Infarm staldforsuring

Indretning og drift

 

1.    Der skal etableres et anlæg til forsuring af gylle fra staldafsnit _____________.

2.    Svovlsyretanken skal være udstyret med et indbygget opsamlingskar. Svovlsyretanken skal placeres på en plads med støbt bund og være sikret mod påkørsel.

3.    Der må kun anvendes svovlsyre.

4.    Før forsuring må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0.

5.    Styringen af anlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pH-værdi 5,5.

6.    Forsuret gylle må ikke opbevares sammen med ubehandlet gylle.

7.    Anlægget skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens vejledning. Producentens vejledning skal opbevares på husdyrbruget.

8.    Ved forsuring af gylle med henblik på erstatning af nedfældning i græsmarker og på sort jord skal pH i gyllen være mindst pH 6,0 ved udbringning.

9.    Ved forsuring med henblik på udbringning på sort jord er det et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20% af "sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.

10. Forsuringen kan erstatte tæt overdækning af gylletanken.

 

Egenkontrol

 

11.    Gyllens pH-værdi skal registreres elektronisk før og efter hver svovlsyrebehandling. Der skal endvidere føres en elektronisk statistik/logbog, der som minimum indeholder oplysninger om de gennemsnitlige pH-værdier i gyllen på månedsbasis før svovlsyrebehandling.

12.    Der skal indgås en skriftlig aftale med producenten om serviceeftersyn af forsuringsanlægget, herunder kalibrering af pH-målere. Forsuringsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. Serviceaftale med producenten skal opbevares på husdyrbruget.

13. Tilsynsmyndigheden skal underrettes i følgende situationer:

-           Når den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis er større end 6,0 før svovlsyrebehandling

-           Når forsuringsanlægget er ude af drift i en periode på mere end_____ dage/uger.

14. Data for pH-målinger, dokumentation for kalibrering af pH-måler samt kontrolrapporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

 

Vejledning til kommunal sagsbehandler

Vilkårene her er rettet imod kontrol af selve staldforsuringsanlægget selv om nærværende optagelses på Teknologilisten drejer sig om udbringning af gylle forsuret med Infarm forsuringsanlæg.  Dette sker under antagelse af at såfremt gyllen er forsuret efter anvisningerne i stalden opnås der også en effekt på ammoniakfordampningen under udbringning af gylle som beskrevet i MELT indstillingen på Teknologilisten.

I relation til egenkontrolvilkåret om logbog , skal det bemærkes, at der i visse af de øvrige Teknologiblade også stilles vilkår om, at landmanden skal føre logbog samt opbevare visse former for dokumentation sammen med denne logbog. Kommunen bør – af hensyn til både landmand og tilsyn - i sin fastsættelse af vilkår om egenkontrol tilstræbe, at der føres én samlet logbog på husdyrbruget for alle relevante oplysninger, såfremt det er praktisk muligt. Det vil både lette landmandens administrative byrder i forbindelse med driften af husdyrbruget og samtidig sikre, at tilsynet vil have en nem adgang til alle relevante oplysninger i forbindelse med tilsynets udøvelse.