Kommissorium

Kommissorium for arbejdsgruppe til udarbejdelse af en strategi for nedbringelse af landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor - som led i forberedelsen af Vandmiljøplan II

Baggrund

Det fremgår af regeringsgrundlaget, at regeringen vil indbyde Folketingets partier til forhandling om en Vandmiljøplan III til afløsning af den eksisterende Vandmiljøplan II. Vandmiljøplan II udløber med udgangen af 2003.

For at tilvejebringe et grundlag for forhandlinger om Vandmiljøplan III nedsættes 3 arbejdsgrupper. Én arbejdsgruppe skal beskrive virkemidler, der fokuserer på regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor. En anden arbejdsgruppe skal arbejde med generelle virkemidler. Nærværende arbejdsgruppe skal udarbejde en strategi for nedbringelse af landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor.

Fosforoverskuddet i dansk landbrug er faldende. Der sker dog fortsat en årlig nettotilførsel af fosfor til hovedparten af de husdyrgødede arealer, og fosforbidraget fra landbrugsarealer udgør en stor del af det samlede fosfortab til vandmiljøet. Landbrugets tab af fosfor bidrager derfor i dag væsentligt til eutrofieringen af det danske vandmiljø. Den diffuse udledning af fosfor fra intensivt dyrket landbrugsjord er således medvirkende til, at cirka totredjedel af de målsatte søer ikke opfylder den målsætning, som er fastsat i recipientkvalitetsplanerne.

Der eksisterer forskellige muligheder, som kan medvirke til at nedbringe landbrugets forbrug af fosfor og til at reducere landbrugets tab af fosfor til omgivelserne. Der er blandt andet mulighed for at øge fosforudnyttelsen i foder, og dermed reducere fosforudskillelsen i gødning. Der eksisterer teknologiske muligheder for at separere en væsentlig del af fosforindholdet fra gylle, hvilket muliggør en bedre fordeling af fosfor. Der findes ligeledes forskellige muligheder for at reducere tabet af fosfor fra arealer, hvor der er en særlig risiko for, at fosfor tabes til vandmiljøet - de såkaldt risikoarealer. Dette kan eksempelvis gøres ved reduceret jordbehandling eller etablering af bræmmer.

Med henblik på at udforme et oplæg til strategi for yderligere nedbringelse af fosforudledningen fra landbruget nedsætter Miljøministeriet og Fødevareministeriet i fællesskab en arbejdsgruppe.

Formål

Arbejdsgrupppen skal udforme et oplæg til en strategi for både en generel og en regional regulering på fosforområdet med henblik på yderligere nedbringelse af fosforudledningen fra landbruget. Strategien skal indeholde anbefalinger om, hvordan fosforoverskuddet kan nedbringes, således at tabet til vandmiljøet kan reduceres. Der skal bl.a. indgå overvejelser om hvilke reduktionsmål, tekniske muligheder og reguleringsform, der mest hensigtsmæssig kan benyttes til at nå fastsatte mål. Strategien skal indeholde en vurdering af, i hvilket omfang en nedbringelse af fosforudledningen vil medføre ændringer i forbruget af kvælstof.

Det overordnede mål er at udarbejde en strategi, der sikrer en udvikling, så den samlede tilførsel af fosfor til landbrugsarealerne i højere grad end i dag harmonerer med den mængde fosfor, som fjernes med afgrøderne. Det er endvidere hensigten at styrke grundlaget for at lokalisere områder, hvor der er en særlig stor risiko for tab af fosfor til vandmiljøet samt til at styrke grundlaget for at identificere tiltag, som kan medvirke til at mindske fosfortabet fra disse områder.

For at lokalisere disse risikoområder skal det beskrives, hvilke forhold, der karakteriserer de områder (eller oplande), hvor fosfor udgør en særlig risiko for vandmiljøet. Herefter skal de enkelte områder kunne klassificeres set i forhold til blandt andet jordtype, fosforindhold, dræningstilstand, hældning m.v. for at kunne udtrykke potentialet for tab af såvel opløst som partikelbundet fosfor.

Opgave

Arbejdsgruppen skal beskæftige sig med følgende emner:

I. Status og fagligt grundlag

Fosfor-status, herunder

 • Udvikling i landbrugets forbrug af fosfor (husdyrgødning og handelsgødning samt slam m.v.)
 • Status for tabet af fosfor fra landbruget til vandmiljøet, herunder betydningen i forhold til tab fra andre fosforkilder
 • Status for sammenhængen mellem fosforoverskud (fosfortal) på marken og forekomsten af fosfor i vandmiljøet, herunder i hvilket omfang mætningsniveauet er nået.
 • Udvikling i forekomst af fosfor i grundvand, ferske vande og fjorde m.v.

II. Regulering

Lovgivningsmæssige muligheder for regulering i relation til fosforgødskning og minimering af fosfortab, herunder

 • Mark og gødningsplaner/ bedriftskvoter, grønne regnskaber
 • Husdyrgødningsbekendtgørelsen/ Harmoniregler
 • Muligheden for en regionaliseret strategi for yderligere nedbringelse af fosforudledningen fra landbruget til vandmiljøet (Vandrammedirektivet)

III. Muligheder og effekter ved begrænsning af fosfortab til vandmiljøet

A: Muligheder for at udpege risikoarealer, hvor der er særlig risiko for tab af fosfor til vandmiljøet

B: Muligheder for at reducere tabet af fosfor fra risikoarealer, herunder

 • Alternativ jordbehandling og nedbringningsteknik
 • Etablering af vådområder
 • Etablering af bræmmer

C.: Muligheder for at reducere husdyrgødningens fosforindhold, herunder.

 • Reduceret tildeling af fosfor gennem forbedrede fodringsnormer og praksis
 • Øget tilgængelighed af fosfor i fodermidlerne
 • Erstatning af foderfosfat ved anvendelse af fytase

D: Muligheder for at forbedre fordelingen af fosfor fra husdyrgødning via tekniske løsninger, herunder

 • Gylleseparering (højteknologisk og lavteknologisk)

E: Vurdering af effekterne af de foreslåede tiltag

F: Forslag til overvågning af effekterne af de foreslåede tiltag, herunder hvordan eksisterende overvågningsprogrammer kan udbygges

IV: Samfunds- og erhvervsøkonomiske samt statsfinansielle analyser af omkostninger ved reduktion af fosforudledningen

V: Produktionsmæssige konsekvenser ved reduktion af fosforudledningen

Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdets tilrettelæggelse

Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra:

 • Fødevareministeriet
 • Miljøministeriet
 • Finansministeriet
 • Amtsrådsforeningen
 • Kommunernes Landsforening
 • Op til tre repræsentanter fra de grønne organisationer
 • Op til tre repræsentanter fra erhvervets organisationer

Formandskabet deles mellem Fødevareministeriet og Miljøministeriet.

Arbejdsgruppen kan nedsætte diverse tekniske undergrupper efter behov. Danmarks Jordbrugsforskning, Fødevareøkonomisk Institut Plantedirektoratet og Danmarks Miljøundersøgelser er centrale deltagere i arbejdet. Deres opgaver vil bl.a omfatte udrednings- og analyseopgaver i forbindelse med afdækning af virkemidler, miljøkonsekvensvurderinger, økonomiske konsekvensanalyser for erhverv, samfund og stat.

Arbejdet igangsættes september 2002, og oplægget til strategi skal være færdigt senest september 2003.