Muligheder for optagelse på Teknologilisten

Her kan du læse mere om de forskellige muligheder for at blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste

Det er muligt at blive optaget på teknologilisten på flere forskellige måder. Det der er den afgørende parameter er at teknologiens miljøeffekt er dokumenteret tilstrækkeligt og testresultaterne er pålidelige. Der vil som regel være afgørende argumenter i valget af, hvilken optagelsesprocedure der er mest hensigtsmæssig at anvende – dette kan bl.a. afhænge af teknologiens kompleksitet og producentens eventuelle ønske om markedsføring i udlandet. Nye teknologier, der ikke har været anvendt tidligere, vil som udgangspunkt kræve test på et landbrug, hvorimod velkendte teknologier evt. kan nøjes med supplerende test eller en rapport, der beskriver den eksisterende dokumentation.

Teknologilisteniveau - fleksibel optagelse på Teknologilisten

Miljøstyrelsens "Teknologilisteniveau" sætter niveauet for den dokumentation, som en miljøteknologi til landbrugsproduktion skal leve op til, for at kunne optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste. Udgangspunktet for Teknologilisteniveauet er, at dokumentationen skal være på niveau med en test efter de eksisterende VERA testprotokoller.

Indenfor teknologilisteniveauet er der flere procedurer, som kan benyttes for at tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation. Disse procedurer er kort beskrevet under hvert punkt i menuen. Disse drejer sig om:

 

 

Muligheder for optagelse på Teknologilisten

En test efter en VERA testprotokol giver adgang til Teknologilisten. Det er også den ordning om Miljøstyrelsen anbefaler hvis du ønsker at sælge din teknologi i udlandet.

 

VERA står for Verification og Environmental Technologies for Agricultural Production.

Hvis du ønsker at eksportere din teknologi til udlandet anbefaler Miljøstyrelsen at du gennemfører en fuld VERA test der følger den relevante testprotokol for din teknologi. Selv om du har fået udstedt en VERA erklæring, er der dog ingen garanti for direkte adgang til udenlandske markeder.

Testprotokollerne er udviklet i et samarbejde mellem danske og internationale eksperter og revideres løbende. Testprotokollerne er udarbejdet på engelsk og indeholder oplysninger vedrørende procedurer for gennemførelse af test og afrapportering.

En testprotokol indeholder en række standardiserede kriterier for, hvorledes en test af en given teknologi skal gennemføres og afrapporteres.

Der findes i alt 5 testprotokoller som dækker nedenstående teknologiområder indenfor landbrugsproduktion:

- Separation af husdyrgødning

- Opbevaring af husdyrgødning

- Udbringning af husdyrgødning (pr. 1. august 2021, udgår udbringningsteknologi af teknologilisten)

- Luftrensning fra stalde

- Staldsystemer

På VERA's hjemmeside  kan du læse mere om de 5 testprotokoller og downloade dem. 

Hvis du ønsker at blive optaget på Teknologilisten og i forvejen ligger inde med brugbar dokumentation har du mulighed for at få din eksisterende dokumentation bedømt i forhold til Miljøstyrelsens optagelseskrav

 

Nogle teknologiproducenter ligger allerede inde med en del dokumentation for effekterne af deres teknologi. Hvis denne dokumentation vurderes at være tilstrækkelig, er det ikke nødvendigt at gennemføre yderligere test for at blive optaget på Teknologilisten. Det er dog et krav at dokumentationen er på et tilstrækkeligt niveau som svarer til Miljøstyrelsens Teknologilisteniveau.

Eksempler på eksisterende dokumentation er f.eks. allerede gennemførte test som har fundet sted i andet regi. Disse kunne f.eks. være gennemført i udlandet, i samarbejde med universiteter eller i laboratorier. Der kunne også være tale om beregninger som kunne indgå i den samlede bedømmelse. 

Før det er muligt at få bedømt eksisterende dokumentation er det et krav at der udarbejdes en fyldestgørende rapport, hvor det eksisterende materiale systematisk struktureres i forhold til Miljøstyrelsens krav om dokumentation.

Miljøstyrelsen anbefaler at du kontakter ETA Danmark forinden. ETA Danmark kan rådgive om hvorledes rapporten skal opbygges og evt. vurdere om dit materiale er anvendeligt til at indgå i bedømmelsen. Rapporten sendes til ETA Danmark.

Efter at ETA-Danmark har modtaget rapporten med den eksisterende dokumentation vil ETA-Danmark i samarbejde med en eller flere MELT eksperter udarbejde en udtalelse, hvor dokumentationen bliver bedømt i forhold til Teknologilisteniveauet. Såfremt at dokumentationen ikke er tilstrækkelig vil ETA Danmark rådgive om nødvendigheden af supplerende test eller opstart af en helt nyt testforløb.

For simple teknologier, der bygger på veldokumenterede sammenhænge mellem ammoniakfordampning og parametre som f.eks. pH, temperatur og gylleoverflade, har erhvervet mulighed for at teste og udvikle branchestandarder.

Før det er muligt at udarbejde en branchestandard for en teknologi, skal Teknologien være testet og dokumenteret på Teknologilisteniveau. Herefter kan teknologiproducenter, som har en teknologi, der lever op til standarden, anvende branchestandarden som dokumentation for miljøeffekten i Danmark.

Konceptet forudsætter, at erhvervet tager initiativ til udvikling af branchestandarder og efter anvisning og sparring med MELT og Miljøstyrelsen, står for at tilvejebringe tilstrækkeligt datagrundlag til at beskrive sammenhængen mellem teknologi og miljøeffekt.

Desuden skal der bl.a. udarbejdes en teknologibeskrivelse, som fastlægger de krav til konstruktion, drift og vedligeholdelse, der har betydning for effekten af teknologien. Der skal derudover gives forslag til kontrolvilkår, som kommunerne kan anvende ved miljøgodkendelse af husdyrbrug for at sikre, at den forventede miljøeffekt opnås.

Standarden skal godkendes af Miljøstyrelsen og MELT før den er gældende og kan optages på Teknologilisten.

Det er muligt at blive optaget på Teknologilisten med en DAN ETV erklæring, hvis denne er gennemført indenfor teknologilisteniveauet

 

Det er muligt at blive optaget på Teknologilisten på baggrund af en DAN-ETV verifikationserklæring (Environmental Technology Verification), som er baseret på test i henhold til én af de fem VERA testprotokoller eller en tilrettelagt testprotokol på Teknologilisteniveau. For at kunne blive optaget med en DAN-ETV verifikationserklæring på Teknologilisten, er det et krav at ansøgeren i samarbejde med et godkendt testinstitut, udarbejder en testplan som følger den generelle EU ETV (General Verification Protokol) og hvor testens omfang og niveau følger en procedure indenfor Teknologilisteniveauet. Testen skal derfor leve op til enten en VERA testprotokol, de smidigere testkrav indenfor Teknologilisteniveauet eller de tilpassede dokumentationskrav.

Efter gennemførelse og evaluering af testen vil der blive udstedt en DAN-ETV verifikationserklæring, sammen med en indstilling til Teknologilisten. For at kunne gennemføre en DAN-ETV skal teknologiproducenten indgå en aftale med et uafhængigt testinstitut, der har ansvaret for planlægning, udførelse og afrapportering af testen. Testinstituttet skal leve op til de grundlæggende krav, som står beskrevet i EU ETV GVP. På DAN-ETVs hjemmeside har du mulighed for at læse mere om ETV ordningen. Linket finder du i højremenuen.

Såfremt du ønsker at høre mere om mulighederne for at blive optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste på baggrund af en DAN-ETV verifikationserklæring på Teknologilisteniveau, er du velkommen til at kontakte ETA-Danmark.

Med introduktionen af Miljøstyrelsens Teknologilisteniveau er det blevet muligt at anvende nogle mere smidige testkrav ved gennemførelse af en test efter VERA testprotokollerne.

 

Smidigere test indenfor Teknologilisteniveauet

Miljøstyrelsen har i samarbejde med MELT, indført en række konkrete forenklinger i anvendelsen af VERA-testprotokollerne, hvor det vurderes ikke at have afgørende betydning for den endelige vurdering af teknologiens miljøeffektivitet i en dansk sammenhæng. 

Overordnet kan fleksibiliteten beskrives med nedenstående fire punkter:

  • Fleksibilitet i udformning af testplan
  • Valg af andet anerkendt måleudstyr
  • Inddragelse af materiale fra allerede gennemførte tests
  • Udeladelse af testparametre, hvis MELT konkret vurderer, at et givent måleparameter ikke har betydning for teknologiens miljøeffekt. 

For en fyldestgørende liste over de fleksible muligheder, og hvilke testprotokoller som afvigelserne kan anvendes i forhold til fremgår af denne artikel.

For at høre mere om test af din teknologi med de konkrete forenklinger, anbefaler Miljøstyrelsen, at tage en indledende samtale med ETA-Danmark.