Afviklingsplan for gyllebeholder er bindende

Besvaret den 25-09-2015

Spørgsmål

Vi har en ejendom i Kommunen hvor der er en gyllebeholder der ligger ca. 15 meter fra et vandløb. Der er tidligere indsendt en plan om afvikling pr. 1. januar 2017 jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ejendommen har netop skiftet ejer og den nye ejer er interesseret i at lave en barriere om beholderen i stedet for. I den anledning skal jeg spørge om den indsendte afviklingsplan for beholderen er bindende?

Hvis afviklingsplanen er bindende, så ønsker landmanden at få at vide om han eventuelt kan få lov til at undlade at fjerne beholderen, men bare bruge den del af beholderen der ligger under terræn til opbevaring af gødning, sådan at der ikke var nogen risiko for forurening af vanløbet, hvis beholderens sider går i stykker. I vejledningen står der at gyllebeholderen skal fjernes eller gøres uanvendelig, jeg har dog læst andet steds at en gyllebeholder der ikke længere kan bruges til husdyrgødning jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen i stedet for kan bruges til spildevandsslam, derfor tænker jeg at kravet om at beholderen skal gøres uanvendeligt må være ændret, måske ud fra en ressourcespildstankegang?


Svar

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19, stk. 2, at beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning, der er beliggende i et risikoområde og nærmere end 100 meter til vandløb eller søer over 100 m², senest den 1. oktober 2013 skal være udstyret med en beholderbarriere, medmindre beholderen afvikles, og kommunalbestyrelsen senest den 1. oktober 2013 har modtaget en afviklingsplan for beholderen. Afvikling skal dog tidligst være sket den 1. januar 2017, jf. § 19, stk. 5.

Der er ikke nogen mulighed for at undtage beholdere, der kun fyldes op til terrænniveau, fra barrierekravet. Det ville være vanskeligt at føre tilsyn med overholdelsen af en betingelse om delvis opfyldning i praksis.

En indsendt afviklingsplan er bindende også i forhold til en ny ejer. Dette skyldes hensynet til at undgå omgåelse af barrierekravet ved indsendelse af en afviklingsplan.
Kravet om beholderbarriere eller alternativt afvikling knytter sig til beholdere, der anvendes til flydende husdyrgødning. Beholderen kan således lovligt anvendes til opbevaring af eksempelvis spildevandsslam. Miljøstyrelsen vil ved førstkommende lejlighed rette styrelsens vejledning om etablering af beholderbarrierer, terrænændringer og beholderalarmer på dette punkt.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen
Husdyrhelpdesken