Klaptilladelse for Gjøl havn

Miljøcenter Århus har meddelt Gjøl Havn en tilladelse til klapning (dumpning) af 3000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra havnebassinet i Gjøl Havn. Klagefristen løber til den 6. april 2010.

Miljøcenter Århus har meddelt Gjøl Havn en tilladelse til klapning (dumpning) af 3000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra havnebassinet i Gjøl Havn.

Klapningen skal ske på klappladsen beliggende ved Mou i Limfjorden afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 58,975’ N 10° 14,000’ E
56° 58,975’ N 10° 14,120’ E
56° 58,950’ N 10° 14,120’ E
56° 58,950’ N 10° 14,000’ E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelse

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. En eventuel klage skal være skriftlig. Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet. Klagen skal være modtaget i Miljøcenter Århus senest ved kontortids ophør den 6. april 2010, der er dagen for klagefristens udløb.

En eventuel klage skal sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg (j. nr. AAR-421-00037). Yderligere oplysninger fås hos Kontoret for Overfladevand, tlf. 7254 8245.

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag

Se flere typiske spørgsmål og svar