Infarm - bemærkninger

Kan erstatte nedfældning på fodergræsmarker

(Godkendt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 4)

Kan slangeudlægges på fodergræs for kvæggylle og svinegylle ved forsuring med ren svovlsyre til pH  ≤ 5,5 i stalden. På udbringningstidspunktet skal pH være ≤ 6,0.

Kan erstatte nedfældning på sort jord

(Godkendt, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 30, stk. 4)

Kan slangeudlægges på arealer uden etablerede afgrøder til høst (sort jord) ved forsuring med ren svovlsyre til pH ≤ 5,5 i stalden for svinegylle og kvæggylle. På udbringningstidspunktet skal pH være ≤ 6,0.

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af "sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.