Nedbørsdata

Hvis det regner usædvanligt meget om sommeren, giver reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen mulighed, for i visse tilfælde, at lude halm med ammoniak og udbringe flydende husdyrgødning og flydende affald i en længere periode.

På denne side kan du læse en beskrivelse af reglerne og nedbørsdata. Det vil fremgå, i hvilke kommuner vejrbetingelserne er opfyldt, og som derfor er omfattet af reglerne.

Du kan også læse om reglerne i Vejledningen til husdyrgødningsbekendtgørelsen i kapitel 7 (afsnit 'Fravigelse af forbuddet mod ludning af halm i år med meget nedbør') og kapitel 10 (afsnit 'Lukkeperioder for udbringning”undtagelser fra forbuddet”'). 

Nedbørsdata opdateres hver onsdag i perioden uge 31-39

Ammoniakludning af halm

I de kommuner, hvor det under høsten er særlig fugtigt vejr, er der en undtagelse fra forbuddet mod at bruge ammoniak til ludning af halm.

Der må bruges ammoniak til ludning af halm i kommuner, der i uge 31-33, uge 32-34, uge 33-35, uge 34-36 eller uge 35-37 har mere end 14 nedbørsdøgn ifølge opgørelser og definitioner fra DMI. Reglen fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19.

Herunder kan du se antallet af nedbørsdøgn, opgjort af DMI, i ugerne 31 til og med 37. Data bliver opdateret hver onsdag i perioden uge 32-38. Du kan se den seneste opgørelse, hvor data fra tidligere uger er medtaget. Tidligere ugers opgørelser ligger i arkivet, som du også finder herunder.

Seneste opgørelse nedbørsdøgn

Tidligere opgørelser (arkiv)

Længere periode til at udbringe flydende husdyrgødning og flydende affald

Når det har regnet meget om sommeren, må der på visse arealer udbringes flydende husdyrgødning og flydende affald i længere tid end normalt.

Reglen gælder for marker, hvor størstedelen af markens areal ligger i kommuner, hvor der i ugerne 30 til 38 har regnet mere end normalt. Tallene opgøres på kommuneniveau og skal opfylde to betingelser.

Det skal fra og med uge 30 og inden udgangen af uge 38 samlet set have regnet 30 pct. mere end klimanormalen ifølge opgørelser og definitioner fra DMI. Derudover skal det fra og med uge 21 og inden udgangen af uge 38 samlet set have regnet mere end klimanormalen ifølge opgørelser og definitioner fra DMI. Er de to betingelser opfyldt, kan flydende husdyrgødning og flydende affald udbringes indtil 15. oktober på følgende arealer:

  1. Etablerede, overvintrende fodergræsmarker, herunder marker med udlæg af græs eller kløvergræs udsået senest i forbindelse med forårssåningen. Undtagelsen omfatter dog ikke arealer med udlæg af græs eller kløvergræs i majs.
  2. Arealer, hvor der den følgende vinter skal være vinterraps.

Reglen fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 28 stk. 9 og er en undtagelse fra § 28 stk. 1.

Herunder kan du se nedbørsdata fra DMI, og om betingelserne for at bruge undtagelsen er opfyldt for hver enkelt kommune.

Data bliver opdateret hver onsdag i perioden uge 31-39. Du kan se den seneste opgørelse, hvor data fra tidligere uger er medtaget. I arkivet finder du tidligere ugers opgørelser.

Seneste opgørelse nedbørssum

Tidligere opgørelser (arkiv)

Klimanormalen

Nedbøren i den enkelte kommune skal sammenholdes med 30 års klimanormalen for den region, som den pågældende kommune ligger i. 

Seneste klimanormal er 30-årsperioden 1961-1990 og er opgjort i regioner. Regionsinddelingen er lavet af DMI, og svarer ikke til de administrative regioner.

Den næste periode er 1991-2020 og vil kunne anvendes når DMI har endeligt opgjort data.  DMI forventer, at opgørelsen er endelig sidst i 2021 og forventes opgjort på kommuneniveau. Opgørelsen i 2021 er baseret på klimanormalen 1961-1990. 

Se hvilken region hver kommune er beliggende i.