Rapporterne er disse gruppers ansvar

Rapport fra Klimagruppen (F11) Jordbrug og klimaændringer
- samspil til vandmiljøplaner.

Rapporten fra Klimagruppen i PDF-format 

Rapport fra Fosforfokusgruppen 

– regulering af fosfor
(Økonomiske virkemidler til regulering af landbrugets anvendelse af fosfor)

Rapporten fra Fosforfokusgruppen i pdf-format 

Afrapportering fra Arbejdsgruppen om økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof og fosfor

Rapporten fra Arbejdsgruppen om økonomiske virkemidler i pdf-format 

Analyse af VMP lll senarier for Odense Fjord

Analysen af VMP lll senarier for Odense Fjord i pdf-format 

Analyse af VMP lll scenarier for Mariager Fjord

Analysen af VMP lll senarier for Mariagerfjord i pdf-format  

Faglig vurdering af VMP lll scenarier

Vurderingen af VMP lll senarier i pdf-format 

Estimering af N-balancer og –tab fra landbrugsbedrifter i et sammenhængende område ved anvendelse af registerdata og typebedrifter

Dokumentet Estimering af N-balancer og –tab fra landbrugsbedrifter i pdf-format 

Rapport fra dokumentationsgruppen

- en teknisk arbejdsgruppe til forberedelse af det faglige grundlag for VMP lll

Rapporten fra dokumentationsgruppen i pdf-format 

Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab

Oktober 2003

Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen

Notatet i pdf-format 

Fosfor i dansk landbrug

Omsætning, tab og virkemidler mod tab - Oktober 2003

Fagligt notat fra arbejdsgruppe F4, Frivillige virkemidler

29. september 2003

Bilag:

Beskrivelser og analyser
Oversigt med analysetal

Afrapportering om gødningsplaner

26. august 2003

rtf-format

Teknologiske virkemidler til nedbringelse af næringsstofbelastningen

Teknologiske virkemidler pdf-format

Anvendelse af næringsstofbalancer for landbruget ved vurderingen af erhvervets påvirkning af miljøet i

Anvendelse af næringsstofbalancer pdf-format

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet (Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler)

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient pdf-format

Rapport om Naturintegration i Vandmiljøplan III

Beskrivelse af tiltag der, ud over at mindske tilførsel af næringssalte fra landbrugsdrift til vandområder, også på anden vis kan øge akvatiske og terrestriske naturværdier

Naturintegration i Vandmiljøplan III pdf-format

Natur- og miljøeffekter af mulige VMP-III virkemidler i relation til landbrug

Natur- og miljøeffekter af mulige VMP-III virkemidler i relation til landbrug pdf-format

Afrapportering fra Scenariegruppen

Afrapportering fra Scenariegruppen pdf-format

Omkostninger ved reduktion af næringsstoftabet til vandmiljøet

Omkostninger ved reduktion af næringsstoftabet til vandmiljøet pdf-format 

Afrapportering fra Miljømodelgruppen - fase II. Odense Fjord

- Scenarier for reduktion af næringsstoffer.
> Sammenfatning 
> Rapporten side 1 - 107 
> Rapporten side 108 - 246 
> Rapportens bilag