Udstykning af husdyrbrug

Besvaret den 23-08-2017

Spørgsmål

En landbrugsejendom ønskes udstykket til to ejendomme.

Den ene ejendom kommer til at bestå af de gamle staldbygninger og stuehuset. Den anden ejendom kommer til at bestå af de nye staldbygninger (løsdriftsstalden) og 2 gylletanke.

Den ene ejendom med stuehuset og de gamle driftsbygninger kommer til at være på 1,6 hektar og den anden ejendom med den nye løsdriftsstald og de 2 gylletanke kommer til at være på 61,7 hektar.

Der har tidligere været dyr i både de gamle driftsbygninger og de nye driftsbygninger.

Det nye skel kommer til at være 2,5 m fra de gamle driftsbygninger og 2,5 m fra de nye driftsbygninger.

Hvis det er bedre, kan de nye landbrugsbygninger og de 2 gylletanke også ligges sammen med en anden ejendom, der ikke har en miljøgodkendelse.

Kvægbruget 5 fik i 2006 en VVM-screnning til 295,84 DE. Den 17. august 2015 fik kvægbruget tilladelse til et skift i dyretype efter § 31 i ”Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrholdet”. Denne tilladelse er udnyttet.

Hvordan skal kommunen forholde sig til denne ansøgning i henhold til:
- Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
- Miljøbeskyttelsesloven og
- Planloven?

Hvis kommunen giver tilladelse til at dele ejendommen, hvilket dyrehold er der så tilladelse til på de to ejendomme?


Svar

Udstykningen i sig selv medfører ikke krav om nogen sagsbehandling efter hverken husdyrbrugloven eller miljøbeskyttelsesloven. Som udgangspunkt må de fordele dyrene som de vil i de staldbygninger, der kommer til at ligge på henholdsvis den gamle og den nye ejendom, og så må kommunen notere det på sagen.

Hvis der er naboer tæt ved staldene, kan der eventuelt udløses krav om tilladelse eller godkendelse pga. øget forurening, hvis der flyttes dyr til stalde tættere på naboerne. Tilsvarende gælder for andre lokale påvirkninger som følge af flytning af dyrene.

Kommunen bør afklare om det ønskede overhovedet er muligt efter anden lovgivning, fx landbrugsloven, før sagen behandles af kommunen.

Skellet mellem driftsbygningerne på de to ejendomme kommer til at ligge med en afstand på 2,5 meter til bygningerne på begge ejendomme, hvilket er betydelig mindre end de 30 meter, der jf. husdyrbruglovens § 8 og husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 gælder til naboskel ved etablering af byggeri, eller udvidelse eller ændring af byggeri, der medfører forøget forurening.

Hvis man ønsker at etablere et nyt skel i nærheden af et eksisterende anlæg, skal der dog ikke ske regulering efter husdyrbruglovens eller husdyrgødningsbekendtgørelsens regler. Reglerne i lovens § 8 og bekendtgørelsens § 6 giver kun hjemmel til at regulere etablering, ændringer og udvidelser i forhold til eksisterende skel, men der er ikke hjemmel til at regulere den modsatte situation, hvor der etableres et nyt skel tæt på eksisterende bygninger.

Det fremgår af afsnit 4.6 i vejledning nr. 60 af 29/06/2010 om udstykningskontrollen, hvordan kommunen skal forholde sig i denne modsatte situation (selv om afsnittets overskrift er ”Miljøbeskyttelsesloven”, så omtales husdyrbrugloven også heri). Hvis kommunen har spørgsmål om råderummet for skønnet, som beskrevet i vejledningen, må vi henvise til Geodatastyrelsen.

Link til vejledning om udstykningskontrollen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132138

Hvad angår vejledning om, hvorvidt udstykningen skal behandles efter planlovens landzoneregler, henvises til Erhvervsstyrelsen.

Der er muligvis også krav om tilladelse efter landbrugsloven, hvor myndigheden er Landbrugsstyrelsen (se link nedenfor).
http://lbst.dk/landbrug/arealer-og-ejendomme/landbrugsloven/

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen
Husdyrhelpdesken