Harsø tankforsuring

Indretning og drift

1. Forsuring af gyllen skal foregå i gylletanken og følge producentens anvisninger og øvrige vilkår for driften af forsuringsanlægget.

2. Ved forsuringen skal pH værdien for hele gylletankens indhold sænkes til ikke højere end pH 5,5.

3. Ved forsuring af gylle i gylletanken for erstatning af nedfældning i græsmarker og på sort jord skal pH i gyllen være ikke højere end pH 6,0 ved udbringning.

4. Ved forsuring med henblik på udbringning på sort jord er det et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20% af "sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.

5. Der må ikke tilføres frisk gylle fra forsuringen har fundet sted indtil udbringning.

6. Forsuringen kan erstatte tæt overdækning af gylletanken i op til 21 dage indtil udbringning.

  Egenkontrol

7. Efter endt forsuring skal den ansvarlige for udførelsen af forsuringen udtage en gylleprøve til pH kontrol samt udarbejde en forsuringsattest, som opbevares på husdyrbruget i mindst fem år. Attesten skal kunne forevises myndigheden på forlangende.

8. For at opnå den størst mulige sikkerhed for præcise pH målinger anbefales det, at pH målinger foretages med et GLP (God Laboratorie Praksis) godkendt pH meter, samt at vejledninger til vedligehold, rensning og kalibrering af pH metret overholdes. For kontrol af forsuringen skal der efter hver forsuring foretages en pH måling i en gylleprøve (ca. 1 l) udtaget i væskefraktionen under skumlaget umiddelbart efter forsuring og omrøring af gylle er afsluttet. pH skal måles i gylleprøven tre på hinanden følgende gange, hvor pH elektroden rengøres med de-ioniseret vand mellem hver måling. pH skal i denne prøve være på 5,5 eller lavere.

9. For at muliggøre kontrol af systemet skal der føres logbog over forsuringen af gyllen. Logbogen skal være tilgængelig for kontrolmyndigheden i mindst 5 år. I logbogen skal der registreres forbrug af syre, syreforbrug pr. m3 gylle, observationer omkring forsuringens forløb, herunder tidsforbrug for forsuringen samt observationer vedr. skumhøjde og andre parametre relevante for driften af forsuringen. Logbogen skal derudover indeholde pH registreringer foretaget i gyllen efter hver forsuring samt inden udbringning, hvis gyllen opbevares i længere tid end 21 dage inden udbringning. Registreringer af rengøring og kalibrering af pH metret skal desuden noteres i logbogen. 

  Vejledning til kommunal sagsbehandler

Gyllens pH værdi er bestemmende for ammoniakfordampningen fra gyllen. Der er ikke direkte sammenhæng mellem syreforbrug og pH-værdi og bl.a. pga. forskel i gyllens udgangs-pH.  Det er derfor vigtigt at kontrolmyndigheden kontrollerer at gyllen forsures minimum ned til niveauet angivet i vilkår 2 samt at grænserne for opbevaring angivet i vilkår 6 overholdes.

For anvendelse af teknologien på afgasset gylle eller blandinger af gylle med afgasset gylle skal der foreligge dokumentation for at gylles pH ikke overstiger 6,0 ved udbringningstidspunktet.

Observationer beskrevet i vilkår 9 vil typisk påtegnes på en forsuringsattest udleveret af maskinstation eller anden ansvarlig for forsuringen. Denne attest skal kunne forevise på forlangende.

Vilkåret om, at der ikke må ske sammenblanding af svovlsyrebehandlet og ubehandlet gylle, sikrer at den forventede ammoniakreduktion opnås. Hvis der sker sammenblanding af ubehandlet gylle og svovlsyrebehandlet gylle, vil pH-værdien i gyllen stige igen, hvormed reduktionen i ammoniakfordampningen vil gå tabt.

I relation til egenkontrolvilkåret om logbog (vilkår nr. 9), skal det bemærkes, at der i visse af de øvrige Teknologiblade også stilles vilkår om, at landmanden skal føre logbog samt opbevare visse former for dokumentation sammen med denne logbog. Kommunen bør – af hensyn til både landmand og tilsyn - i sin fastsættelse af vilkår om egenkontrol tilstræbe, at der føres én samlet logbog på husdyrbruget for alle relevante oplysninger, såfremt det er praktisk muligt. Det vil både lette landmandens administrative byrder i forbindelse med driften af husdyrbruget og samtidig sikre, at tilsynet vil have en nem adgang til alle relevante oplysninger i forbindelse med tilsynets udøvelse.