Vedbæk Havn. Udvidelse af klaptilladelse for sejlrenden

Naturstyrelsen har meddelt Vedbæk Havn tilladelse til i år at klappe yderligere 5.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Vedbæk Havn. Klagefrist: 10. juli 2013.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Vedbæk Havn tilladelse til i år at klappe (dumpe) yderligere 5.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Vedbæk Havn. Tilladelsen udløber den 31. december 2013.

Se tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en klapplads beliggende øst for havnen.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 10. juli 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar