Ny husdyrregulering

Miljøstyrelsen informerer løbende om arbejdet med udarbejdelsen af ny husdyrregulering her på siden

Svinefarm

Aftale om Fødevare- og Landbrugspakke

Udviklingen af en ny husdyrregulering indgår i Aftale om Fødevare- og landbrugspakke, indgået mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 22. december 2015. Pkt. 2.8 om ny husdyrregulering følger op på anbefalingerne fra både Natur- og Landbrugskommissionen og Vækstteam for Fødevarer i 2013 om at adskille reguleringen af husdyranlægget (stalde, beholdere, bygninger mv.) fra arealreguleringen.

Det indgår også i aftalen, jf. pkt. 2.7, at harmonikravet for slagtesvin skal hæves til EU-niveau, dvs. fra 1,4 DE/ha til det, der svarer til 1,7 DE/ha (170 kg N/ha).

Endelig indgår det i aftalen, jf. pkt. 2.9, at der skal indføres lofter for sagsbehandlingstiderne for husdyrgodkendelser. De kortere sagsbehandlingstider skal bl.a. understøttes af en styrket digital vejledningsindsats, og ved at beskyttelsesniveauet i højere grad fastlægges i generelle regler mv.

Ny husdyrbruglov vedtaget

Folketinget vedtog den 23. februar 2017 en ændring af husdyrbrugloven, som  bl.a. implementerer initiativerne om ny husdyrregulering og hævelsen af harmonikravet. De nye regler træder som hovedregel i kraft 1. august 2017. Enkelte regelændringer er dog trådt i kraft allerede 2. marts 2017.

Udmøntningen af ændringen af husdyrbrugloven vil ske ved ændring af en række bekendtgørelser, herunder særligt husdyrgødningsbekendtgørelsen og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Bekendtgørelsesændringerne sker i flere faser.

Læs mere om den ændrede husdyrbrug lov i Faktaarket

Se den vedtagne ændringslov til husdyrbrugloven

Se Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Se lovforslaget som fremsat med lovbemærkninger

Offentliggørelse af nye bekendtgørelser som træder i kraft 1. august 2017:

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192162

Husdyrgødningsbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192157

Slambekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192143

Miljøaktivitetsbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192158

Miljøtilsynsbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192163

Brugerbetalingsbekendtgørelsen:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192160