Rapporterne er disse gruppers ansvar


Rapport fra Klimagruppen (F11) Jordbrug og klimaændringer
- samspil til vandmiljøplaner.

> Rapporten i PDF-format 

 

Rapport fra Fosforfokusgruppen
– regulering af fosfor
(Økonomiske virkemidler til regulering af landbrugets anvendelse af fosfor)

> Rapporten i pdf-format 


Afrapportering fra Arbejdsgruppen om økonomiske virkemidler til regulering af kvælstof og fosfor

> Rapporten i pdf-format 

 

Analyse af VMP lll senarier for Odense Fjord

> analysen i pdf-format 

 


Analyse af VMP lll scenarier for Mariager Fjord

> Analysen i pdf-format  Faglig vurdering af VMP lll scenarier

> Vurderingen i pdf-format 

 

Estimering af N-balancer og –tab fra landbrugsbedrifter i et sammenhængende område ved anvendelse af registerdata og typebedrifter

> Dokumentet i pdf-format Rapport fra dokumentationsgruppen

- en teknisk arbejdsgruppe til forberedelse af det faglige grundlag for VMP lll

> Rapporten i pdf-format 

 


Forbedret kvælstofudnyttelse i marken og effekt på kvælstoftab

Oktober 2003

>pdf format 

 


Notat vedr. muligheder for at reducere husdyrgødningens indhold af kvælstof via fodringen

> Notatet i pdf-format 

 


Fosfor i dansk landbrug

Omsætning, tab og virkemidler mod tab

Oktober 2003

> pdf-format

 Fagligt notat fra arbejdsgruppe F4, Frivillige virkemidler

29. september 2003

> pdf-format 

 

Bilag:

Beskrivelser og analyser
> pdf-format 
Oversigt med analysetal
> pdf-format 

 

Afrapportering om gødningsplaner
26. august 2003

> rtf-format

 

Teknologiske virkemidler til nedbringelse af næringsstofbelastningen

> i pdf-format

 

Anvendelse af næringsstofbalancer for landbruget ved vurderingen af erhvervets påvirkning af miljøet i

> i pdf-format

 

Kvantificering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet (Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler)
> i pdf-format

 


Rapport om Naturintegration i Vandmiljøplan III
Beskrivelse af tiltag der, ud over at mindske tilførsel af næringssalte fra landbrugsdrift til vandområder, også på anden vis kan øge akvatiske og terrestriske naturværdier

> i pdf-format

 


Natur- og miljøeffekter af mulige VMP-III virkemidler i relation til landbrug

> i pdf-format

 


Afrapportering fra Scenariegruppen
> pdf-format

 

Omkostninger ved reduktion af næringsstoftabet til vandmiljøet
> pdf-format 

 

Afrapportering fra Miljømodelgruppen - fase II. Odense Fjord
- Scenarier for reduktion af næringsstoffer.
> Sammenfatning 
> Rapporten side 1 - 107 
> Rapporten side 108 - 246 
> Rapportens bilag