Tilsynsbekendtgørelse og vejledning

Kommunerne og staten skal føre tilsyn med virksomheders og landbrugs miljøforhold for at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen

Miljøtilsynsbekendtgørelsen fastsætter regler om tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven og jordforureningsloven. Bekendtgørelsen indeholder bl.a. regler om tilsynsfrekvenser for industrivirksomheder og husdyrbrug.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen i Retsinformation

Tilsynsvejledning og miljørisikovurdering

Tilsynsmyndighederne kan få vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen i Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning. Vejledningen er i høring indtil den 20. juni 2013.

I vejledningen findes også værktøj til miljørisikovurdering, som tilsynsmyndighederne skal bruge til at fastsætte tilsynsfrekvenserne.

Se tilsynsvejledningen på mst.dk/tilsynsvejledning

Aftaler om minimumsfrekvenser for tilsyn

Inden bekendtgørelsen trådte i kraft den 23. maj 2013 var tilsynsfrekvenserne fastsat gennem aftaler mellem miljøministeren og KL. Der var indgået aftaler om minimumsfrekvenser for tilsyn med de mest forurenende virksomheder og landbrug for at sikre en vis minimumsaktivitet.

Se aftale om minimumsfrekvenser for samlede tilsyn.

Læs orientering til kommunerne med Miljøstyrelsens anbefaling om afsluttende tilsyn i forbindelse med ophør af virksomhed vha. linket nedenfor.

Orientering om afsluttende tilsyn

Se de tidligere vejledninger om miljøtilsyn

Links