Vandmiljøplan III

Aftalen om VMP III indeholder en række indsatsområder, der hver især skal bidrage til at nå vandmiljøplanens målsætninger om reduktion af fosforoverskud og kvælstofudvaskning fra landbrugsproduktionen.