Nitrathandlingsprogram

Oversigt over den danske regulering af næringsstoffer i landbruget og det danske nitrathandlingsprogram

Nitratdirektivet [1] forpligter medlemsstaterne til at udarbejde handlingsprogrammer med henblik på at nå direktivets mål om at nedbringe vandforurening forårsaget eller fremkaldt af nitrater, der stammer fra landbruget og forebygge yderligere forurening heraf. Nitrathandlingsprogrammet udgør således redegørelsen for implementeringen af nitratdirektivet.

Miljø- og Fødevareministeren har den 21. juni 2017 godkendt et samlet, revideret dansk nitrathandlingsprogram.

Nitrathandlingsprogrammet findes i dokumentet ”Oversigt over den danske regulering af næringsstoffer i landbruget og det danske nitrathandlingsprogram”, i kapitel 3.

Programmet er en opsummering af allerede kendte og vedtagne foranstaltninger, der beskriver den danske implementering af nitratdirektivet. Det samlede, reviderede program består således fortsat af:

  • Nitrathandlingsprogrammet fra 2008-2015, som blev forlænget i december 2015. Programmet findes her.
  • Udfasningen af de reducerede kvælstofnormer i 2016.
  • Dele af ny husdyrregulering, dvs. husdyrefterafgrødekravet og hævelsen af harmonikravet, samt indførelse af den målrettede efterafgrødeordning

Nitrathandlingsprogrammet er omfattet af miljøvurderingsdirektivets [2] regler om miljøvurdering af planer og programmer. Gennemførelse af en miljøvurdering har til formål at sikre et tilstrækkeligt hensyn til miljøet og inddragelse af offentligheden.

Nitrathandlingsprogrammet fra 2008-2015 blev miljøvurderet ved en strategisk miljøvurdering (SMV) i 2012. Miljørapporten og den sammenfattede redegørelse findes her.

Beslutningen om udfasning af de reducerede kvælstofnormer blev miljøvurderet i 2015/ 2016. Miljørapporten og den sammenfattende redegørelse findes på Høringsportalen.

Dele af ny husdyrregulering (husdyrefterafgrødekrav og hævelse af harmonikrav) og indførelse af målrettet efterafgrødeordning blev miljøvurderet i perioden november 2016 – april 2017. Du finder miljørapporten og den samlede redegørelse her.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet, EF-Tidende 2001, nr. L 197, side 30.

[2] Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsager af nitrater, der stammer fra landbruget, EF-Tidende 1991, nr. L 375, side 1.