Kyndestoft maskinfabrik markforsuring

Indretning og drift

1. Forsuring af gyllen bør foregå umiddelbart før, eller i forbindelse med at gyllen udbringes.

2. Ved forsuring af gylle under udbringning for erstatning af nedfældning i græsmarker skal pH i gyllen være:

Ved forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0

eller

- Ved forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 5,6 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 5,6.

3. Ved forsuring af gylle under udbringning for erstatning af nedfældning på sort jord skal pH i gyllen være:

-   Ved forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,0 for kvæggylle og pH ≤ 6,0 for øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning

-   Ved forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0.

4. Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af "sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.

Egenkontrol

5. Efter endt gylleforsuring skal den ansvalige for den udførte forsuring udfylde en forsuringsattest, som udleveres til landmanden som er ansvarlig for bedriften. Forsuringsattesten skal opbevares på husdyrbruget i 5 år og skal kunne fremvises til kontrolmyndigheden på forlangende.

Øvrig anvendelse af Kyndestoft Acid system teknologien skal ske under hensyntagen til oprindelige øvrige krav og vilkår for optagelse af teknologien på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Vejledning til kommunal sagsbehandler

Gyllens pH værdi er bestemmende for ammoniakfordampningen fra gyllen. Der er ikke direkte sammenhæng mellem syreforbrug og pH-værdi bl.a. pga. forskel i gyllens udgangs-pH.  Det er derfor vigtigt at kontrolmyndigheden kontrollerer at gyllen forsures minimum ned til niveauet angivet i vilkår 2 og 3.

For anvendelse af teknologien på afgasset gylle eller blandinger af gylle med afgasset gylle skal der foreligge dokumentation for at gylles pH ikke overstiger 6,0 ved udbringningstidspunktet.