Klaptilladelse: Materiale fra Espergærde Havn

Naturstyrelsen har meddelt Espergærde Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 20 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Havnen i løbet af de næste fem år. Klagefristen udløber den 22. november kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Espergærde Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 20 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Havnen i løbet af de næste fem år.Tilladelsen er gældende til og med den31. december 2017.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads K _11_003 syd for Helsingør.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 22. november kl. 16.00.

Tilladelsen , der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen tlf. 7254 4901.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar