”Økologi” i ansøgningssystemet, regnes der med et harmoni-tal på 1,4 for alle dyretyper.
Den 10. juli 2009 blev bestemmelsen om, at økologiske bedrifter med kvæg, får og geder skal leve op til et harmoni-tal på 1,4 frem for 1,7 ophævet med ændringen af husdyrgødningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 717 af 2. juli 2009). Et harmoni-tal på 1,4 er imidlertid stadig en forudsætning for, at en bedrift kan modtage økologistøtte.
Da det således er frivilligt for økologiske bedrifter, hvorvidt de fortsat vil leve op til et harmoni-tal på 1,4, er det også frivilligt, hvorvidt ansøger vil krydse af i rubrikken ’Økologi’ i Husdyrgodkendelse.dk. I forhold til allerede indsendte ansøgninger kan ansøger anmode om få ansøgningen returneret til genberegning med henblik på, at harmoni-tallet beregnes som for almindelige bedrifter (1,7).

Workshops om husdyrgodkendelser efterår/vinter 2009
Programmet for nye workshops om husdyrgodkendelser i efterår og vinter 2009 ligger nu fast.

20. november 2009
Vejledende BAT-standardvilkår for slagtesvin § 11 sendt i høring
I dag, den 20. november 2009, blev de første vejledende BAT-standardvilkår sendt i offentlig høring. Høringsfristen er den 4. december 2009 kl. 12. Se høringsmaterialet her
De vejledende BAT-standardvilkår kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser af mellemstore slagtesvinebrug efter husdyrgodkendelseslovens § 11.

På baggrund af materiale fra projektet ”pilotprojekt om BAT-standardvilkår for mellemstore slagtesvine- og minkbrug” har Miljøstyrelsens BAT-sekretariat udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår for ammoniak og fosfor.

For så vidt angår udvaskning af nitrat vurderer Miljøstyrelsen, at den eksisterende lovregulering udgør niveauet for BAT, hvorfor der ikke er udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår for nitrat. Der er heller ikke udarbejdet vejledende BAT-standardvilkår for lugt- og støjgener, idet en regulering af disse forureningsgener må afgøres helt konkret ud fra lokale forhold med udgangspunkt i husdyrgodkendelseslovens regler.

En ny leverance af vejledende BAT-standardvilkår, som omfatter slagtesvin (§ 12) samt malkekvæg (§§ 11 og 12), er under udarbejdelse af BAT-sekretariatet.

Forbedret udgave af vejledning til godkendelsesloven på vej
Miljøstyrelsen har indledt arbejdet med at revidere vejledningen til husdyrgodkendelsesloven. P.t. består vejledningen af flere forskellige dokumenter, hvilket kan gøre det vanskeligt at få overblik over vejledningsmaterialet. Målsætningen er derfor at samle al materialet i én revideret, overskuelig vejledning.
Vejledningen kommer desuden til at ligge på mst.dk i en særlig brugervenlig udgave, som forhåbentlig vil lette arbejdet med husdyrgodkendelser for kommunerne. Projektet er endnu i støbeskeen, men tanken er at gøre det nemmere for brugerne hurtigt at finde de dele af vejledningen, som er mest relevante for brugerne.
Miljøstyrelsen forventer at kunne præsentere den reviderede udgave af vejledningen samt en ny, brugervenlig web-udgave af vejledningen i midten af 2010.

Regnearket bag Husdyrgodkendelse.dk bliver ikke nedlagt i 2009
Flere kommuner har henvendt sig til Miljøstyrelsen for at spørge til, hvorvidt regnearket bag husdyrgodkendelse.dk ville blive nedlagt i år. P.t. er regnearket ved at blive omprogrammeret med henblik på at skabe et mere stabilt driftsgrundlag.
Det er korrekt, at regnearket på et tidspunkt bliver udfaset, men dette sker først, når Miljøstyrelsen har et system, der kan afløse regnearket. Desuden vil resultaterne fra regnearket fortsat være tilgængelige for kommunerne, selv når regnearket er udfaset.

Fejl på DE-beregninger for slagtesvin fra den 12.-23. oktober
I forbindelse med idriftsættelsen af en ny version af ansøgningssystemet den 12. oktober 2009 skete der en fejl vedrørende DE-beregningen for produktioner med slagtesvin. Den 23. oktober blev der derfor lagt en ny version af systemet på Husdyrgodkendelse.dk, som rettede denne fejl.
Det betyder, at alle beregninger foretaget for produktioner med slagtesvin i perioden fra den 12. oktober til den 23. oktober 2009 kl. 16 skal genberegnes. Miljøstyrelsen beklager ulejligheden.

Rettelse til "Korte nyheder" af 24. september 2009
Den 24. september udsendte Miljøstyrelsen "Korte Nyheder om husdyrgodkendelser". Her kunne du bl.a. læse om rettelsen af to fejl i it-ansøgningssystemet. Der havde imidlertid sneget sig en upræcis formulering ind i teksten vedr. det generelle NH3-reduktionskrav, som skabte tvivl om reduktionskravet for kvægbrug med minimum 40 % græsfodring. Det drejer sig om flg. afsnit:

"Desuden har systemet ved en fejl siden 1. januar 2009 regnet med et generelt NH3krav 2008 (20 %) for kvægbrug med minimum 40 % græsfodring og stalde med naturlig ventilation (ikke dybstrøelsesstalde). Denne fejl er rettet den 14. september 2009, således at der regnes med et generelt NH3krav 2009 (25 %)."

Nedenfor bringes en præcisering af denne tekst:

Desuden har systemet ved en fejl siden 1. januar 2009 fortsat regnet med det generelle NH3reduktionskrav for 2008 på 20 % for stalde med gyllesystem, hvis der er afkrydset, at stalden er med naturlig ventilation. Fejlen er rettet den 14. september 2009, således at der nu regnes med det generelle NH3reduktionskrav for 2009 på 25 %. Stalde med dybstrøelse og naturlig ventilation er hele tiden korrekt blevet pålagt NH3reduktionskrav på 15 %.
Tilsvarende har systemet ved en fejl siden 1. januar 2009 regnet med det generelle NH3reduktionskrav fra 2008 på 20 % for andre dyr end kvæg på kvægbrug, hvor der er afkrydset, at ”grovfoderrationen for kvægproduktion på anlægget er baseret på minimum 40 % græs”. Fejlen er rettet den 14. september 2009, således at der nu regnes med det generelle NH3reduktionskrav for 2009 på 25 %. Kvæg på kvægbrug med min. 40 % græsfodring er hele tiden korrekt blevet pålagt NH3reduktionskrav på 15 %. Således gælder fejlen og rettelsen af denne kun kvægbrug med min. 40 % græsfodring, som samtidig har andre dyr.

22. december 2009
Status på Husdyraftalen
Den 22. december 2009, kunne Miljøministeriet og KL offentliggøre en status på den Husdyraftale, som regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 for at sætte skub i kommunernes afgørelser af husdyrgodkendelsessager. Notatet indeholder bl.a. de seneste tal over afgjorte husdyrgodkendelsessager i de enkelte kommuner.

Status på husdyraftalen (PDF)

Læs også miljøministerens pressemeddelelse

4. februar 2010
Kommuneoversigten 2009
Udtræk fra UVISA-systemet pr. 11. januar 2010 viser, at kommunerne i 2009 afsluttede i alt 1880 sager. Dermed nåede kommunerne op på 80 % af de 2352 sager, som de havde forpligtet sig til i Husdyraftalen. Det betyder også, at mere end halvdelen af de indsendte sager nu er afsluttede.
Læs hele artiklen her (pdf)
Bilag: Kommuneoversigten 2009 (pdf)
Korte nyheder udsendes som et supplement til Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse for at informere om nyheder på husdyrområdet, driftsproblemer i it-ansøgningssystemet m.m.

25. marts 2010
Den 6. april 2010 opdateres IT-ansøgningssystemet med en række nye funktioner:

Ammoniakdepositionsberegninger ned til 10 meter
Fra den 6. april 2010 kan IT-ansøgningssystemet beregne ammoniakdeposition i afstande fra 10 til 300 meter fra kilden.
Således bliver det muligt at foretage ammoniakdepositionsberegninger til naturområder eller manuelt indsatte ammoniakdepositionspunkter helt ned til 10 meter fra kilden.

Funktionen implementeres i alle beregningsgrundlag og kommer til at gælde for både nye og eksisterende skemaer i systemet.

Muligheden for at beregne ammoniakdeposition under 300 meter vil ikke påvirke beregningsresultaterne i eksisterende skemaer med depositionspunkter i afstande mellem 300 og 1000 meter (bufferzone 2).

For ansøgninger med bygninger beliggende i afstande under 300 meter fra et ammoniakfølsomt naturområde (bufferzone 1) vil naturlinjerne blive vist, men pga. reglen om ingen meremission fra anlægget i bufferzone 1 kan der ikke beregnes en meremission i naturområdet for disse ansøgninger, hvorfor beregningsresultatet bliver 0,00.

Ny hjemvist-knap på kommunens admin-side
Som en del af opdateringen af IT-ansøgningssystemet den 6. april 2010 indsættes en ny hjemvist-knap på kommunens admin-side.
Knappen bliver tilgængelig ift. alle afsluttede ansøgninger og kan benyttes i de tilfælde, hvor Miljøklagenævnet hjemviser en ansøgning til fornyet behandling i kommunen.

Ved et tryk på hjemvist-knappen oprettes en kopi af ansøgningen på ansøgersiden under samme digitale signatur som det originale skema. Det nye skema vil blive markeret som ”fiktivt” og indsendelsesdatoen sat til samme dato som originalskemaet. Herefter kan ansøger foretage tilpasninger og indsende skemaet til kommunen.
Indrapportering af tilsyns- og godkendelsesoplysninger
I forhold til tilsyns- og godkendelsesindberetningen skal vi på baggrund af spørgsmål fra en kommune lige præcisere , at antallet af godkendelser skal splittes op i førstegangsgodkendelser og evt. efterfølgende tillægsgodkendelser.

Opsplitningen har ikke noget og gøre med om godkendelsen er givet efter §12, stk 2 eller §12, stk. 3 idet man principielt set både kan give førstegangskendelser og tillægsgodkendelser efter begge paragraffer. Med førstegangsgodkendelse mener vi første gang husdyrbruget bliver godkendt efter husdyrbrugsloven.

Krav til udbetaling af tilskud under den aktivitetsafhængige tilskudspulje
I forhold til udbetaling af tilskud under den aktivitetsafhængige pulje skal vi præcisere, at der som dokumentation for afgørelserne ud over en revisorerklæring vil blive krævet, at I indsender kopi af de enkelte afgørelsesbreve med klagevejledning, som I har sendt til ansøger, da I afgjorte de enkelte sager. Denne dokumentation indsendes sammen med revisorerklæringen umiddelbart efter 1. oktober 2010.

Vi skal endvidere præcisere følgende i forhold til de sager som er og bliver hjemvist fra Miljøklagenævnet: Vi påregner at udbetale tilskud til den oprindelige godkendelsesafgørelse uagtet, at afgørelsen ved hjemvisningen rent faktisk bliver ophævet. Der kan dog ikke udbetales tilskud for den næstkommende afgørelse i samme sag. Mao. kan man ikke få udbetalt tilskud for to afgørelser i den samme sag.

Korte nyheder udsendes som et supplement til Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse for at informere om nyheder på husdyrområdet, driftsproblemer i it-ansøgningssystemet m.m.

15. juni 2010

Miljøstyrelsens vejledende teknologiliste er på gaden
Så kom den lovede og længe savnede reviderede teknologiliste ud over rampen. Teknologilisten er Miljøstyrelsens vejledende liste over landbrugsteknologier, som har gennemgået en test og på den baggrund er vurderet miljøeffektive og driftssikre. Listen indeholder teknologityper for stald, luftrensning, fodring m.m.
Hvordan er listen udarbejdet?
Teknologilisten er udarbejdet med udgangspunkt i bilag 3 til Miljøstyrelsens vejledning til husdyrgodkendelsesloven, som er en oversigt over virkemidler til reduktion af ammoniaktab, lugtgener, nitratudvaskning og fosfor

Hvem bruger listen?
Teknologilisten anvendes af kommuner, der behandler ansøgninger om miljøgodkendelser af husdyrbrug og landmænd, der ansøger om miljøgodkendelser. Mere konkret bruges listen til at identificere teknologier, som kan opfylde teknologikravene i en miljøgodkendelse og indtastes i it-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk.

Læs mere om Teknologilisten

Hvilke typer af kommunale afgørelser er tilskudsberettigede efter den aktivitetsbaserede tilskudspulje?
På baggrund af en række forespørgsler om hvad, der kan medtages som tilskudsberettigede ansøgning og hvad, der ikke kan, skal vi bemærke følgende:

Tilsagnsbrevet til kommunerne er klart formuleret omkring hvad der menes med tilskudsberettigede sagsafgørelser: ”Godkendelser eller afslag på ansøgninger om godkendelse (også tillægsgodkendelse), efter husdyrgodkendelseslovens §11, §12 og §16. Det er alene egentlige klageberettigede afslag, der skal medregnes.”

Dette betyder. at klageberettigede afslag på fuldstændige ansøgninger om godkendelse efter HDL §11, §12 og §16 kan medregnes incl. klageberettigede afslag på fuldstændige ansøgninger, hvor ansøger inden for givne rimelige tidsfrister ikke har efterkommet kommunens gentagne skriftlige anmodninger om supplerende oplysninger af essentiel betydning for kommunens vurdering af ansøgningen.

Derimod vil følgende fire typer af sager desværre ikke kunne medregnes som tilskudsberettigede afgørelser uanset om de jf. vores visitationsvejledning er klageberettigede afgørelser.

Afviste sager

 1. Væsentligt ændret
  Fuldstændige ansøgninger, der under sagsbehandlingen ændres i så væsentlig grad, at kommunen træffer afgørelse om, at ansøgningen skal betragtes som en ny ansøgning, der skal indsendes på ny.

 2. Ikke-fuldstændige ansøgninger
  Ikke-fuldstændige ansøgninger, der som et led i den indledende visitering af sagen afvises som følge af, at ansøger ikke inden for en given frist har efterkommet kommunens anmodning om at komme med supplerende oplysninger så ansøgningen kan blive fuldstændig.

Bagatelsager

 1. Ansøgninger af bagatelagtig karakter
  Ansøgninger, hvor kommunen træffer afgørelse om, at den pågældende ændring af anlægget er af bagatelagtig karakter, der ikke kræver godkendelse.

Bortfald efter forvarsling

 1. Ansøgninger der trækkes efter forvarsling af afslag
  Visse ansøgere foretrækker at trække deres ansøgning tilbage såfremt kommunerne efter endt sagsbehandling forvarsler at give afslag på deres ansøgning.

Vi skal i forlængelse heraf beklage det uhensigtsmæssige i, at vi i den udsendte prognose (bilagt brevet fra KL og miljøministeren) havde medtaget ”ikke-godkendelsespligtige afgørelser” i grundlaget for udregningen, hvilket har givet anledning til en del misforståelser.

Status for driften af Husdyrgodkendelse.dk

Husdyrgodkendelse.dk har de seneste par måneders tid været ramt af driftsforstyrrelser. Det har dels drejet sig om et reelt hardware nedbrud, og dels ved at den genopbyggede server stadig ikke kører helt optimalt og derfor 'går ned' med jævne mellemrum.

Der har været arbejdet intensivt på at løse problemet, og det er også fundet mindre fejl i systemet der er blevet rettede. Disse rettelser har desværre ikke løst problemet til fulde, så det sker stadig at systemet 'går ned' i en kort periode.

Da Miljøstyrelsen i samarbejde med Niras arbejder på til efteråret at idriftsætte et helt nyt husdyrgodkendelse.dk bliver der ikke brugt yderligere ressourcer på at finde årsagen til serverproblemet. I stedet er der iværksat en tæt overvågning af serveren, hvilket betyder at systemadministratoren i forbindelse med problemer straks kan få serveren op at køre igen. Det er forventningen at de tiltag der er sat i søen vil minimere generne for brugerne af husdyrgodkendelse.dk.

Korte nyheder udsendes som et supplement til Nyhedsbrevet Husdyrgodkendelse for at informere om nyheder på husdyrområdet, driftsproblemer i it-ansøgningssystemet m.m.

22. september 2010

Præciseringer vedr. anvendelse af Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsgrænser for ammoniak

1. Vedrørende vurdering af BAT ved udvidelser i eksisterende anlæg som ikke gennemgribende renoveres.
Miljøstyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at de beregningseksempler, som er beskrevet i det vejledende materiale vedrørende slagtesvin og malkekvæg, kan misforstås derhen, at en udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde skal behandles, som om de ekstra dyr blev placeret i et nyt staldanlæg.

Dette er ikke Miljøstyrelsens opfattelse.

Vurderingen af BAT tager udgangspunkt i det ansøgte projekt, hvor nye anlægsdele skal vurderes ud fra de tekniske og økonomiske muligheder, der foreligger ved nybyggeri. Denne vurdering er lagt til grund for Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for nyanlæg.

Tilsvarende skal eksisterende anlægsdele vurderes ud fra de tekniske og økonomiske muligheder, der findes for de eksisterende anlægsdele – uanset om der skal være flere dyr i disse anlægsdele, end der er ved nudrift.

Miljøstyrelsen vil derfor henlede opmærksomheden på vejledningsmaterialets beskrivelse af, hvordan BAT-vurderingen af henholdsvis nye og eksisterende anlægsdele skal vurderes og vil ved en snarlig revision af det vejledende materiale præcisere teksten i beregningseksemplerne.

2. Vedrørende anvendelse af Miljøstyrelsens vejledende BAT-emissionsgrænser for eksisterende anlæg som ikke gennemgribende renoveres.
Miljøstyrelsen er herudover blevet gjort opmærksom på, at der er opstået tvivl om behovet for at foretage en konkret vurdering af BAT i eksisterende anlæg, såfremt Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlæg lægges til grund.

Hertil vil Miljøstyrelsen præcisere, at kommunen ved udvidelser eller ændringer, hvor de eksisterende dele af anlægget ikke skal gennemgribende renoveres, altid skal foretage en konkret vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for anlægget som helhed.

For nye anlægsdele kan denne vurdering foretages ved at anvende Miljøstyrelsen vejledende BAT-emissionsgrænser for nyanlæg, da der ved fastlæggelsen af disse er foretaget en vurdering af det teknisk og økonomisk mulige for branchen ved byggeri af nye anlæg. Kommunerne kan således anvende Miljøstyrelsens begrundelse direkte i forbindelse med den konkrete vurdering.

For eksisterende anlægsdele kan Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlægsdele derimod ikke direkte lægges til grund uden en konkret vurdering, som tager hensyn til karakteren af det konkrete, eksisterende anlæg. Dette skyldes, at Miljøstyrelsens vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende anlæg er baseret på en vurdering af, hvad der som minimum vil kunne opnås teknisk og økonomisk på eksisterende anlægsdele – uanset alder og udformning.  Denne sidste del af vurderingen som inddrager det eksisterende anlægs karakter, og begrunder hvad der er teknisk og økonomisk opnåeligt, vil derfor fortsat skulle foretages af kommunerne.

28. september 2010

Muligheder for via gulvtyper at begrænse ammoniaktab fra malkekvægsstalde

I efteråret 2009 nedsatte miljøministeren en arbejdsgruppe med deltagelse af Miljøstyrelsen og Dansk Kvæg. Arbejdsgruppens mål var at udarbejde et notat, som præciserer mulighederne for at anvende forskellige tekniske løsninger, herunder gulvløsninger, til at opfylde kravet om forureningsbekæmpelse ved anvendelse af Bedste Tilgængelige Teknik (BAT) i forbindelse med miljøgodkendelser af kvægbrug.

Resultatet offentliggøres hermed i dette notat om kvæggulve , der beskriver kort en række gulvløsninger, som på baggrund af normtal vurderes at have et ammoniaktab på ca. 4 %. Der er således ikke tale om vurderinger på baggrund af nye målinger eller forsøgsarbejde, men alene anvendt kendte emissionskoefficienter fra af de enkelte gulve og teknologier

Endvidere beskriver notatet, hvorledes ændringer af gulvløsning behandles i eksisterende ansøgninger og meddelte miljøgodkendelser, samt om emissionsniveauet kan overføres til andre produktionstyper.

Fremover påtænker Miljøstyrelsen at standardisere dokumentationen for teknologiers og herunder staldsystemers miljøeffekt gennem det standardiseringsarbejde, der foregår under den nye verifikationsordning VERA . Du kan læse mere herom i vedlagte notat om organisering af arbejdet med VERA og normtalsarbejdet .

Allerseneste nyt om tilskuddet til husdyrgodkendelser

I forhold til indsendelsen af dokumentationen for afgørelser vil vi anmode om, at I både af praktiske og miljømæssige hensyn ikke indsender dokumentationen i papirform. Denne bedes indsendt som scannede elektroniske dokumenter evt. brændt på en CD/DVD.

11. oktober 2010

Status for kommunernes sager pr. 1. oktober 2010

Med en flot slutspurt i september er det nu lykkedes kommunerne at bringe sagspuklen set på landsplan ned på 0. Det vil sige, at antallet af sager er nede under de 800 sager, som indgår i den almindelige løbende sagsomsætning. Forudsætningen for at overholde sagsbehandlingsfristerne på 9 og 6 måneder er nu til stede.

Fordelingen på kommuneniveau fremgår af denne Kommuneoversigt af 1. okt 2010 . Tallene i figurerne og kommuneoversigten er alle baseret på udtræk fra UVISA-systemet af 1. oktober 2010. Læs endvidere miljøministerens pressemeddelelse herom.

Nyt om det nye sagsbehandlingssystem

Miljøstyrelsen har i den forgangne uge været rundt i landet for at holde dialogmøder med konsulenter og kommunale sagsbehandlere. Om end den nye udgave af husdyrgodkendelse.dk stadig er under udvikling, tog de ca. 450 fremmødte på de 3 dialogmøder godt imod det nye system, og kom allerede under møderne med forslag til ændringer og forbedringer.

Disse forbedringer er alle registreret, og de vil indgå i overvejelserne om hvilke ting der ”skal være med” når systemet skal i drift, men vil ellers indgå i det overvejelser der skal foretages når systemet går over i vedligeholdelsesfasen, dvs. efter systemet er sat i drift.

Miljøstyrelsen vil her gerne benytte sig af lejligheden til at takke de mange fremmødte for gode input og kommentarer til det nye system.

Hvornår kommer systemet i drift?

Da den gamle version af husdyrgodkendelse.dk stadig er fuldt funktionsdygtig, og da der skal være den fornødne tid til at lave de sidste tilretninger af den nye udgave inden idriftsættelse, er det besluttet at systemet ikke går i drift før 1. januar 2011. Blandt andet på baggrund af denne udsættelse har vi ligeledes besluttet at udsætte denne uges planlagte workshops om systemet – de såkaldte ” Eksperimentarier for sagsbehandlermodulet”.

Dette skal ses i lyset af at der også inden for kort tid skal indarbejdes nye ammoniakberegningsmetoder og nye normtal i det nye system, og det vil kræve unødig meget tid at idriftsætte store ændringer af systemet med få ugers mellemrum.

Prøv demoudgaven

Som nævnt på møderne ligger der en nu en offentligt tilgængelig demoversion af den nye udgave af husdyrgodkendelse.dk på uddannelse.husdyrgodkendelse.dk (linket er ikke aktivt længere) . Her har kommuner og konsulenter mulighed for at afprøve systemets funktioner inden det går endelig i drift, ligesom det er muligt at afholde kurser og foretage opdateringer og fejlretninger inden endelig idriftsættelse. Vi vil endnu en gang opfordre jer til at gå ind og prøve demoudgaven både for at teste systemet i alle hjørnerne og for at I kan vænne jer til systemet inden den endelige idriftsættelse.

Hvordan indmelder man forslag til det nye system?

Der er nu oprettet en ny e-mailadresse som i bedes benytte ved henvendelser om det nye sagsbehandlersystem. Adressen er Obfuscated Email som kan benyttes hvis man har forslag til forbedringer til systemet.

Har man forslag til forbedringer flere forskellige steder i systemet, vil vi af hensyn til organiseringen af forslagene gerne have dem ind hver for sig i flere forskellige mails, hvor man skriver et forslag pr. mail.

Da det nye system er en demoudgave der jævnligt opdateres, kan der forekomme driftsforstyrrelser mv. Man skal være opmærksom på at disse driftsforstyrrelser ikke vil blive annonceret på forhånd, og det ikke er nødvendigt at indrapportere dem til Miljøstyrelsen.

15. oktober 2010

BASELINE FOR TILSKUD TIL KOMMUNALE AFGØRELSER

Miljøstyrelsen har i den forgangne uge udarbejdet vedlagte baseline, der vil blive lagt til grund ved tildelingen af tilskuddet til husdyrgodkendelser til de enkelte kommuner. Baselinen er udarbejdet på baggrund af udtræk fra UVISA-modulet af 13. oktober 2010 og dækker alle de ansøgninger efter §11, §12 og §16, der er indsendt  gennem Husdyrgodkendelse.dk i perioden 1/1-2007 - 1/10-2010.

Klik her for at se baseline-opgørelsen

OFFENTLIG HØRING AF BAT-STANDARDVILKÅR FOR FJERKRÆ

Hermed fremsendes udkast til vejledende BAT-standardvilkår, som kan anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser af konventionel produktion af slagtekyllinger og æg omfattet af husdyrgodkendelseslovens § 11 og § 12.

Det fremsendte høringsmateriale kan findes på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Landbrug+hoeringsmateriale/
og omfatter:

”Vejledende emissionsgrænseværdier, som er opnåelige ved BAT for konventionel produktion af slagtekyllinger - omfattet af § 11 og § 12 i husdyrgodkendelsesloven”

”Vejledende emissionsgrænseværdier, som er opnåelige ved BAT for konventionel produktion af konsumæg - omfattet af § 11 og § 12 i husdyrgodkendelsesloven”

Høringen slutter mandag den 8. november kl 12.

WORKSHOP "LUGT - HANDS ON"

LEDIGE PLADSER PÅ WORKSHOPPEN!!

INDHOLD
Formålet med workshoppen er at sætte dig i stand til at foretage en kvalificeret vurdering af resultaterne fra lugtberegningen i IT-ansøgningssystemet.

OPLÆGSHOLDER
Lene J. Lind, miljømedarbejder, Svendborg Kommune

STED
Miljøstyrelsen Erhverv Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

TILMELDING
Du tilmelder dig workshoppen "Lugt – Hands on" på e-mail: Obfuscated Email , senest den 22. oktober 2010.

I emnefeltet skal du skrive "Tilmelding til Lugt Hands on".

Mail-teksten skal indeholde dit navn, din kommune, mailadresse og telefonnummer.

19. november 2010

Miljøstyrelsen har nu færdiggjort de endelige versioner af de vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for søer og smågrise.

De vejledende retningslinjer angiver niveauer for, hvor langt so- og smågrisebesætninger kan komme ned ved anvendelse af BAT i forhold til udledningen af ammoniak og fosfor.

Der er desuden udarbejdet et høringsnotat, som beskriver de ændringer, der er foretaget i forhold til indkomne høringssvar.

 

5. januar 2011

Rejsehold og BAT-sekretariat i 2011

Rejseholdet og BAT-sekretariatet i Århus blev oprettet som en del af Husdyraftalen mellem KL og regeringen i foråret 2009 på baggrund af en stor pukkel af ubehandlede ansøgninger om miljøgodkendelse. Puklen er afviklet, og aftalen udløber 31.12.2010. Derfor neddrosles aktiviteterne efter nytår, og 31.maj 2011 lukker Rejseholdet og BAT-sekretariatet.

Hvad laver rejseholdet så i 2011?
Rejseholdet fortsætter med arbejdsopgaverne i relation til samarbejdet med de kommuner, som vi har indgået aftaler med. Derudover vil vi fortsat være til rådighed i forbindelse med arrangementer ude i de enkelte kommuner eller i f.eks. erfa-sammenhænge. Dvs. at der er mulighed for at skræddersy et program, hvor rejseholdet eller indbudte indlægsholdere bidrager.

Hvis I ønsker at afholde en faglig workshop eller lignende, så kontakt os via Obfuscated Email

Udbud af kurser og workshops stopper
Efter nytår vil der ikke blive udbudt nye kurser eller workshops, men vi har dog planer om at gentage enkelte kurser/workshops for dem som står på venteliste. I den forbindelse vil vi tage direkte kontakt til de personer, som er opskrevet på vores ventelister. Der har været stor tilslutning til de udbudte kurser/workshops, og vi vil hermed gerne sige tusind tak til jer alle for den store interesse og aktive deltagelse i har udvist!

Hvad laver BAT-sekretariatet i 2011?
BAT-sekretariatet er ved at færdiggøre de sidste to leverancer: BAT-standardvilkår til fjerkræ og svin/kvæg uden for gyllesystemer. BAT-emissionsgrænseværdier for fjerkræ har været i høring i dette efterår og høringssvar er nu ved at blive indarbejdet i det endelige materiale. De endeligt godkendte emissionsgrænser for fjerkræ forventes offentliggjort i begyndelsen af 2011. Det samme gør sig gældende for svin og malkekvæg uden for gyllesystemer, som forventes sendt i høring ligeledes i begyndelsen af det nye år.

Frem mod juni 2011 vil BAT-sekretariatet prioritere at færdiggøre det tekniske materiale herunder opdatering af resuméer, som i høringsperioden har været knyttet til de enkelte BAT-emissionsgrænseværdier.

BAT-sekretariatet har offentliggjort nye Teknologiblade
Et led i fastlæggelsen af emissionsgrænseværdier for husdyrbrug er en forudgående udredning af relevante teknologier og teknikker til reduktion af ammoniak og fosfor. Disse udredninger er udformet som Teknologiblade med en beskrivelse af teknologien eller teknikken, dens effekt, etablerings- og driftsomkostninger samt forslag til drifts- og egenkontrolvilkår.

Efterhånden som Teknologibladene færdiggøres af BAT-sekretariatet, offentliggøres de på Miljøstyrelsens hjemmeside. Seneste offentliggørelser er Teknologiblad for fast overdækning, Teknologiblad om reduceret tildeling af råprotein til malkekøer og Teknologiblade om svovlsyrebehandling af gylle. Offentliggørelsen af Teknologiblade vil generelt ikke blive annonceret, så BAT-sekretariatet opfordrer til, at alle med interesse for Teknologibladene selv holder øje med hjemmesiden.

Teknologibladene finder du her: http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/

28. januar 2011

Status for kommunernes sager pr. 10. januar 2011

Statusopgørelsen er lavet ved den formelle afslutning af husdyraftalen 31. december 2010. Opgørelsen viser, at kommunerne i løbet af 2009 og 2010 har afsluttet i alt 4.124 sager mod de 4.872 sager, der var forudsat i aftalen. Imidlertid er antallet af indsendte sager 700 færre end forudsat i aftalen, hvorved antallet af sager, der er i en sagsbehandlingsproces (ikke afsluttede sager), er på niveau med det, som er forudsat i aftalen (ca. 800 sager i den almindelige sagsomsætning på landsplan).

Efter husdyraftalens succes med at nedbringe puklen til nul sager 1.oktober 2010, er den nu begyndt at bygge sig op igen. Opgørelsen viser en stigning i puklen på 360 sager efter deadline 1. oktober 2010, hvor det aktivitetsbaserede tilskud blev udbetalt, og puklen reelt var arbejdet væk. 

Dykket efter kommunernes store indsats i 3 kvartal fremgår af nedenstående kvartalsopgørelse over antallet af afsluttede sager pr. kvartal.

Fordelingen på kommuneniveau fremgår af denne Kommuneoversigt 10. januar 2011 baseret på udtræk fra UVISA-systemet. Kommunerne er ranket ud fra, hvor stor en procentdel af de sager, der er og har været aktive 2011, har overskredet en sagsbehandlingstid på henholdsvis 9 måneder for §12 og 6 måneder for §11 og §16 ansøgninger.

Miljøstyrelsen vil i lyset af ovenstående følge i med i udviklingen i 2011 og sammen med KL, overveje, om der bliver behov for yderligere indsatser fremadrettet. Miljøstyrelsen arbejder videre med at forbedre de rammer, kommunerne har for arbejdet med husdyrgodkendelserne;  BAT-sekretariatet er ved at færdiggøre de sidste BAT-blade, den digitale vejledning er på nettet, og sagsbehandlermodulet er i gang med sidste testrunde, hvorefter rejseholdet vil afholde kurser i brugen heraf.

