Genekriterierne for lugt

Besvaret den 24-10-2009

Spørgsmål

OBS.: Spørgsmål, der berører en endnu ikke godkendt IPPC-virksomhed,
hvorfor et hurtigt svar vil blive påskønnet. Jeg sender samtidig kopi af
spørgsmålet til Peter Schaarup.

Ved vurderingen af en OML-output-fil er jeg i tvivl om, hvornår
beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt. OML-beregningen viser lugt på
7 OUE/m3 (ingen decimaler) ved nærmeste samlede bebyggelse. Vejledende
geneniveau er 7 OUE/m3 (ingen decimaler). Er beskyttelsesniveauet
overholdt?
Der er ganske rigtigt tale om et eksisterende IPPC-husdyrbrug, der
skulle have været godkendt inden 29. oktober 2007. Idet der samtidig
søges om udvidelse af dyreholdet, skal husdyrlovens lugtgenekriterier
overholdes, og spørgsmålet er derfor stadig aktuelt.

Jeg er dog muligvis kommet nærmere svaret. I vejledningen til
husdyrloven, s. 70, står der følgende vedr. genekriterierne for lugt:
"Genekriterierne kan betragtes som et givet områdes tålegrænse, dvs. den
maksimale miljømæssigt acceptable belastning af et område."
Jeg tolker dette således, at det korrekte svar på mit spørgsmål vedr.
lugtpåvirkning af samlet bebyggelse er:
1) Lugtniveauet må godt være 7 (dvs. op til 7,49), men ikke over.

Jeg vil dog fortsat gerne have svar fra Miljøstyrelsens mht., om dette
er den korrekte fortolkning, da det ikke fremstår klart i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, og da der ikke bør være
forskel i beskyttelsesniveauet, når der indgives en OML-beregning i
forhold til beregningsmodellerne i it-ansøgningssystemet (hvor man kunne
forestille sig, at grænsen var lagt ved 7,00).


Svar

Du har oplyst i din henvendelse, at spørgsmålet vedrører en endnu ikke
godkendt IPPC-virksomhed. Vi går således ud fra, at der er tale om et
eksisterende IPPC-husdyrbrug, der skulle have været godkendt inden 29.
oktober 2007.

Husdyrlovens genekriterier for lugt gælder kun for etableringer,
udvidelser og ændringer, jf. bilag 3 til
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Hvis det pågældende
IPPC-husdyrbrug ikke samtidig skal have godkendt en ændring eller
udvidelse, gælder genekriterierne således ikke. Kommunen skal dog ved
godkendelsen alligevel stræbe efter at begrænse lugtgener fra
husdyrbruget.

Da der muligvis pga. ovenstående ikke er behov for, at vi svarer på dit
egentlige spørgsmål om vurderingen af en OML-output-fil nu, vil vi bede
dig om at kontakte os igen, hvis du alligevel har brug for et svar på
det.
Vi har overvejet om der skal ske en afrunding af resultatet af beregning af lugtniveauet, inden det vurderes, om genekriteret er overholdt. Vi mener ikke, at der skal foretages afrunding. Det skal blot konstateres, om resultatet er over eller under genekriteriet. Dvs. for genekriteriet 7 OU betragtes et resultat på 7,49 som en overskridelse af genekriteriet, selv om en matematisk afrunding til hele tal vil give resultatet 7.