Vilkårsforslag - Fast overdækning af gyllebeholder med telt

Vejledende indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår

I det følgende er der formuleret forslag til indretnings-, drifts- og egenkontrolvilkår, som kan være relevante, såfremt den ovenfor beskrevne teknologi anvendes i forbindelse med miljøgodkendelser af husdyrbrug. Formålet hermed er at henlede opmærksomheden på, hvordan den beskrevne miljøeffekt opnås i praksis ved fastsættelse af vilkår. I relation til fastsættelse af vilkår skal det understreges, at vilkår kun skal meddeles efter en konkret vurdering og skal være præcise og forudsigelige i deres indhold, så en manglende efterlevelse af vilkårene let kan påvises og håndhæves af tilsynsmyndigheden. De vejledende vilkår er udarbejdet af Miljøstyrelsen i samarbejde med en kommunal sparringsgruppe sammensat af et repræsentativt udsnit af landets kommuner – i såvel geografisk som størrelsesmæssig henseende - samt med de forfattere, som har udarbejdet den tekniske del af Teknologibladene.

Indretning og drift

1. Gyllebeholder nr. ____ skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

2. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

3. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

4. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

Egenkontrol

5. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vejledning til den kommunale sagsbehandler

Der skal fastsættes vilkår om, at teltoverdækningen forsynes med et indvendigt skørt for at sikre mod indvendig korrosion af gyllebeholderen.

For så vidt angår vilkår nr. 2 omfatter de nævnte handlinger også fjernelse af bundfald i gyllebeholderen.

Teltoverdækningen vil kunne kontrolleres ved et tilsyn på husdyrbruget, derfor er der alene stillet vilkår til egenkontrol i forhold til afvigelser fra normal drift. Såfremt der sker skade på teltoverdækningen, vil den ammoniakreducerende effekt formindskes. Derfor er det vigtigt, at landmanden får sådanne skader repareret hurtigst muligt. Det kan være relevant for kommunen som tilsynsmyndighed – som skal føre tilsyn med, at vilkårene i godkendelsen overholdes, at få underretning om større skader på den faste overdækning af gyllebeholderen, da dette kan have betydning for, om emissionsgrænseværdien for ammoniak overholdes i praksis.

Fast overdækning af gyllebeholdere kan også udgøre et virkemiddel til opfyldelse af emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af BAT i de situationer, hvor der er krav om at gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.

I relation til egenkontrolvilkåret om logbog (vilkår nr. 5), skal det bemærkes, at der i visse af de øvrige Teknologiblade også stilles vilkår om, at landmanden skal føre logbog samt opbevare visse former for dokumentation sammen med denne logbog. Kommunen bør – af hensyn til både landmand og tilsyn - i sin fastsættelse af vilkår om egenkontrol tilstræbe, at der føres én samlet logbog på husdyrbruget for alle relevante oplysninger, såfremt det er praktisk muligt. Det vil både lette landmandens administrative byrder i forbindelse med driften af husdyrbruget og samtidig sikre, at tilsynet vil have en nem adgang til alle relevante oplysninger i forbindelse med tilsynets udøvelse.