26. april 2011

Det nye Husdyrgodkendelse.dk - digital myndighedsbehandling i version 2.0

Vi har i dag endeligt lanceret den nye version af IT-systemet Husdyrgodkendelse.dk. Med lanceringen baner vi vejen for en helt ny måde at lave myndighedsbehandling af miljøgodkendelser.
Vi har til lejligheden udarbejdet en række manualer, der introducerer  brugerne for de enkelte dele af systemet.
Klik her for at komme over til disse manualer.
Således kan de kommunale miljømyndigheder nu lave hele miljøgodkendelsen med strukturerede og kvalitetssikrede vurderinger og vilkår i et samlet integreret system.

Systemet leverer nu ikke blot som hidtil ansøgers kvalitetssikrede miljøberegninger over husdyrbrugenes emissioner af lugt, ammoniak, nitrat og fosfor. Gennem et helt nyt kommunikationsmodul kan ansøger og myndighed føre en struktureret dialog om eventuelle mangler i ansøgningen og løbende høre ansøger om udkast til vilkår og vurderinger. Samtidigt kan kommunens sagsbehandler lave scenarieberegninger over f.eks. alternative placeringer af bygninger og gyllebeholdere m.m.

Systemet er bygget op omkring helt samme struktur som Miljøstyrelsens nye digitale vejledning på området. Det vil sige, at i stedet for at myndighedsvejledningen er placeret som en pæn bog på en hylde i det kommunale kontorlandskab, så fungerer den nye digitale vejledning nu direkte som en integreret brugervejledning til alle dele af det nye IT-system.

På ansøgersiden leverer systemet de samme kvalitetssikrede miljøberegninger som hidtil. Dog med den store forbedring, at systemet laver langt hurtigere beregninger , idet den bagvedliggende kodning er lavet helt om. Konkret er det gamle veludtjente regneark, som hidtil udgjorde beregningsmotoren, nu skiftet ud med en ny "hardkodet" model, der udfører beregningerne i ekspresfart. Samtidigt er systemet blevet opdateret sådan, at det nu regner med de norm-tal, der følger af den seneste ændring af husdyrgodkendelsesloven (L12).

Systemet er udviklet i nært samarbejde med en kommunal brugergruppe, der løbende har givet indspil til systemets udformning. Systemet er finansieret af Miljøstyrelsen med tilskud fra Kommunernes Landsforening.

Ny hotline om hjemviste sager og videreførelse af helpdesken
Mandag d. 2. maj 2011 åbner den nye hotline, som er en del af husdyraftale 2. Samtidig genåbnes husdyrhelpdesken, dog i en anden form end hidtil, idet det bliver med fokus på behandlingen af hjemviste sager.
Ny hotline om hjemviste sager
Den nye hotline starter den 2. maj 2011 og fungerer frem til og med den 29. september 2011. I juli måned er telefonen dog lukket. Man kan ringe med spørgsmål om hjemviste sager inden for emnerne; habitatvurdering og BAT.
Kontakt hotline og husdyrhelpdesk
Hotline: 70 12 02 11
Via Miljøministeriets Informationscenter (samme nr. som til den tidligere husdyrhelpdesk)
Telefontider til hotline
Mandag kl. 10-14: Spørgsmål om habitatvurderinger
Torsdag kl. 10–14: Spørgsmål om BAT,
Opringning skal ske inden for de nævnte tidsrum. Ved brug af telefonsvareren uden for disse tidsrum vil man ikke kunne forvente at blive ringet op efterfølgende.
Videreførelse af husdyrhelpdesken
Husdyrhelpdesken begynder at fungere igen 2. maj 2011. Spørgsmål til helpdesken prioriteres efter et overordnet mål om ’mest nytte til flest kommuner’.
Generelt prioriteres spørgsmål af en vis kompleksitet, og hvor besvarelsen vurderes at være af principiel karakter og til gavn for flest muligt i kommunerne. Mere konkret prioriteres spørgsmål efter følgende kriterier:
1. Spørgsmål til hjemviste sager om habitatvurderinger og BAT af principiel karakter
2. Spørgsmål til hjemviste sager om øvrige emner af principiel karakter
3. Øvrige spørgsmål til hjemviste sager
4. Spørgsmål om husdyrgodkendelsesloven af principiel karakter
5. Øvrige spørgsmål om husdyrgodkendelsesloven
For spørgsmål inden for samme prioriteringsgruppe besvares de ældste spørgsmål så vidt muligt først. Ikke alle spørgsmål kan forventes besvaret, da Miljøstyrelsen prioriterer en generel vejledningsindsats frem for besvarelse af spørgsmål, der er tæt knyttet til behandling af konkrete sager i kommunerne.
Gå til Husdyrhelpdesken

17. maj 2011

Miljøstyrelsen har nu færdiggjort de endelige versioner af de vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT for visse typer fjerkræbrug.

Der er desuden udarbejdet et høringsnotat, som beskriver de ændringer, der er foretaget i forhold til indkomne høringssvar.

Artikel 1: Brev om opfyldelse af EU's dyrevelfærdskrav
Miljøstyrelsen har i dag, den 20. juni 2011, sendt et brev til samtlige kommuner med husdyrgodkendelsessager vedrørende behandling af sager om opfyldelse af EU's dyrevelfærdskrav. Herunder særligt reglerne om løsdriftssystemer for sohold, der skal være opfyldt pr. 1. januar 2013.
I brevet opfordres kommunerne til at tilrettelægge sagsbehandlingen på en måde, der sikrer, at der er truffet afgørelse i sager vedr. opfyldelse af dyrevelfærdskrav - herunder i eventuelle klagesager samt hjemviste klagesager - så den enkelte producent kan gennemføre ændringen inden for fristens udløb.
Kommunerne opfordres med skrivelsen bl.a. til at lade opfyldelse af dyrevelfærdskrav indgå i forbindelse med prioriteringen af modtagne ansøgninger/anmeldelser.
Læs brevet til kommunerne om opfyldelse af EU's dyrevelfærdskrav (pdf)
Artikel 2: Styrkelse af husdyr-helpdesken
Som nævnt i sidste nyhedsbrev vil Miljøstyrelsen forbedre den løbende hjælp og vejledning til brugerne gennem en styrkelse af helpdesk-funktionerne.
Konkret har Miljøstyrelsen indgået kontrakter med LRØ og Centrovice om at yde helpdesk bistand til konsulenter ved, at nu også konsulenterne kan stille spørgsmål til Miljøstyrelsens helpdesk.
Kommunerne kan som hidtil ligeledes stille IT-spørgsmål gennem helpdesken, der vil være bemandet hele sommerferien, idet svartiderne dog kan være længere i uge 27-29.
En række af de mere principielle svar vil løbende blive publiceret under de enkelte punkter i Miljøstyrelsens ”wiki-vejledning” på www.mst.dk/husdyrvejledning . Der er tilført yderligere ressourcer til at arbejde med dette over sommeren.
Wiki-vejledningen vil endvidere i løbet af sommerperioden blive opdateret med bedre vejledning om, hvordan man som ansøger og kommunal sagsbehandler kan anvende visningerne i den nye version af Husdyrgodkendelse.dk.
Artikel 3: Forskellig praksis ved opkrævning af brugerbetaling
Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der er nogle myndigheder, som ikke opkræver brugerbetaling i overensstemmelse med brugerbetalingsbekendtgørelsen .
Derfor sender Miljøstyrelsen nedenstående orienteringsskrivelse ud, hvor der nærmere redegøres for visse principper i bekendtgørelsen. Det gælder opkrævning efter brugerbetalingsbekendtgørelsen ved myndighedens eget tidsforbrug, brug af ekstern konsulentbistand, og specifikation af afregning. Samtidig redegøres også kort for, hvornår myndigheden kan anvende ekstern konsulentbistand samt de grundlæggende betingelser, herunder at myndigheden ikke kan
dispensere fra reglerne.
Orienteringsskrivelsen kan læses her

Husdyrgodkendelse.dk blev opdateret den 22. juni 2011
I forbindelse med opdateringen af Husdyrgodkendelse.dk den 22. juni 2011 er der foretaget følgende ændringer og rettelser i systemet:
Fiktive sager
Kommunerne har nu mulighed for at bruge alle dele af sagsbehandlermodulet i forbindelse med fiktive sager. Det betyder, at det fx er muligt at downloade geometri- og bilagsfiler, se FarmN beregninger og benytte kommunikationsmodulet også for fiktive sager.
Scenarieberegninger
Det er muligt at slette scenarieberegninger og funktionen af pop-up i forbindelse med scenarieberegningerne er ændret, så det nu meddeles når scenarieberegningen er oprettet.
Lugtberegninger
Fejlen i konklusion på lugtberegningssiden er rettet.
Gå til Husdyrgodkendelse.dk

Status for Husdyrgodkendelse.dk
I nyhedsbrev nr. 17 lavede vi en oversigt over, hvilke tiltag vi både på kort og på lidt længere sigt regnede med at iværksætte for at afhjælpe problemerne med fejl og hastighed i Husdyrgodkendelse.dk. I nedenstående gives en status for, hvor langt vi er nået med disse tiltag, og hvordan vi arbejder videre over sommeren.
Beregnings-/visningsfejl
Fejlen i lugtkonklusionen blev rettet med seneste release den 21. juni 2011.
Som det fremgår af forsiden af Husdyrgodkendelse.dk er der stadig en mindre fejl vedrørende beregning af ammoniakkrav for produktioner på dybstrøelse. Denne fejl påregnes rettet med næste release.
Den anden annoncerede fejl om kvælstofberegninger ved foderoptimeringer i slagte- og smågrise relaterer sig til en fejl i de underliggende type 1 og 2 korrektionsformler. Fejlen vil blive korrigeret i samarbejde med DJF.
Der er endvidere konstateret en ny generel fejl omkring 3.2. gødningsregnskabet. Det viser sig, at man skal have været inde og lade systemet foretage beregningerne på 3.2. før man går videre og foretager beregningerne af nitrat og fosfor i 3.3-3.5. Ellers kan man risikere, at de foretagne ændringer i produktionen ikke får gennemslag i nitrat og fosforberegningerne. Denne fejl rettes snarest muligt, og der er lagt en beskrivelse på husdyrgodkendelse.dk’s nyhedsside om, hvordan man indtil da arbejder med systemet, så fejlen ikke opstår.
Manglende visninger
Med seneste release den 21. juni 2011 har kommunerne fået mulighed for at bruge alle dele af sagsbehandlermodulet i forbindelse med fiktive sager. Det betyder, at det er muligt f.eks. at downloade geometri- og bilagsfiler, se FarmN beregninger, benytte kommunikationsmodulet også for fiktive sager. Det er endvidere blevet muligt at slette scenarieberegninger, og funktionen af pop-up i forbindelse med scenarieberegningerne er ændret, så det nu meddeles, når scenarieberegningen er oprettet.
Miljøstyrelsen har udarbejdet oplæg til nye visninger af foder- og vægtkorrektioner, som påregnes vist som et led i visning 2.1 dyrehold og management. Dette oplæg er p.t. ved at blive kvalitetssikret af leverandør og brugere og forventes idriftsat i august.
Systemhastighed og driftsproblemer
Systemet har særligt på det seneste beklageligvis lidt under en ustabil drift og nedsat hastighed i fanebladenes beregninger. På baggrund af en række undersøgelser er det vores IT-konsulenters vurdering, at dette primært skyldes en manglende serverkapacitet på den server, der styrer selve databasen. Derfor påregner vi i uge 27 at udskifte og opgradere denne server, hvilket forventes at løse en række af systemets performance-problemer.
Med hensyn til de seneste problemer i denne uge med at kunne logge på om morgenen, så skyldes dette en tilbagevendende fejl i forhold til kommunernes log-in på miljøportalen, hvilket også har konsekvenser for ansøger log-in. Denne fejl påregnes rettet snarest.
Med næste release påregner vi endvidere at implementere den såkaldte FarmN-kø, der skal forbedre hastigheden i forhold til FarmN-beregningerne.
Arbejdet henover sommeren
Næste release påregnes foretaget i uge 27-28.
Hen over  sommeren vil der blive arbejdet med bl.a test af ny FarmN, Nem-ID adgang og fortsat forbedring af drift og hastighed. Rettelse af indmeldte fejl fortsættes.
Den annoncerede help-desk for kommuner og konsulenter fortsætter ligeledes henover sommeren med skiftende feriebemanding.
Konkret har Miljøstyrelsen som tidligere nævnt indgået kontrakter med LRØ og Centrovice om at yde helpdesk bistand til konsulenter ved, at nu også konsulenterne kan stille spørgsmål til Miljøstyrelsens helpdesk.

Kommunerne kan som hidtil ligeledes stille IT-spørgsmål gennem helpdesken, der vil være bemandet hele sommerferien, idet svartiderne dog kan være længere i uge 27-29.

Krav om etablering af beholderbarrierer inden 1. januar 2012
Ifølge Husdyrgødningsbekendtgørelsen skal beholdere til flydende husdyrgødning beliggende mindre end 100 meter fra vandløb eller søer senest 1. januar 2012 have etableret gyllebarrierer. Miljøstyrelsen er ved at udarbejde en vejledende liste over de gyllebeholdere, der er underlagt kravet om etablering af en beholderbarriere eller en afviklingsplan.
Identifikationen af gyllebeholdere foretages på luftfotos på baggrund af udtræk fra Centralt Husdyrbrugs Register. Således gennemgås ca. 5000 adresser med henblik på at identificere beholdere indenfor afstandskravet. De enkelte kommuner vil modtage en liste over beholdere omfattet af kravet umiddelbart efter sommerferien. Det er herefter kommunens opgave at advisere de berørte ejere om kravet.
Udover at identificere de beholdere der er omfattet af kravet, udsender Miljøstyrelsen en uddybende vejledning til bestemmelserne vedrørende udformning af gyllebarrierer og øvrige afværge-foranstaltninger efter sommerferien.

DN ønsker underretning om afgørelser om anmeldelser
Danmarks Naturfredningsforening har anmodet om underretninger om Kommunalbestyrelsernes afgørelser angående anmeldte aktiviteter på husdyrbrug behandlet efter kapitel 7 i "Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug". Dette sker i forlængelse af den seneste ændring af husdyrgodkendelsesloven, som bl.a. medførte nye anmeldeordninger for husdyrbrug.
Derfor har Miljøstyrelsen opdateret sin udmelding vedrørende kommunernes pligt til at underrette landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser truffet efter bl.a. husdyrgodkendelsesloven. Mere præcist består opdateringen i en tilføjelse nederst på notatets sidste side. Med opdateringen skal Miljøstyrelsen orientere samtlige kommuner om, at Danmarks Naturfredningsforening skal underrettes om afgørelserne. Læs notatet nedenfor:
Underretning om afgørelser på miljøbeskyttelseslovens, havmiljølovens og husdyrgodkendelseslovens område (pdf)
Opdatering på vej af normtal for lugtemission fra fjerkræ
Efter udarbejdelse af teknologiudredningen for fjerkræ er Miljøstyrelsen i gang med en mindre revision af lugtværdierne for visse typer af fjerkræ. Miljøstyrelsen forventer at indarbejde de opdaterede emissionsværdier i Husdyrgodkendelse.dk i løbet af september 2011. 

