Krav til svovlsyrebehandling af gylle i svinestalde (staldforsuring)

Der er bekendtgørelsesfastsatte krav til driften af svovlsyrebehandling af gylle i svinestalde.

Kravene fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4.

Kommunen skal kun fastsætte vilkår om etablering af selve den teknologi, der skal anvendes. Det følger af bilag 4, hvad der skal overholdes for, at teknologien har den forudsatte effekt. Afgørelsen må derfor ikke

  1.  indeholde nærmere vilkår om driften af teknologien, 
  2. fastsætte flere eller andre krav til indretning og drift af den pågældende teknologi,
  3. konkret fravige kravene i bilag 4.

Kommunen skal som tilsynsmyndighed føre kontrol med, at kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 4 overholdes. Denne fremgangsmåde er også fremhævet i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse 19/02604 af 31. januar 2022.

Vejledning til kommunal sagsbehandler

Formålet med krav nr. 1 er at forebygge lækage af svovlsyretanken og uheld. F.eks. kan der placeres en barrierer foran svovlsyretanken for at sikre mod påkørsel.

Gyllens pH-værdi er bestemmende for ammoniakfordampningen fra gyllen. Der er ikke direkte sammenhæng mellem syreforbrug og pH-værdi, da syreforbruget blandt andet afhænger af ammoniakindholdet samt tørstofindholdet i gyllen.

Under normale lagringsforhold stiger gyllens pH-værdi lidt under lagring. Denne stigning er indeholdt i den opnåede reduktion i ammoniakfordampningen. Det er derfor ikke nødvendigt at stille krav til dokumentation af gyllens pH-værdi under lagring. Det forudsættes dog, at den forsurede gylle ikke blandes med ikke forsuret gylle.

Kravet om, at der ikke må ske sammenblanding af svovlsyrebehandlet og ubehandlet gylle, sikrer endvidere, at den forventede ammoniakreduktion fra lager og udbringning opnås. Hvis der sker sammenblanding af ubehandlet gylle og svovlsyrebehandlet gylle, vil pH-værdien i gyllen stige igen, hvormed reduktionen i ammoniakfordampningen vil gå tabt.

For så vidt angår aftale om serviceeftersyn, er det nødvendigt at indgå aftale med producenten om service for at sikre en hensigtsmæssig drift af svovlsyrebehandlingsanlægget, som det fremgår af krav nr. 9. – Anlægget skal kontrolleres af producenten mindst hver fjerde måned,Krav og serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget. Der er ikke behov for, at landbrugeren fører en manuel logbog over eventuelle driftsstop med angivelse af tidspunkt og årsag, hvis svovlsyrebehandlingsanlægget selv kan registrere dette.

Situationerne omtalt i krav nr. 10 indikerer, at der kan være problemer med svovlsyrebehandlingsanlægget, at der er mangel på svovlsyre, eller at landbrugeren ikke anvender svovlsyrebehandlingsanlægget. Det er derfor relevant for kommunen som tilsynsmyndighed at få underretning fra landmanden i de nævnte situationer, da dette kan have betydning for, om emissionsgrænseværdien for ammoniak overholdes i praksis.

Data fra pH-måleren i form af registreringer af pH-værdien før og efter de enkelte behandlinger samt statistikrapporter kan opbevares elektronisk hos landmanden på en lokal database. Det vil være muligt for kommunen at se disse data elektronisk hos landmanden. Endvidere vil der være mulighed for, at landmanden kan sende elektroniske filer med data eller udtræk heraf til kommunen, hvis der opstår behov herfor.

Data fra pH-målere vil kunne bruges til at kontrollere, at krav nr. 4 og 5 efterleves i praksis.