Videndeling om tilsyn

Her kan du finde rapporter, eksempelsamlinger eller informationsmateriale om tilsyn, der er udarbejdet af kommuner, kommunale miljøsamarbejder eller netværk.

Aalborg Kommunes tilsynsberetning 2012 

Kommunerne har nu gjort status over tilsyns- og godkendelsesindsatsen for tilsynsåret 2012, og tilsynsberetningerne er offentliggjort på kommunernes hjemmesider.

Her kan du se Aalborg Kommunes tilsynsberetning for 2012

Fredericia Kommunes tilsynsberetning 2011

Kommunernes beretninger om tilsyns- og godkendelsesindsatsen for tilsynsåret 2011 er nu offentliggjorte på kommunernes hjemmeside.
Her kan du se Fredericia Kommunes eksempel på en uddybet tilsynsberetning.

Tjeklister til tilsyn med landbrug

Vejen Kommune har, som en del af kommunens kvalitetsstyringssystem, udarbejdet et tilsynsskema, som medarbejderne anvender ved tilsyn med landbrug. Skemaet sikrer en systematisk tilgang, hvor man får det hele med på tilsynet. Udover tjeklisten som anvendes på tilsynet, har kommunen også udarbejdet en procedurebeskrivelse til forberedelse af tilsynet og opfølgning herpå. Du kan se Vejen Kommunes tjeklister her:

Spørgsmål til skemaerne kan rettes til Jes Holm Hansen, Obfuscated Email

Opsporing af virksomheder

Middelfart kommune har lavet projekt der har til formål at finde frem til virksomheder i kommunen som kommunen er forpligtet til at føre periodisk tilsyn med (virksomheder omfattet af Brugerbetalingsbekendtgørelsen), men som aldrig er blevet registreret i tilsynsdatabasen (GeoEnviron). Du kan finde projektbeskrivelsen her: Notat vedrørende opsporing af virksomheder .

Spørgsmål om notatet kan rettes til Anne G. Pedersen, Obfuscated Email

Kommunal kampagne om håndtering af farligt affald

Brøndby Kommune har igangsat en kampagne om forebyggelse og beskyttelse af jord og grundvand via fokus på håndtering og opbevaring af farligt affald, råvarer og produkter. Projektet er iværksat dels på baggrund af Miljøstyrelsens tilsynstema 2011 om "Opbevaring og håndtering af farligt affald", og dels som en konsekvens af kommunens egne erfaringer med, at der ofte på dette område, er behov for en forebyggende indsats. Kampagnen løber i 2011. Der er mere information at finde her:

Hvis du vil vide mere om projektet og resultaterne kan du kontakte Berith Nielsen, Obfuscated Email

Spildevandsinfo.dk - videncenter for miljøforvaltning af spildevand

På videncentret www.spildevandsinfo.dk kan man hente viden og inspiration om miljø- og sundhedsskadelige stoffer i spildevand. Det er et åbent webbaseret videncenter, der har fri adgang for alle interesserede.

På hjemmesiden kan man finde ABC-vurderinger af organiske stoffer, og alle miljømedarbejdere i kommuner og i miljøstyrelsens decentrale enheder har mulighed for at dele deres vurderinger med andre. Hjemmesiden indeholder desuden et værktøj til gennemførelse af ABC-vurderinger, hvor du bliver guidet igennem vurderingen trin for trin.
Håbet er, at alle miljømedarbejdere som arbejder med ABC-vurderinger, vil uploade deres vurderinger til glæde for både virksomheder og andre myndigheder. På den måde udbygges kompetencer og videndeling mellem myndighederne.

Læs mere og bliv oprettet som bruger på www.spildevandsinfo.dk

Aalborg Kommunes tilsynsindsats 2010

Kommunerne har nu gjort status over tilsyns- og godkendelsesindsatsen for tilsynsåret 2010, og tilsynsberetningerne er offentliggjort på kommunernes hjemmesider.
Mange kommuner laver gennemarbejdede tilsynsberetninger, hvori tilsyns- og godkendelsesindsatsen beskrives nærmere. Et godt eksempel herpå kan du se nedenfor, hvor Aalborg Kommunes Tilsynsberetning 2010 er lagt ud til videndeling og inspiration for andre kommuner.
Se tilsynsberetningen her

Spørgsmål til tilsynsberetningen kan rettes til Mette Larsen, Obfuscated Email .

 


Forebyggelse af jordforurening ved tilsyn på virksomheder (pdf)
Miljøsamarbejdet har udgivet en rapport om, hvordan tilsynsmedarbejderen kan vurdere forhold, der kan forebygge jord- og grundvandsforurening. I rapporten er der fokus på belægninger, tanke, kloakker og olieudskillere. Udover praktiske anvisninger på, hvordan tilsynsmedarbejderen kan gennemføre tilsynet, indeholder rapporten også et kapitel om påbud vedrørende jordforurening. Miljøsamarbejdet består af syv kommuner i hovedstadsområdet.

Rapporten supplerer Miljøstyrelsens orientering nr. 6, 2008.

Har du spørgsmål til rapporten?

Spørgsmål til rapporten kan rettes til Claus Frydenlund, Obfuscated Email , Bibbi Walsh, Obfuscated Email eller Jeanette Toftdal Obfuscated Email .

Har du en rapport, der skal nævnes her?

Send en kort beskrivelse af materialet sammen med et link til Irith Nør Madsen, Obfuscated Email