Klaptilladelse: Materiale fra Reersø Havn

Naturstyrelsen har meddelt Reersø Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 5.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Havnen på den godkendte klapplads
K _027_001 i Musholm Bugt.
Klagefristen udløber den 3. december 2012 kl. 16.00

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Reersø Havn tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 5.000 m3 oprensningsmateriale fra indsejlingen til Havnen i løbet af de næste fem år.Tilladelsen er gældende til og med den4. december 2017.

Klapning af materialet skal ske på den godkendte klapplads K _027_001 i Musholm Bugt.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 3. december kl. 16.00.

klaptilladelsen der bl.a. indeholder klagevejledning, er vedhæftet.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen tlf. 7254 3080.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar