Den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Krav til anvendelse af bedste tilgængelige teknik

Det er en af de grundlæggende betingelser i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at ansøgere om miljøgodkendelser af husdyrbrug med en ammoniakemission højere end 750 kg NH3-N pr. år, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse ammoniakforureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

For IE-brug gælder desuden et krav om, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på andre områder end ammoniakudledningen. F.eks. i forhold til energieffektivitet mm, jf. bilag 5 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

BAT er en standard, der udvikler sig i takt med teknologien

BAT er ikke en statisk størrelse, men derimod en retlig standard, der ændrer sig som følge af den teknologiske udvikling. Ved stillingtagen til BAT skal ansøger og kommune således altid inddrage de muligheder, som udviklingen inden for miljøteknologi medfører i forhold til begrænsning af forurening fra husdyrbrug. Kravet om begrænsning af forurening ved anvendelse af BAT bidrager således til at sikre et højt beskyttelsesniveau for miljøet som helhed.

Principper for anvendelse af BAT

Selvom BAT er et dynamisk begreb, gælder der en række principper, som kommunen skal tage hensyn til i forbindelse med anvendelse af BAT:

1. Vurdering af hvad der er økonomisk og teknisk muligt

Det er en integreret del af BAT, at der i forbindelse med fastlæggelsen heraf skal foretages en vurdering af, hvad der i almindelighed er økonomisk og teknisk muligt for den enkelte branche som sådan. Dermed er det branchens generelle økonomiske formåen - og ikke den enkelte landmands egen økonomi - som er afgørende for kommunens vurdering. Hertil kommer, at de økonomiske omkostninger skal stå i et rimeligt forhold til miljøeffekten – der er med andre krav om proportionalitet. Der skal i den forbindelse også tages hensyn til størrelsesøkonomiske forhold – nogle teknikker og teknologier er billigere for store husdyrbrug (§ 16 a) end for de mellemstore husdyrbrug (§ 16 b).

2. BAT-krav gælder for alle ansøgere inden for branchen

De krav, som kommunen stiller på baggrund af BAT, gælder alle ansøgere inden for den pågældende branche uanset lokalitet. Det har derfor ikke betydning for fastlæggelsen af BAT, om det enkelte husdyrbrug ligger i nærheden af sårbare naturområder.

3. Kommunen kan ikke kræve anvendelse af en bestemt teknik

Et af de af væsentligste formål med BAT er at kunne tjene som grundlag for fastsættelse af emissionsgrænseværdier for relevante forureningsparametre som for eksempel ammoniak. Ved fastsættelsen af emissionsgrænseværdier kan kommunen ikke stille krav om, at ansøger anvender en bestemt teknik eller teknologi. Det er befordrende for den teknologiske udvikling, at der ikke lægges unødige begrænsninger på ansøgers manøvrerum og innovationspotentialet indenfor miljøteknologi.

4. Kommunen skal stille vilkår til teknikker valgt af ansøger

Derimod skal kommunen stille vilkår til de teknikker og teknologier, som ansøger selv har valgt til opfyldelse af de af kommunen fastlagte emissionsgrænseværdier.

5. BAT kan betyde skærpelse af generelle beskyttelsesniveauer

BAT kan godt indebære, at forureningen skal nedbringes yderligere i forhold til krav, som følger af de generelle beskyttelsesniveauer fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3.