Optagelse af miljøteknologier på Teknologilisten trin for trin

Her kan du læse om de otte trin, som du skal gennemgå før din teknologi kan blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Under hvert trin kan du læse om processen.

Før en teknologi kan blive optaget på Teknologilisten skal ansøgeren dokumentere miljøeffekten. Dette er vigtigt, for at kende effekten af miljøteknologien når der skal udarbejdes en godkendelse af anlæggene på et husdyrbrug eller ved udbringning af husdyrgødning. Teknologilisten er dynamisk, og opdateres i takt med at der udvikles og optages ny teknologi. Ansøgninger behandles fortløbende, og ny teknologi kan optages når dokumentationskravene er opfyldt.

Det er Miljøstyrelsen, som godkender og optager teknologier på Teknologilisten. Selve dokumentationsproceduren samt vejledning i forbindelse med optagelse varetages af ETA-Danmark A/S. ETA-Danmark er et datterselskab af Dansk Standard og varetager også ETV-ordningen i Danmark og er DANAK-akkrediteret. 

Miljøstyrelsens udvalg for Miljøeffektiv Landbrugsteknologi (MELT) vil efter evaluering af dokumentationsmaterialet, indstille til Miljøstyrelsen, hvorvidt en teknologi kan optages på Teknologilisten eller udarbejde en udtalelse til teknologiproducenten for evt. mangler i dokumentationsmaterialet. Indstillingerne vil herefter sammen med ansøgningerne blive sendt i høring hos producenten, før Miljøstyrelsen tager endelig stilling til, hvorvidt den pågældende teknologi kan optages på Teknologilisten.

Du skal kontakte ETA Danmark, hvis du ønsker at teste din miljøteknologi for at blive optaget på Teknologilisten

Hvis du ønsker at få optaget en miljøteknologi på Miljøstyrelsens Teknologiliste, skal du kontakte ETA-Danmark. ETA-Danmark bidrager med indledende vejledning vedr. proces samt planlægning og gennemførelse af en eventuel test. Vejledningen omfatter bl.a. de forskellige muligheder for test og fremsendelse af dokumentation for at komme på Teknologilisten samt de generelle optagelsesbetingelser.

Vejledende udtalelse

I nogle tilfælde vil etablering af en ny miljøteknologi, med henblik på test, lede til en produktionsudvidelse på det landbrug, hvor teknologien bliver opstillet. Dette kan udløse krav om en miljøgodkendelse. I sådanne tilfælde kan der være behov for at ansøge om en såkaldt vejledende udtalelse, hvor teknologiens forventede miljøeffekt og driftsstabilitet fastlægges som grundlag for kommunens sagsbehandling. Det er teknologiproducentens ansvar at søge om en vejledende udtalelse, og udtalelsen udstedes af Miljøstyrelsen på baggrund af en udtalelse fra Miljøstyrelsens uafhængige eksperter (MELT). 

En vejledende udtalelse kan give teknologiproducenterne mulighed for at opstille og teste en endnu ikke fuldt dokumenteret teknologi på en ejendom, f.eks. i forbindelse med en produktionsudvidelse. På baggrund af en vejledende udtalelse er det muligt, at etablere det antal anlæg, der er nødvendige for gennemførelse af en test. På ETA-Danmarks hjemmeside kan du finde information om, hvilken information og dokumentation der skal til for at få udstedt en vejledende udtalelse.

Den vejledende udtalelse og ansøgningen om miljøgodkendelse af det husdyrbrug hvor testen planlægges, skal indsendes til den kommune, som er godkendelsesmyndighed.

hej

Du skal fremsende et forslag til ETA Danmark, hvor du fremlægger hvorledes du ønsker at dokumentere din miljøteknologi

 

Hvis du som teknologiproducent ønsker at gå videre med din ansøgning, skal du fremsende en beskrivelse af teknologien sammen med en oversigt over den forventede miljøeffekt af teknologien. Du skal også angive, hvilken dokumentationsprocedure du ønsker at benytte - dette kan f.eks. være en VERA protokol.

Beskrivelsen skal indeholde:

- Teknologiproducentens og eventuelt testinstituts navn og adresse.

- Teknisk dokumentation om forventet ydelse og effektivitet af teknologien. Den skal mindst indeholde følgende elementer:

  • En generel beskrivelse af teknologien
  • Konstruktionstegninger og produktionstegninger
  • En teknisk beskrivelse
  • Standarder eller tekniske specifikationer, der evt. er anvendt helt eller delvist
  • Resultater af konstruktionsberegninger, kontrolundersøgelser osv.
  • Prøvningsrapporter

- Information om forventet ydelse og effektivitet

- Den forudsatte anvendelse af teknologien

- Centrale miljøfaktorer

- Dokumentationsrapporter som f.eks. resultater af prøvninger og test

Ansøgningen vurderes af ETA-Danmark i samarbejde med MELT.

I samarbejde med ETA-Danmark udformes en verifikationskontrakt. I kontrakten fastlægges vilkårene for processen samt de estimerede omkostninger 

 

På baggrund af det indsendte ansøgningsmateriale udarbejder ETA-Danmark et omkostningsskøn for verifikationen sammen med en liste over de prøvninger og analyser, der evt. skal udføres. På baggrund af omkostningsskønnet udformes der en kontrakt mellem ansøgeren og ETA-Danmark. Herefter kan testforløbet opstartes.

I forbindelse med kontrakten tages der endvidere stilling til omfanget af anvendelsen af MELT eksperterne.

Hvis du i forvejen ligger inde med anvendelig dokumentation, som kan anvendes som dokumentation eller kan indgå i et fremadrettet testforløb skal denne eventuelt evalueres af MELT.

ETA-Danmark gennemfører sammen med de relevante MELT eksperter en indledende vurdering af den dokumentation som teknologiproducenten har fremsendt. Her bliver anvendeligheden bl.a. evalueret og eksperterne konkluderer, om yderligere prøvninger eller målinger er nødvendige for at overholde kravene til at blive optaget på Teknologilisten.

Det er vigtigt, at det materiale som fremsendes er struktureret og samlet i en rapport, der muliggør en vurdering i forhold til kravene til verifikation som beskrevet i den specifikke testprotokol, som dokumentationen skal holdes op imod. Den strukturerede dokumentation sammenholdes med de parametre, metoder og værdier, der er defineret i den specifikke testprotokol og herefter træffes der afgørelse om accept og/eller yderligere test.

Hvis der ikke forelægger tilstrækkelig dokumentation af teknologien til at kunne blive optaget på Teknologilisten, er det nødvendigt at udarbejde en testplan i samarbejde med et testinstitut.

 

Hvis der skal gennemføres en fuld eller delvis test af teknologien, skal teknologiproducenten indgå en aftale med et uafhængigt testinstitut, der har ansvaret for planlægning, udførelse og afrapportering af testen.

Før testen igangsættes, anbefales det, at der fremsendes en testplan til ETA-Danmark, for en forhåndsvurdering af, om den planlagte test lever op til Teknologilisteniveau. Det er teknologiproducentens ansvar at indsende testplanen til ETA-Danmark. Vurderingen af testplanen foretages af ETA-Danmark i samarbejde med MELT.

Efter at testen af teknologien er færdig fremsendes testresultaterne til ETA-Danmark. ETA-Danmark fortager i samarbejde  med MELT en vurdering af resultaterne

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

 

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter afslutning af testaktiviteterne fremsendes en samlet testrapport til ETA-Danmark. ETA-Danmark foretager en bedømmelse af det fremsendte materiale. Denne vurdering omfatter en vurdering af datakvaliteten baseret på kvalitetssikring af testrapporten. Alle rapporter og dokumenter fra testaktiviteterne indsendes til ETA-Danmark. ETA-Danmark og MELT eksperten bedømmer det samlede materiale.

Hvis teknologiproducenten ligger inde med yderligere data, som ikke har indgået i testforløbet, men som ønskes medtaget i bedømmelsen, skal dette fremlægges på nuværende tidspunkt.

 

Efter at dokumentationsmaterialet er blevet vurderet udsteder ETA Danmark en verifikationserklæring med angivelse af teknologiens miljøeffekt.

 

Efter ETA Danmark i samarbejde med MELT har evalueret det fremsendte materiale, udstedes et eller flere af følgende dokumenter:

  • en VERA verifikationserklæring
  • en ETV verifikationserklæring
  • en erklæring om teknologiens egnethed til optagelse på teknologilisten baseret på MELT ekspertens bedømmelse

MELT eksperten laver i samarbejde med ETA-Danmark et udkast til verifikationserklæring. Udkastet sendes i høring hos ansøgeren i fem arbejdsdage, inden den endelige verifikationserklæring udstedes. Ansøgeren modtager herefter en erklæring, som kort beskriver teknologien samt resultater fra testen, med fokus på teknologiens miljøeffektivitet og driftsstabilitet. Udstedelsen af en verifikationserklæring publiceres på ETA-Danmarks hjemmeside. 

Når ETA-Danmark har udstedt en verifikationserklæring udarbejder ETA-Danmark i samarbejde med MELT en indstilling til Miljøstyrelsen om optagelse på Teknologilisten

 

Før en teknologi kan optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste, udarbejder MELT en indstilling på baggrund af det gennemførte testforløb, hvor den påviste miljøeffektivitet og driftsstabilitet angives. Indstillingen sendes herefter til Miljøstyrelsen, som forestår den endelige optagelse på Teknologilisten.