Nedfældning af gylle i græsmarker

Indretning og drift

1.    Flydende husdyrgødning skal nedfældes i græsmarker og på græsmarker, hvor der ikke er indgået en kontrakt med et frøavlsfirma.

2.    Nedfældningsrenderne skal være tildækkede efter nedfældningen.

Egenkontrol

3.    Dokumentation for nedfældningen - enten i form af faktura fra maskinstation eller internt regnskab fra markdriftsfællesskab, hvoraf husdyrbrugets udbringningsarealer fremgår, eller i form af logbog over husdyrbrugets udbringningsarealer, hvis eget nedfældningsudstyr er anvendt – skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vejledning til den kommunale sagsbehandler

Det er muligt indenfor en periode på to uger efter gyllenedfældningen at se nedfældningsrillerne i marker med vinterafgrøder og græs. Såfremt dokumentationen består af faktura, skal følgende oplysninger fremgå heraf: Nedfældning af gylle, marknummer og afgrøde. Fra den 1. januar 2011 har det været et krav at udbringning af flydende husdyrgødning på sort jord og græsmarker sker ved nedfældning, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler.