Oversigt over Teknologiblade

Som fagligt grundlag for BAT-standardvilkårene er der indsamlet eksisterende viden om en række teknologier til begrænsning af udledningen af ammoniak og fosfor fra en række husdyrproduktioner. På baggrund heraf udarbejdes kortfattede beskrivelser af effekt og økonomi for de teknologier, som vurderes at have tilstrækkelig dokumenteret miljøeffekt.

Teknologibladene er vejledende og anvendes til at opfylde standardvilkår for konkrete produktionsgrene. I Teknologibladene vurderes, hvorvidt en teknik kan anvendes til at fastsætte og opfylde emissionskrav. Der er således ikke tale om en blåstempling af en teknik eller en teknologitype som værende BAT, men nærmere en indikation af, at denne helt eller delvist kan anvendes til at opfylde BAT-emissionsgrænseværdier og beskyttelsesniveauer.

Nedenfor vil du kunne finde Teknologiblade for de enkelte husdyrtyper efterhånden som de udarbejdes:

  • Slagtesvin
  • Søer
  • Smågrise
  • Svin (uden for gyllebaserede staldsystemer)
  • Malkekvæg
  • Fjerkræ
  • Mink

Teknologibladene revideres løbende og efter behov. I denne logbog kan du følge ændringer og opdateringer på Teknologibladene.

Vejledning om BAT på husdyrbrug er overført til wiki-husdyrvejledningen, hvor det er opdateret i henhold til implementering af IE-direktivet og ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i 2013. Opdatering vil fremover kun ske i husdyrvejledningen og ikke her på hjemmesiden. Senere vil afsnittet på mst.dk blive slettet. Der er ikke sket nogen ændringer i hverken BAT-standardvilkår (emissionsgrænseværdier) eller teknologiblade. Det er således identiske dokumenter, der ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside og i wiki-husdyrvejledningen. 

Gå til Husdyrvejledningen.