Køling af gylle i svinestalde

Teknologiblad

Slagtesvin - Køling af gylle

Køling af gylle i stalde til søer og smågrise

Tekniske og økonomiske baggrundsnotater

Økonomisk baggrundsnotat for gyllekøling - søer og smågrise

Forudsætninger - gyllekøling - slagtesvin