Kyndestoft maskinfabrik markforsuring

Indretning og drift

1. Forsuring af gyllen bør foregå umiddelbart før, eller i forbindelse med at gyllen udbringes.

2. Ved forsuring af gylle under udbringning for erstatning af nedfældning i græsmarker skal pH i gyllen være:

Ved forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0

eller

- Ved forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 5,6 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 5,6.

3. Ved forsuring af gylle under udbringning for erstatning af nedfældning på sort jord skal pH i gyllen være:

-   Ved forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,0 for kvæggylle og pH ≤ 6,0 for øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning

-   Ved forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0.

4. Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af "sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.

Egenkontrol

5. Der accepteres en elektronisk kontinuerlig logning af pH under udbringning som dokumentation for gyllens pH. Øvrig anvendelse af Kyndestoft Acid system teknologien skal ske under hensyntagen til oprindelige øvrige krav og vilkår for optagelse af teknologien på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Vejledning til kommunal sagsbehandler

Gyllens pH værdi er bestemmende for ammoniakfordampningen fra gyllen. Der er ikke direkte sammenhæng mellem syreforbrug og pH-værdi og bl.a. pga. forskel i gyllens udgangs-pH.  Det er derfor vigtigt at kontrolmyndigheden kontrollerer at gyllen forsures minimum ned til niveauet angivet i vilkår 2 og 3.

For anvendelse af teknologien på afgasset gylle eller blandinger af gylle med afgasset gylle skal der foreligge dokumentation for at gylles pH ikke overstiger 6,0 ved udbringningstidspunktet.

Registreringer af pH forefindes som elektronisk fil som skal opbevares på husdyrbruget i 5 år og skal kunne fremvises til kontrolmyndigheden på forlangende.

I relation til egenkontrolvilkåret om logbog, skal det bemærkes, at der i visse af de øvrige Teknologiblade også stilles vilkår om, at landmanden skal føre logbog samt opbevare visse former for dokumentation sammen med denne logbog. Kommunen bør – af hensyn til både landmand og tilsyn - i sin fastsættelse af vilkår om egenkontrol tilstræbe, at der føres én samlet logbog på husdyrbruget for alle relevante oplysninger, såfremt det er praktisk muligt. Det vil både lette landmandens administrative byrder i forbindelse med driften af husdyrbruget og samtidig sikre, at tilsynet vil have en nem adgang til alle relevante oplysninger i forbindelse med tilsynets udøvelse.