Den 20. juli 2011 blev Husdyrgodkendelse.dk opdateret med følgende væsentlige ændringer:
• Fejl i forbindelse med oprettelse af § 17-skemaer er rettet, men i allerede oprettede skemaer skal fejlen rettes manuelt. Har du et gammelt § 17-skema, bedes du sende en mail til Obfuscated Email med emnet "§ 17 skema nr. xxxxx". Så vil skemaet blive flyttet op under igangværende sager hurtigst muligt.
• Sager der er hjemvist i det nye system benytter nu de normtal for N og P, samt generelt ammoniakkrav der var gældende på ansøgningstidspunktet. Men for sager der er hjemvist i perioden 26. april til 20. juli 2011 (i det nye system) er der en fejl som gør at skemaer skal rettes manuelt før de rigtige normer og krav slår igennem. Har du en hjemvist sag der ikke bruger de rigtige normtal for N og P samt ammoniakkrav sendes en mail til Obfuscated Email med emnet "Gammel hjemvist sag skema nr. xxxxx". Så vil skemaet blive rettet hurtigst muligt. Dvs. for hver sag skal der bruges to skemanumre før problemet kan løses.
Bemærk desuden at de skemaer der bliver oprettet i forbindelse med kommunens tryk på "Hjemvist-knappen" vil regne med de nyeste omregningsfaktorer for DE-beregninger.
• Arealoversigten har fået tilføjet et ”slet”-ikon, og det er muligt at downloade arealer. Fejl i forbindelse med, at antal stipladser ved tyrekalve automatisk sættes til samme antal i ansøgt drift og nudrift er rettet.
• Fejl i forhold til reduktionskrav, når der vælges dybstrøelse og "naturlig ventilation" er rettet.
• Fejlen der gjorde, at arealernes ”ansøgt drift” og ”nudrift” værdi automatisk sættes til samme værdi er rettet.
Vi arbejder på at udvikle en køfunktion til Farm-N, således at systemet i stedet for at komme med en fejlmeddelelse sætter beregningen i kø. Desuden arbejder vi på at rette den fejl, der gør, at der ikke kan oprettes produktioner samt, at der ved redigering vises forkerte stalde.
Gå til Husdyrgodkendelse.dk

Brug af nye normtal for N og P i gødning ansøgninger om miljøgodkendelse

Plantedirektoratet har i juli måned offentliggjort normtal for kvælstof og fosfor i husdyrgødning (ab lager) for planåret 2011-2012.

I forbindelse med miljøgodkendelse af husdyrbrug, er normtallene for planåret 2011-2012, jf. godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, gældende for ansøgninger indsendt efter 1. oktober 2011. Miljøstyrelsen arbejder p.t. på at få de nye tal indarbejdet i Husdyrgodkendelse.dk som et nyt beregningsgrundlag, der vil træde i kraft pr. 1. oktober 2011.

For ansøgninger under udarbejdelse og som først forventes indsendt efter 1/10 2011 skal man være opmærksom på, at disse efter 1/10 2011 automatisk opdateres til at regne efter de nye normtal.


Gå til Husdyrgodkendelse.dk

Miljøstyrelsen udsender hermed vejledning vedrørende § 15 a i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Bestemmelsen stiller krav om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer ved beholdere til flydende husdyrgødning beliggende mindre end 100 meter fra vandløb eller søer og/eller beliggende inden for såkaldte risikoområder. Som alternativ til opførelse af en beholderbarriere kan beholderen afvikles.

Vejledningen henvender sig til kommuner og beholderejere. Vejledningen indeholder Miljøstyrelsens fortolkning af de kriterier i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a, der er afgørende for, om et eller flere af bestemmelsens krav er gældende for en konkret beholder.

Desuden indeholder vejledningen oplysninger om relevante regler om anmeldelse og tilladelse/godkendelse, som kommuner og beholderejere skal være opmærksomme på.

Endelig indeholder vejledningen nærmere beskrivelser af, hvordan kravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a opfyldes. Som bilag til vejledningen er der ydermere indsat tekniske tegninger af, hvordan en beholderbarriere eksempelvis kan opføres. Bemærk, at de krævede barrierer skal være opført senest den 1. januar 2012.

Som alternativ til opførelse af en beholderbarriere kan beholderen afvikles. Vælges denne løsning, skal beholderejeren indsende en afviklingsplan til kommunen senest d. 1. oktober 2011. Som bilag 3 til vejledningen er der indsat et skema, som ejere af beholdere kan udfylde og indsende som afviklingsplan til kommunen.

Miljøstyrelsen har tidligere udmeldt, at kommunerne ville modtage en vejledende liste over beholdere, der er underlagt kravet om etablering af en beholderbarriere eller alternativt indsendelse af en afviklingsplan. Desværre har de igangværende opdateringer af hældningskort givet nogle uforudsete udfordringer i forhold til at genere en liste over beholdere beliggende i hældning mod og inden for 100 meter til søer og vandløb. Det har derfor mod forventning ikke været muligt at udarbejde en sådan liste med tilstrækkelig nøjagtighed til, at den efter Miljøstyrelsens vurdering har været egnet til at danne udgangspunkt for kommuners og beholderejeres identificering af de omfattede beholdere.

Miljøstyrelsen har i stedet ud fra luftfoto og adresseudtræk fra CHR-registret udpeget ca. 6500 gyllebeholdere beliggende på danske husdyrbrug. De identificerede beholdere kan hentes som GIS-data på Miljøstyrelsens hjemmeside. Kommuner og beholderejere kan således ud fra de opdaterede hældningskort på Danmarks Miljøportal og beholderdata fra Miljøstyrelsens hjemmeside bestemme, hvilke beholdere der er omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 15 a. Det skal bemærkes at Miljøstyrelsens data er vejledende, f.eks. skal kommuner og landmænd være opmærksomme på, at gødningsbeholdere på planteavlsbrug og nedlagte husdyrbrug ikke fremgår af Miljøstyrelsens data.

Se vejledningen her

Nedenfor kan downloades komprimerede GIS-data fra zip-filen, i formater til både ArcGIS og MapInfo.

Beholderdata.zip

Task Force begynder arbejdet med klagesager 

Den 3. oktober startede en ny Task Force i Natur- og Miljøklagenævnet arbejdet med "gamle" klagesager på husdyrområdet.

Natur- og Miljøklagenævnets sekretariat er blevet opnormeret med 22 årsværk i perioden 1. oktober 2011 til 31. marts 2013. Nævnets sekretariat har derfor gennemført en organisationsændring, der blandt andet betyder, at behandlingen af husdyrbrugssagerne fokuseres i to kontorer.

Den nye Task Force forventes i perioden at afgøre cirka 600 klagesager fra før 1. januar 2011. Med Task Forcens start i Natur- og Miljøklagenævnet er det også forventningen, at nævnet fremover i højere grad end tidligere kan afslutte husdyrsagerne med en miljøgodkendelse til ansøgeren.

Nyt om husdyrgodkendelse.dk
Husdyrgodkendelse.dk blev tirsdag den 4. oktober opdateret med nye normtal for N, P og ammoniaktab. De nye normtal gælder for alle ansøgninger indsendt 1. oktober 2011 eller senere, og alle ikke indsendte skemaer vil også benytte de seneste beregningsgrundlag.

Gå til husdyrgodkendelse.dk

Nye visninger for kommunerne og rettelse af fejl
Fra og med i fredags er det blevet muligt for kommunerne at få vist en række af de tiltag som landmanden anvender til at korrigere de enkelte produktioner i en ansøgning. I praksis er der nu etableret ordentlige visninger af foder- og vægtkorrektioner og andre teknologitiltag sådan, at I ikke mere behøver at lave krumspring i form af scenariekopier af ansøgningen for at få vist de pågældende tiltag.

Ændringerne er sket i direkte forlængelse af en dialog med en række repræsentanter for den kommunale brugergruppe, der ligeledes har været direkte inddraget i design og test af løsningen. De konkrete ændringer i visningerne ”dyrehold og management”, ”ammoniaktab” og ” markoplysninger” fremgår af nyhedssidenwww.husdyrgodkendelse.dk .

Med den nye opdatering blev der ligeledes rettet en række fejl i systemet. Dette vedrører først og fremmest rettelse af fejlene i fosforberegningerne. Samtidigt er ændret i den måde man opretter og redigerer produktioner, så der nu åbnes et nyt vindue, når man vil oprette, og/eller redigere en produktion. Denne ændring er lavet for at løse problemet med produktioner, der flytter sig over i andre stalde under redigering.

Opgørelsen af sagsbehandlingsdage er ligeledes blevet rettet til, så den flugter med den hidtidige opgørelse af sagsbehandlingsdage, hvor optællingen stopper efter 7 dage, når den har været sendt tilbage til ansøger.

Se en detaljeret opgørelse af de rettede fejl på nyhedssiden på husdyrgodkendelse.dk

Kvalitetssikring af opgørelse af sagsbehandlingsdage
Som et led i Husdyraftale 2 vil Miljøstyrelsen og KL den 25. oktober 2011 foretage et udtræk af de gennemsnitlige sagsbehandlingstider for afsluttede sager fra 3. kvartal 2010 til og med 3. kvartal 2011. For at gøre denne opgørelse så præcis som mulig, bedes I inden 25. oktober 2011 sikre, at afslutningsdatoerne for de sager, der er afsluttet i perioden 1. oktober 2010 til 1. oktober 2011, er korrekte. Evt. rettede afgørelsesdatoer i de enkelte skemaer bedes indsendt til Obfuscated Email inden 25. oktober 2011 med angivelse af skemanummer og den nye rettede afgørelsesdato.

