Logbog for opdateringer af Teknologilisten

Dato for ændring

Teknologi

Beskrivelse af ændring
 12. november 2014 alle  Ny webbaseret Teknologiliste offentliggøres. Ingen ændringer for optagelse af teknologier. 
 6. februar 2015 Staldindretning Koncept for hyppig udslusning af gylle optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste.
23. juni 2015 Luftrensning Skov Farm AirClean BIO Flex 2-stage optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med VERA erklæring. Har hidtil været midlertidigt optaget mhp. fremsendelse af endelig dokumentation.
6. juli 2015 Luftrensning MHJ Agroteknik Scan Airclean tages af Teknologilisten
20. juli 2015 Luftrensning Skov Farm AirClean BIO Flex 3-stage optaget på Miljøstyrelsens Teknologiliste med VERA erklæring. 
27. august 2015 Staldindretning Infarm staldforsuring tages af Teknologilisten
18. februar 2016 Luftrensning Munters MAC 2 optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste på teknologilisteniveau
24. august 2016 Staldindretning Rokkedahl Energis varmeveksler optages på Miljøstyrelsens Teknologiliste på teknologilisteniveau
30. august 2017 Staldindretning Berigtigelse af effekten af spalteskrabere fra >25 % til hhv. 26 % og 33 % afhængig af staldsystem
19. december 2017 Luftrensning  Det præciseres at biologisk luftrensning fra skov kun kan anvendes ved fuld eller delvis luftrensning af almindelig staldluft indtil ny dokumentation foreligger
5. februar 2018 Staldindretning Gyllekøling optages endeligt på Teknologilisten på Teknologilisteniveau
21. februar 2018 Staldindretning Spalteskraberen tages af teknologilisten som følge af ny viden om manglende ammoniakeffekt.
11. april 2018 Staldindretning JH Smellfighter optages på Teknologilisten på teknologilisteniveau
9. august 2018 Staldindretning Lavemissionsstaldgulve til kvæg tages af teknologilisten. Staldsystemet "Malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb" har den emissionsfaktor, som fremgår af tabel 1 i bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Da emissionsfaktoren fremgår af bekendtgørelsens bilag, er der i forbindelse med opdatering af emissionsfaktoren i august 2018 ikke fundet behov for at den også står opført på Teknologilisten. For forslag til vejledende vilkår henvises til teknologibladet.
22. maj 2019 Luftrensning Agrifarms Agri airclean optages på Teknologilisten
10. september 2019 Staldindretning Agrifarms staldkoncept "Intellifarm" til slagtesvineproduktion optages på Teknologilisten
23. september 2019 Luftrensning Munters MAC 2 optagelse omfatter tillige rensning af punktudsugningsluft
30. oktober 2019 Luftrensning KJ Klimatekniks biologiske luftrenser BAC-1 optages på Teknologilisten
30. marts 2020 Gylleudbringning Dokumentation for markforsuring med Kyndestoft Acid System ændres, således at der skal udfyldes en forsuringsattest. Link til forslag til attest lægges på teknologilisten
30. marts 2020 Gylleudbringning Forslag til dokument for forsuringsattest tilføjes til teknologilisten for Ørum og Harsø Tankforsuring
22. oktober 2020 Staldindretning Infarm staldforsuring til svin genoptages på teknologilisten og sidestilles med JH staldforsuring med en ammoniakreducerende effekt på 64 %.
24. februar 2021 Gylleudbringning Miljøstyrelsen præciserer husdyrvejledningen vedr. udbringning af forsuret gylle. Det præciseres samtidig, at JH staldforsuring kan anvendes til udbringning som alternativ til nedfældning på de samme betingelser som Infarm staldforsuring, men at der skal foretages en pH måling forinden udbringning, da teknologien ikke er testet på udbringningsdelen. 
14. juni 2021 Staldindretning Vejledende vilkår for JH forsuring / Infarm forsuring opdateres således at der stilles krav om daglig forsuring af hvert staldafsnit 
21. juni 2021 Staldindretning Vejledende vilkår for Intellifarm lægges på Teknologilisten
21. juni 2021 Luftrensning Vejledende vilkår for Agri Airclean lægges på Teknologilisten
7. juli 2021 Luftrensning Vilkårsforslag for Skov Farm Airclean Bio Flex2 opdateres
7. juli 2021 Luftrensning SKOVs bio Flex 2 luftrenser optages på Teknologilisten med effekter som kan anvendes i kombination med staldsystemet for punktudsugning
1. august 2021 Udbringningsteknologi Teknologilistens afsnit om udbringningsteknologi udgår af teknologilisten ifm. at ressortområdet overgår til Fødevareministeriet og bliver integreret som en del af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen
17. november 2021 Overdækning MELT indstilling for fast overdækning opdateres således at denne også omfatter gyllelaguner
08. december 2021 Staldindretning Vejledende vilkår for Rokkedahl varmeveksler lægges på Teknologilisten
14. februar 2022 Luftrensning Vejledende vilkår for Munteres MAC 2 lægges på Teknologilisten