Biocover SyreN markforsuring

11-11-2015

Indretning og drift

1. Forsuring af gyllen bør foregå umiddelbart før, eller i forbindelse med at gyllen udbringes.

2. Ved forsuring af gylle under udbringning for erstatning af nedfældning i græsmarker skal pH i gyllen være:

- Ved forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,4 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0

 eller

 - ved forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,0 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 5,6.

 3. Ved forsuring af gylle under udbringning for erstatning af nedfældning på sort jord skal pH i gyllen være:

-   Ved forsuring med ren svovlsyre: Forsuring til pH ≤ 6,4 og pH ≤ 6,0 for øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning

eller

-   Ved forsuring med tilsat kvælstof: Forsuring til pH ≤ 6,4 og øvrige gylletyper og afgasset flydende husdyrgødning ved forsuring til pH ≤ 6,0.

Det er et krav, at der supplerende i samme planår i perioden fra 1. februar til høst på vintersæd eller vinterraps anvendes en af teknologierne i kategorien "Udbringning af forsuret husdyrgødning", på et areal der er mindst 20 % af "sortjordsarealet", såfremt der udbringes cirka samme mængde. Afviger den udbragte mængde markant skal andelen justeres tilsvarende.

Egenkontrol

Der accepteres en elektronisk kontinuerlig logning af pH under udbringning som dokumentation for gyllens pH. Øvrig anvendelse af SyreN teknologien skal ske under hensyntagen til oprindelige øvrige krav og vilkår for optagelse af teknologien på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Vejledning til kommunal sagsbehandler

Gyllens pH værdi er bestemmende for ammoniakfordampningen fra gyllen. Der er ikke direkte sammenhæng mellem syreforbrug og pH-værdi og bl.a. pga. forskel i gyllens udgangs-pH.  Det er derfor vigtigt at kontrolmyndigheden kontrollerer at gyllen forsures minimum ned til niveauet angivet i vilkår 2 og 3 overholdes.

Registreringer af pH forefindes som elektronisk fil/log skal opbevares i 5 år og skal fremvises til kontrolmyndigheden på forlangende.