 

Informationsmøde for private landbrugsrådgivere

Orbicon arrangerer i samarbejde med Miljøstyrelsen et informationsmøde om husdyrbrugreglerne. Mødet er målrettet private rådgivere, som arbejder med husdyrbrugreglerne, enten som konsulenter for ansøgere eller som konsulenter for de danske kommuner. Mødet afholdes den 31. oktober hos Orbicon i Aalborg, Gasværksvej 4, 9000 Aalborg. Se dagsordenen og tilmeldingsoplysninger på Orbicons hjemmeside .

Miljøministeren har i dag offentliggjort de færdige vandplaner. Vandplanerne kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk

Læs mere om vandplanernes betydning for husdyrgodkendelser

Natur- og Miljøklagenævnet har den 24. november 2011 truffet afgørelse i en sag om udbringning af husdyrgødning fra svinebrug på arealer i oplandet til et internationalt naturbeskyttelsesområde (NMK-133-00068).

Nævnet tiltrådte, at vurdering og regulering af kvælstofudvaskningen skal ske på grundlag af forskellen mellem udvaskningen i ansøgt drift og udvaskningen i en drift uden brug af husdyrgødning– den såkaldte "planteavlsmodel" i sager, hvor dyreholdet er stigende i det pågældende opland.

Læs vedlagte notat om afgørelsens konsekvens for Miljøstyrelsens vejledning

Ingen krav om myndighedsgodkendelse af gyllealarmer

Kravet om opsætning af en gyllealarm trådte i kraft den 1. januar 2012. Der er efter medieomtale af kravet opstået tvivl om, hvorvidt en gyllealarm skal myndighedsgodkendes inden opsætning. Miljøstyrelsen vil derfor gerne slå fast, at der ikke er noget krav om forudgående godkendelse af alarmsystemerne.

Det er derfor hhv. landmandens og alarmproducentens ansvar at sikre sig, at de alarmer, der markedsføres og installeres, er robuste systemer, der opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsens krav hertil. Funktionskravene i bekendtgørelsen er få og enkle, og Miljøstyrelsen vurderer derfor, at der ikke er behov for yderligere godkendelse eller specificering af de tekniske krav til alarmerne.

Som det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsen skal en gyllealarm som minimum alene kunne registrere pludselige fald i gylleoverfladen og meddele dette elektronisk til driftsherren, f.eks. via en SMS.

Flere af alarmerne på markedet har væsentligt større og bedre funktionalitet end minimumskravet foreskriver. Miljøstyrelsen anbefaler, at der vælges et alarmsystem med øget funktionalitet, så den teknologiske udvikling udnyttes til glæde for både landmand og miljø.
Miljøstyrelsen har i september udsendt en udførlig vejledning, hvor kravene til alarmerne fremgår.

Læs vejledningen om gyllebarrierer, terrænændringer og gyllealarmer her.

Support på husdyrgodkendelse.dk

Med virkning fra den 1. februar 2012 overtager Niras den del af supporten på husdyrgodkendelse.dk, der omhandler hjælp til udredning af forkerte handlinger, som brugerne selv har foretaget i husdyrgodkendelse.dk.

Læs mere om support på husdyrgodkendelse.dk her

Miljøstyrelsen har i dag sendt brev til samtlige kommuner. Brevet omhandler kommunernes indsats med behandling af sager om husdyrbrug, og opfordrer kommunerne til at inddrage hensynet til rettidig opfyldelse af dyrevelfærdskrav i deres tilrettelæggelse af arbejdet.

Læs brevet her

Ændring i tilsynsindberetningen for landbrug vedrørende markstakke

Miljøstyrelsen åbnede den 2. marts 2012 for Miljøtilsynsdatabasen, så kommunerne kan foretage tilsynsindberetningerne, der skal være indberettet senest den 1. april.

Efter kommunerne er gået i gang med at indberette tilsynet, har Miljøstyrelsen modtaget flere henvendelser vedrørende landbrugsskemaets del 2.1 om markstakke.

I denne del af skemaet bedte Miljøstyrelsen bl.a. om en opgørelse af samtlige landbrug med markstakke, der forefindes i kommunen. Som flere kommuner har gjort opmærksom på, er dette ikke en oplysning, der er registreret i kommunernes systemer, bl.a. fordi det ikke er lovpligtigt at anmelde en markstak. Markstakke konstateres i stedet ved et tilsyn på et husdyrbrug, hvor det noteres, at der er ført tilsyn med en markstak, og det er kontrolleret om reglerne for overdækning m.v. er overholdt.

Efter dialog med flere landbrugskommuner, har Miljøstyrelsen derfor valgt at ændre i tilsynsindberetningsskemaet, så kommunen nu i stedet bedes opgøre ”Antal brug i alt, hvor der ved tilsyn i 2011 er konstateret erhvervsmæssigt dyrehold eller markstakke”. Derved efterspørger Miljøstyrelsen nu et tal, som kommunen har forudsætning for at fremskaffe. Da markstakke ofte er af midlertidig karakter, er der tillige god mening i alene at medtage oplysninger fra tilsyn i 2011, hvilket giver et mere rigtigt øjebliksbillede. Antal husdyrbrug med markstakke konstateret ved tilsyn i tilsynsåret, kan endvidere fint holdes op med antal tilfælde, hvor markstakke har givet anledning til håndhævelse på de enkelte typer af virksomheder i tilsynsåret.

Årsagen til, at Miljøstyrelsen efterspørger oplysninger om markstakke, er, at EU Kommissionen overvåger implementeringen af Nitratdirektivet i Danmark, og her ønsker de bl.a. at følge med i brugen af markstakke og håndhævelser herpå.

Det er derfor vigtigt, at Miljøstyrelsen får så brugbare og korrekte tal som muligt, og vi håber at denne ændring, kan imødekomme netop det uden at være til for meget besvær. Vi håber på jeres forståelse og samarbejde omkring ændringen i indberetningen.

Se det reviderede skema her

Se den reviderede vejledning her

Foretag indberetning her (inaktivt link)

 

24. april 2012

Ændret telefontid i husdyrhelpdesken (hotline)

Fra 1. maj 2012 ændres husdyrhelpdeskens telefontid til onsdag kl. 10 - 14. I den periode, hvor vi har haft telefontid to gange om ugen, har antallet af henvendelser været så overskueligt, at vi for at bruge vores tid på vejledning mest effektivt vælger at koncentrere telefontiden til fire timer om ugen.

BAT-emissionsgrænseværdier for svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Emissionsgrænseværdierne for svin og malkekvæg uden for gyllebaserede staldsystemer er nu lagt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Læs om dem vha. linksene nedenfor.

BAT-emissionsgrænseværdier for svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af teknikker uden for gyllesystemer

 

10. juli 2012

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse stopper

Vi har besluttet at stoppe udsendelsen af ”Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse” samt ”Korte nyheder”. Dette nyhedsbrev bliver derfor det sidste i rækken.

Fremover vil udsendelse af information ske gennem ”Nyheder om regulering af landbruget” på Miljøstyrelsens hjemmeside
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Nyheder+landbrug/

Abonnement på Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse vil blive flyttet til landbrugsnyhederne. Man kan desuden selv tilmelde eller afmelde landbrugsnyhederne på hjemmesiden.

Nyhedsbrevet husdyrgodkendelse blev oprettet under Husdyraftale 1, men er som bekendt fortsat ud over aftaleperiodens udløb. Vi finder det mest hensigtsmæssigt, at information på husdyrgodkendelsesområdet nu samles med øvrig information og nyheder på landbrugsområdet.

Information om IT-ansøgningssystemet på husdyrgodkendelse.dk findes på http://www.husdyrgodkendelse.dk/Generelt/Nyheder.aspx

Husdyrhelpdeskens telefon holder sommerferie

Telefonen til husdyrhelpdesken er lukket i uge 29, 30 og 31 pga. sommerferie. Telefonen er åben som normalt onsdag den 11. juli kl. 10 – 14, og første gang efter ferien onsdag den 8. august kl. 10 – 14.