Klaptilladelse Kystdirektoratet - Sælhundeholm Løb

20.10.2008. Miljøcenter Århus har meddelt Kystdirektoratet en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 250.000 m³ oprensningsmateriale.

20.10.2008
Miljøcenter Århus har meddelt Kystdirektoratet en femårig tilladelse til klapning (dumpning) af i alt 250.000 m³ oprensningsmateriale. Materialet stammer fra Sælhundeholm Løb ved indsejlingen til Limfjorden.

Klapningen skal ske på klapplads ved Gåseholm afgrænset af nedenstående positioner (WGS-84):

56° 40, 8708' N  08° 14, 2153' E
56° 40, 7575' N  08° 14, 2688' E
56° 40, 6045' N  08° 14, 6513' E
56° 40, 6518' N  08° 14, 7311' E
56° 40, 7737' N  08° 14, 5372' E
56° 40, 9821' N  08° 14, 7168' E
56° 41, 0936' N  08° 14, 5625' E

Tilladelsen er givet i henhold til Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1406 af 7. december 2007 om dumpning af optaget havbundsmateriale.

Tilladelsen kan i henhold til havmiljøloven påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
Klagefristen er 4 uger fra annonceringstidspunktet og udløber den 17. november 2008.
En eventuel klage skal sendes til:
Miljøcenter Århus
Lyseng Allé 1
8270 Højbjerg
(j. nr. AAR-421-00030)
Yderligere oplysninger fås hos:
Christian A. Jensen
Havkontoret
tlf. 7254 8211

Typiske spørgsmål og svar

Må man klappe i et Natura 2000-område?

Ja, men det kræver en individuel vurdering af din sag ...

Hvad er problemet med TBT?

TBT er et giftstof som stammer fra bundmaling på skibe og udgør et problem ...

Se alle typiske spørgsmål og svar