Vilkårsforslag - Rokkedahl varmeveksler

Forslag til vilkår for installation og drift af Rokkedahl varmeveksler, ACU Clima+ 200, anvendt til reduktion af ammoniakfordampningen fra traditionelle slagtekyllingestalde.

Formålet med vilkårene er at understøtte kommunernes arbejde med udarbejdelse af miljøgodkendelse for slagtekyllingeproducenter, som ønsker at udvide eller ændre produktionen og i den forbindelse gør brug af Rokkedahls varmeveksler til reduktion af ammoniakfordampningen.

 1. Installation af varmeveksler

 • Der skal installeres mindst ___antal Rokkedahl varmeveksler, ACU Clima+ 200 i stald _XX__, til reduktion af ammoniakfordampning.
 • Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat varmeveksler, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet som angivet under punkt 2.
 • Vaskevand fra varmeveksleren skal ledes til opsamlingsbeholder.

2.  Kapacitetskrav

 • Varmeveksleren skal kunne levere mindst 0,6 m3 luft pr. time pr. kylling i stalden og mindst 0,3 m3 luft pr. time pr. kg kylling ved maksimal belægning i stalden. Dette svarer til ___XX.
 • Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 1,3 m3 luft pr. time pr. kylling og mindst 0,65 m3 luft pr. time pr. kg kylling ved maksimal belægning i stalden. 

3. Driftstid

 • Varmeveksleren skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslerens kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmeveksleren levere den luftmængde der svarer til kapacitetskravene der er nævnt under punkt 2.
 • Når ventilationsbehovet overstiger 4 m3 luft pr. time pr. kylling må varmeveksleren slukkes.
 • Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt under punkt 2.

4. Vedligeholdelse og service

 • Efter hver produktionscyklus skal varmeveksleren rengøres og dens filter udskiftes i henhold til vaskevejledning fra leverandøren. Denne vejledning skal opbevares på husdyrbruget.
 • Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmeveksleren skal dette afhjælpes hurtigst muligt.
 • Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger.
 • Der skal foretages årligt eftersyn efter leverandørens anvisning.  

5. Dokumentation for drift

 • Der skal føres en logbog for varmeveksleren, indeholdende registreringer om
        a) Varmevekslerens driftstid evt. ved montering af timetæller på varmeveksleren.
        b) Tidspunkter for rengøring herunder udskiftning af filtre samt vedligehold
        c) Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf.
 •  Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.