Klaptilladelse: Materiale fra Espergærde Havn

Naturstyrelsen har meddelt Espergærde Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 20 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Havnen i løbet af de næste fem år. Klagefristen udløber den 22. november kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Espergærde Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 20 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Havnen i løbet af de næste fem år.Tilladelsen er gældende til og med den31. december 2017.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads K _11_003 syd for Helsingør.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 22. november kl. 16.00.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen tlf. 7254 4901.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar