Vilkårsforslag - Agri Airclean

Indretning og drift

1. Afkast fra staldafsnit _____ skal tilsluttes et luftrensningsanlæg. Luftrenseren skal fjerne ___ (Ja/Nej) ammoniak og ____ (Ja/Nej) Lugt.

2. Luftrensningsanlægget skal forsynes med pH-måler(e), vandmåler samt ledningsevnesensor.

3a. Anvendes ved Agrifarm Stald. De første 0 - _____m3 luft pr. time pr. dyr udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.

3b. Anvendes ved andre staldtyper. Ventilationssystemet skal være dimensioneret til at luftrensningsanlægget behandler _____m 3 luft pr. time, hvor _____m 3 luft pr. time svarer til _____% af den maksimale dimensionerede ventilationskapacitet fra staldafsnit _____. De første 0 - _____m3 luft pr. time udsugningsluft skal altid ledes gennem luftrensningsanlægget.

4. Luftrensningsanlægget skal være i drift _____ timer om året, med forbehold for mindre driftstop i forbindelse med rengøring, vedligehold og serviceeftersyn.

5. Luftrensningsanlæggets pH skal være indstillet til pH-syre mellem 2,0 og 2,6 og pH-base 9,0-9,6.

6. Luftrensningsanlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

Egenkontrol

7. Der skal føres en logbog for luftrensningsanlægget, hvori følgende registreres:

- pH (som minimum på timebasis)

- Ledningsevnen i Syresumpen.

- Luftrensningsanlæggets driftstid

- Målinger af vandforbruget

- Tidspunkter for rengøring/skiftning af filtre

- Enhver form for driftsstop med angivelse af årsag og varighed.

8. Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten/leverandøren om serviceeftersyn af luftrensningsanlægget Kalibrering af pH-sensoren(e) skal foretages mindst én gang årligt. Serviceaftalen med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

9. Tilsynsmyndigheden skal underrettes, såfremt luftrensningsanlægget er ude af drift i en periode på mere end _____dage/uger.

10. Logbogen/ den elektroniske registrering af data, kontrolrapporter samt dokumentation for kalibrering af pH-sensoren skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vejledning til den kommunale sagsbehandler

For så vidt angår vilkår nr. 3 er det producenten/leverandøren, som opsætter og indstiller anlægget samt kobler det til ventilationssystemet. Værdierne for m3 luft pr. time og procentsatsen af den maksimale ventilationskapacitet vil fremgå af leverandørens dimensionering.

Det bemærkes endvidere, at det i dag ikke teknisk muligt at måle før- og efterværdier for ammoniak og lugt - de primære miljøeffekter. I stedet skal det dokumenteres på anden vis, at anlægget har været i drift. Der er en række parametre, som generelt set kan indikere, at anlægget reelt har været i drift og dermed opnået den ammoniakreducerende effekt i praksis. Disse parametre er: pH-niveauer, ledningsevnen, driftstiden samt vandforbruget.

pH-sensoren er en af de afgørende indikatorer for, at anlægget har været i drift og har opnået den ammoniakreducerende effekt i praksis. Såfremt pH-værdien kan fastholdes stabilt omkring den værdi, som er angivet i vilkår nr. 5, vil dette indirekte indikere, at anlægget har været i drift og vedligeholdt i overensstemmelse med producentens vejledning. Men der er som nævnt ikke tale om en direkte måling af miljøeffekten.

En hensigtsmæssig drift af luftrensningsanlægget fordrer et løbende vandforbrug, dels til fugtning af den luft, som passerer igennem luftrensningsanlægget, og dels til kompensation for lænsning af procesvand. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at der ikke kan stilles vilkår om et absolut vandforbrug, da det absolutte vandforbrug afhænger af mange forskellige faktorer, herunder den procent af staldens maksimale ventilationsydelse, der renses, årstid og vejrforhold, temperatur- og fugtstrategi i stalden, varmeanlæg, belægningsgrad m.m. samt at den beregnede teoretiske emission fra det enkelte staldanlæg er baseret på normtal, hvori der ligger en vis variation.

I relation til egenkontrolvilkåret om logbog (vilkår nr. 7) skal det bemærkes, at luftrensningssystemet giver mulighed for elektronisk registrering og lagring af en række parametre, herunder pH-værdier, ledningsevne, driftstid samt vandforbrug. Det kan være relevant at lade en logbog baseret på den elektroniske registrering substituere en manuel udfyldt logbog for disse parametre. Vedligehold, service m.m. kan registreres elektronisk eller manuelt i logbog.

Længerevarende driftsstop - omtalt i vilkår nr. 7 – kan indikere, at der er problemer med luftrensningsanlægget. Det kan derfor være relevant for kommunen som tilsynsmyndighed – som skal føre tilsyn med, at vilkårene i godkendelsen overholdes. Dette kan have betydning for, om emissionsgrænseværdien for ammoniak overholdes i praksis. Det bemærkes, at luftrensningsanlægget kortvarigt kan være ude af drift i forbindelse med regelmæssig vedligeholdelse og service. Eksempler kan være skift af reservedele eller slukning af pumper i forbindelse med tilsyn.

Kommunen bør af hensyn til både landmand og tilsyn i sin fastsættelse af vilkår om egenkontrol tilstræbe, at der føres én samlet logbog på husdyrbruget for alle relevante oplysninger, såfremt det er praktisk muligt. Det vil både lette landmandens administrative byrder i forbindelse med driften af husdyrbruget og samtidig sikre, at tilsynet vil have en nem adgang til alle relevante oplysninger i forbindelse med tilsynets udøvelse.