Baggrundsmateriale

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny husdyrregulering er der gennemført et stort udredningsarbejde, som er beskrevet i tekniske baggrundsrapporter mv. Du kan finde materialet neden for.

Jura, administration og økonomi

Stipladsmodellen

Ammoniakemissioner fra anlæg og udbragt husdyrgødning

Fosforregulering

Kvælstofregulering

Husdyrgodkendelse.dk

Regulering af zink i husdyrgødning