Vedbæk Havn. Udvidelse af klaptilladelse for sejlrenden

Naturstyrelsen har meddelt Vedbæk Havn tilladelse til i år at klappe yderligere 5.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Vedbæk Havn. Klagefrist: 10. juli 2013.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Vedbæk Havn tilladelse til i år at klappe (dumpe) yderligere 5.000 m3 oprensningsmateriale fra sejlrenden til Vedbæk Havn. Tilladelsen udløber den 31. december 2013.

Se tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning

Klapning af materialet skal ske på en klapplads beliggende øst for havnen.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk .

En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, senest ved klagefristens udløb: 10. juli 2013 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.
Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen, tlf. 7254 4901.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem

Se flere typiske spørgsmål og svar