Vandmiljøplan III

Aftalen om VMP III indeholder en række indsatsområder, der hver især skal bidrage til at nå vandmiljøplanens målsætninger om reduktion af fosforoverskud og kvælstofudvaskning fra landbrugsproduktionen.

Den 2. april 2004 blev der indgået forlig om Vandmiljøplan III (VMPIII) mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Her kan du læse selve aftaleteksten.

Regeringen har udarbejdet en folder, der kort forklarer indholdet i den nye vandmiljøplan.

Slutevaluering af VMP ll

Regeringen igangsatte i efteråret 2002 et forberedende VMPIII-arbejde med henblik på at sikre et fagligt grundlag for de drøftelser og forhandlinger om en Vandmiljøplan III, som regeringen havde til hensigt at indbyde Folketingets partier til forhandling om. VMPII udløb med udgangen af 2003. For at tilvejebringe et grundlag for forhandlinger om Vandmiljøplan IIIblev der efter forhanfling med forligspartierne bag VMPII nedsat 3 arbejdsgrupper. Én arbejdsgruppe fik til opgave at beskrive virkemidler, der fokuserer på regionalt baseret beskyttelse af vandmiljøet mod kvælstof og fosfor. En anden arbejdsgruppe skulle arbejde med generelle virkemidler. Og en tredje arbejdsgruppe fik til opgave at udarbejde en strategi for nedbringelse af landbrugets belastning af vandmiljøet med fosfor.

 Aftalen om Vandmiljøplan ll (VMP ll) af 17. februar 1998 er en opfølgning på Vandmiljøplan l fra 1987 og Handlingsplan for Bæredygtigt Landbrug fra 1991.

I aftalen om VMP ll indgår at Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Jordbrugsforskning skal foretage en slutevaluering af iværksatte foranstaltninger ved udgangen af 2003.

Det er denne rapport der nu foreligger: 

Midtvejsvaluering af VMP III

Aftalen om Vandmiljøplan III (VMP III) af 2. april 2004 er en opfølgning på tidligere vandmiljøplaner:


Vandmiljøplan I fra 1987, Handlingsplanen for Bæredygtigt landbrug fra 1991 og Vandmiljøplan II fra 1998. VMP III-aftalen løber over perioden 2004-2015.
VMP III indeholder målsætninger for såvel kvælstof- som fosforudledninger fra landbruget. 

I aftalen om VMP III indgår, at Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), begge Aarhus Universitet, skal midtvejsevaluere de iværksatte foranstaltninger ved
udgangen af henholdsvis 2008 og 2011. Dette er den første midtvejsevaluering af VMP III. Evalueringen er baseret dels på en analyse af den hidtidige udvikling i landbruget i perioden 2004-
2007, dels på en prognose for den fremtidige udvikling i landbruget udarbejdet af Fødevareøkonomisk Institut og Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Generelt er det blevet vanskeligere at forudsige udviklingen på grund af store udsving i priser mv. Der er derfor meget stor usikkerhed forbundet med prognosen. Tiltag, der kan forventes iværksat som led i Vandramme- og Habitatdirektiv, inddrages
ikke i prognosen.