Vilkårsforslag - Punktudsugning

Indretning og drift

1. I staldafsnit _________ skal stierne indrettes med a. _____ procent drænet gulv + spaltegulv (33/67) eller b. ______ procent (25-49 procent) fast gulv, og hvor det resterende areal indrettes med spaltegulv

2. Ventilationen styres således, at de første 10 m3 pr gris pr time bortventileres via punktudsugningen.

3. Punktudsugningens udsugningsåbninger skal placeres under lejearealet, således at det vil medvirke til at luften under spaltegulvet strømmer mod punktudsugningen.

4. Luften fra punktudsugningskanalerne skal ledes gennem en luftrenser.

5. En lugtreducerende effekt kan kun opnås såfremt der benyttes en luftrenser med en lugtreducerende effekt.

6. Tryktabet over luftrenseren må ikke overstige _____pascal (Pa), som angivet i vilkårene for den tilkoblede luftrenser.

Egenkontrol

7. Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, som angivet i vilkårene for den tilkoblede luftrenser. Registreringer skal indbefatte månedlige målinger af tryktabet over luftrenseren.

8. Logbogen/elektronisk registrering samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vejledning til kommunal sagsbehandler

Punktudsugning giver i sig selv ingen miljøeffekt, hvorfor miljøeffekten af punktudsugning først opnås ved tilkobling af en luftrenser. Kontrol af punktudsugningssystemet skal derfor primært sikre at betingelserne for korrekt flow gennem systemet er opfyldt ved løbende at kontrollere luftrenserens drift, samt følge de vilkår angivet for den tilkoblede luftrenser.

For at opnå den ønskede effekt af punktudsugning skal de første 10 m3 pr gris pr time bortventileres via punktudsugningen. Ved tilslutning af luftrenser kan tilkitning af luftrenserens filtre og/eller dråbefang medføre et reduceret flow gennem systemet. Egenkontrol bør sikre at en sådan tilkitning ikke har fundet sted. Dette kan gøres ved at måle tryktabet over luftrenseren, hvor en manuel tryktabsmåling er det letteste og mest valide måling. For så vidt angår tryktabet, skal det bemærkes, at det maksimale, acceptable tryktab afhænger af flere faktorer. Tryktabet over luftrenseren stiger eksponentielt med luftydelsen. Endelig kan tryktabet ved en given luftydelse påvirkes af driftsmæssige forhold som eksempelvis mængden af støv og biomasse på filterelementerne og dråbefang. Det maksimale, acceptable tryktab vil kunne oplyses af producenten. Et tryktab, der overskrider det tilladte maksimum, kan afhjælpes på flere måder, men vil primært bestå i rengøring og skiftning af filtrene eller dråbefang. Det bemærkes i den forbindelse, at nogle typer af luftrensningsanlæg har en automatisk filtervasker. Dermed er det ikke hensigtsmæssigt med bestemte tidsintervaller for rengøring af filtrene, da det normale tryktab kan reetableres på mange måder. Generelt fordrer det at producenten giver en udførlig beskrivelse af, hvordan landmanden foretager en måling af tryktabet, samt hvad han skal gøre, når tryktabet overstiger det niveau, som indikerer, at en rengøring af filtrene og eller dråbefang er nødvendig.

Ved anvendelse af punktudsugningsanlæg, hvor udsugningskanalerne er placeret i gyllekummerne, er det vigtigt, at gyllen ikke kommer til at stå højere i gyllekummerne end sugepunkternes placering, idet gylle i punktudsugningsanlægget vil medføre, at effekten forsvinder. Det er vigtigt, at kanalanlægget er etableret med afløb til forbeholder, hvor evt. gylle kan udsluses til. Såfremt uheldet er sket, at der er kommet gylle i punktudsugningsanlægget, bør det efterfølgende kontrolleres, at sugepunkterne er fri for evt. ophobet gylletørstof, for at effekten i punktudsugningsanlægget kan forventes.

I relation til egenkontrolvilkåret om logbog (vilkår nr. 8), skal det bemærkes, at der i visse af de øvrige Teknologiblade også stilles vilkår om, at landmanden skal føre logbog samt opbevare visse former for dokumentation sammen med denne logbog. Kommunen bør – af hensyn til både landmand og tilsyn - i sin fastsættelse af vilkår om egenkontrol tilstræbe, at der føres én samlet logbog på husdyrbruget for alle relevante oplysninger, såfremt det er praktisk muligt. Det vil både lette landmandens administrative byrder i forbindelse med driften af husdyrbruget og samtidig sikre, at tilsynet vil have en nem adgang til alle relevante oplysninger i forbindelse med tilsynets udøvelse.