Uddybning af svar om lovliggørelse fra

Besvaret den 08-11-2016

Spørgsmål

I helpdesk-svar af 12/4-16 om retlig lovliggørelse af husdyrbrug uden miljøgodkendelse svarer miljøstyrelsen: .. Det er dog ikke entydigt, hvilket retsgrundlag en retlig lovliggørelse skal ske efter. Miljøstyrelsen finder, at lovliggørelse gennem miljøgodkendelse af husdyrbrug bør ske på grundlag af den lovgivning, der gælder på lovliggørelsestidspunktet. Dvs. at godkendelsen gives efter husdyrgodkendelseslovens § 12.

Den tolkning er væsentlig anderledes end hvad jeg tidligere har hørt. Så vidt jeg ved, så skal den retlige lovliggørelse udføres efter det regelsæt, der var gældende, da godkendelsen skulle være ansøgt.

Vil I være behjælpelige med at henvise til lovhjemmel til jeres udmelding?


Svar

Dette svar er oprindelig offentliggjort 27. april 2016. Journalnummeret for den nævnte afgørelse fra Miljøklagenævnet manglede desværre et 1-tal, som nu er tilføjet.

---

Der er ikke tvivl om, at den generelle lovhjemmel for retlig lovliggørelse er de enslydende bestemmelser i miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, 1. pkt., jf. § 68, og husdyrgodkendelseslovens § 48, stk. 1., 1. pkt., jf. § 46. Herefter skal ”tilsynsmyndigheden”, dvs. kommunen, meddele den, der er ansvarlig for et ulovligt forhold, som ikke er bagatelagtigt, at det ulovlige forhold skal bringes til ophør.

Miljøstyrelsen skrev i svar på spørgsmål nr. 3484 bl.a., at det ikke er fuldstændigt entydigt, hvilket retsgrundlag en retlig lovliggørelse nærmere skal ske efter. Forstået som enten retsgrundlaget på tidspunktet for den faktiske etablering af den godkendelsespligtige aktivitet eller retsgrundlaget på tidspunktet for den retlige lovliggørelse.

Denne tvivl beror bl.a. på Folketingets Ombudsmands Beretning 1984.131, omtalt i Jørgen Bjerring og Gorm Møller: ”Miljøbeskyttelsesloven af 1991 med kommentarer”, s. 621, hvorefter en efterfølgende lovliggørelse af en virksomhed, der er ulovligt etableret, som udgangspunkt skal vurderes ud fra de bestemmelser, der var gældende, da virksomheden blev etableret. I udtalelsen har ombudsmanden forudsat, at den ældre lovgivning indeholder et tilladelseskrav, der i det væsentligste er opretholdt i den senere lovgivning på området.

Miljøstyrelsen finder, at der er særlige forhold på området for miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som udgør bristende forudsætninger for, at der ved retlig lovliggørelse af et endnu ikke godkendt, men godkendelsespligtigt husdyrbrug skal anvendes lovgivningen på tidspunktet for den faktiske etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget.

Miljøstyrelsen skal herved pege på den samlede godkendelsesordning med husdyrgodkendelsesloven fra den 1. januar 2007, hvorved et bestående husdyrbrug bliver omfattet af husdyrgodkendelsesloven som helhed, når og hvis husdyrbruget foretager en ændring eller udvidelse af anlægget, der ikke kan anses for at være udelukkende bagatelagtig, jævnfør husdyrgodkendelseslovens § 103, stk. 1, og Miljøklagenævnets afgørelse MKN-130-00161.

Miljøstyrelsen finder, at husdyrgodkendelseslovens § 103, stk. 1, også må omfatte et endnu ikke godkendt, men godkendelsespligtigt husdyrbrug, der er faktisk etableret forud for den 1. januar 2007, og hvor størrelsen af husdyrbrugets dyrehold fra og med den 1. januar 2007 overstiger grænserne for tilladelse eller godkendelse efter husdyrgodkendelseslovens §§ 10, 11 eller 12. Også selv om husdyrbruget ikke er udvidet eller ændret i den mellemliggende periode siden den 1. januar 2007.

Miljøstyrelsen skal også pege på formålet med og kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), nævnt i bl.a. husdyrgodkendelseslovens § 1, stk. 2, nr. 4, og § 3, stk. 1, nr. 4. Sidstnævnte bestemmelse definerer således BAT med bl.a. følgende karakteristik: ”Det mest effektive og avancerede trin i udviklingen af aktiviteter og driftsmetoder,[…] med henblik på at forhindre eller […] begrænse emissionerne og påvirkningen af miljøet som helhed.”

Kravet om, at et husdyrbrug skal anvende aktuel BAT som led i den bedst mulige miljøbeskyttelse må ligeledes anses for en bristende forudsætning for Folketingets Ombudsmands Beretning 1984.131, hvorefter lovliggørelse som udgangspunkt skal ske efter lovgivningen på tidspunktet for den faktiske etablering af en virksomhed. Det bemærkes herved, at ombudsmanden anvendte udtrykket ”som udgangspunkt” og tydeliggjorde som forudsætning for sin tilkendegivelse, at den ældre lovgivning forudsættes at indeholde et tilladelseskrav, der i det væsentligste vil være opretholdt i den senere lovgivning på området. Det modsatte er netop tilfældet, når det gælder et godkendelseskrav om at anvende aktuel BAT.

Miljøstyrelsen fastholder derfor som sammenfattet fortolkning, at retlig lovliggørelse af et endnu ikke godkendt, men godkendelsespligtigt husdyrbrug, der er faktisk etableret forud for den 1. januar 2007, skal ske efter husdyrgodkendelseslovens § 10-12, jf. 103, stk. 1, som den nærmere lovhjemmel for, at lovliggørelsen skal ske efter retsgrundlaget på tidspunktet for lovliggørelsen.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af principiel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen
Husdyrhelpdesken