Klaptilladelse: Oprensningsmateriale fra Ebeltoft Færgehavn

Naturstyrelsen har meddelt Kystdirektoratet tilladelse til klapning (dumpning) af 35.000 m3 oprensningsmateriale på en eksisterende klapplads syd-vest for Ebeltoft Færgehavn.

Klagefristen udløber den 12. november 2012 kl. 16.00.

Naturstyrelsen har efter bestemmelserne i Havmiljøloven (LBK nr. 929 af 24. september 2009) meddelt Kystdirektoratet tilladelse til klapning (dumpning) af 35.000 m3 oprensningsmateriale i perioden 1. februar 2013 til 31. januar 2018.

Klapning af materialet skal ske på eksisterende klapplads syd-vest for Ebeltoft Færgehavn.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Klager til nævnet er pålagt et gebyr - nærmere information herom kan findes på www.nmkn.dk . En eventuel klage skal indsendes til Naturstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg. Klagen skal være modtaget hos Naturstyrelsen senest ved klagefristens udløb den 12. november 2012 kl. 16.00. Naturstyrelsen vil herefter videresende klagen til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet.

Klaptilladelse Ebeltoft Færgehavn, der bl.a. indeholder klagevejledning.

Yderligere informationer kan fås hos Naturstyrelsen , tlf. 7254 3868.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar