Bufferzoner

 

Med henblik på at beskytte de ammoniakfølsomme naturområder gennemføres Wilhjelmudvalgets model vedr. udlægning af en beskyttelseszone på 300 meter rundt om alle højmoser, alle lobeliasøer, som udgangspunkt alle heder over 10 ha og alle truede og næringsfattige overdrev over 2,5 ha samt alle truede heder, overdrev og andre særligt sårbare naturtyper i Natura 2000- områder.

 

Beskyttelse af bufferzoner indarbejdes i den nye godkendelsesordning for husdyrbrug over 75 dyreenheder, der træder i kraft 1. januar 2007.