Baggrundsmateriale

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny husdyrregulering er der gennemført et stort udredningsarbejde, som er beskrevet i tekniske baggrundsrapporter mv. Du kan finde materialet neden for.

Jura, administration og økonomi

Stipladsmodellen

Ammoniakemissioner fra anlæg og udbragt husdyrgødning

Fosforregulering

Kvælstofregulering

Husdyrgodkendelse.dk

Regulering af zink i husdyrgødning

 

%MCEPASTEBIN%

http://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2016/Teknisk_notat_vedroerende_oplande_til_N-foelsomme_habitatnaturtyper_i_Natura2000_omraader.pdf